પંચાયત વિભાગ
ગાંધીનગર તાલુકા પંચાયત
ગાંધીનગર જીલ્લો - ગુજરાત સરકાર

પ્રમુખશ્રી, તાલુકા પંચાયતશોભનાબેન ઇશ્વરભાઇ વાધેલા,
પ્રમુખશ્રી
શ્રી જી.એ.ધાંધલ્યાશ્રી જી.એ.ધાંધલ્યા
તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી
અવનવા સમાચાર..
ટેન્ડર્સ
તાલુકો પસંદ કરો

જીલ્લો પસંદ કરો


પંચાયત વિભાગગાંધીનગર જીલ્લોગાંધીનગર તાલુકા પંચાયત

તાલુકા વિષે


ગાંધીનગર
ગ્રામ પંચાયત ૭૩
ગામડાઓ ૭૪
વસ્‍તી ૨૮૪૪૪૪

ગાંધીનગર તાલુકાનો ઇતિહાસ બાજુના અમદાવાદ અને મહેસાણા જિલ્લાના ઇતિહાસ  અને પુરાતત્વ વિજ્ઞાન પરથી સામાન્ય પણે જાણી શકાય છે...

વધારે...