×

૧૩મું નાણાપંચ

યોજનાનુ નામ : ૧૩મું નાણાપંચ
યોજના કયારે શરુ થઇ : વર્ષ:૨૦૧૦-૧૧
યોજના નો હેતુ : ગ્રામ્યન વિસ્તાીરોમાં સામુ‍હિક વિકાસના કામો જેવા કે શુઘ્ઘવ પીવાના પાણીની પાઇ૫ લાઇન,સ્યુસએજ (ડેનેજ),સોલીડ વેસ્ટદ મેનેજમેન્ટી,વીજળીકરણના કામોની પ્રાથમિક સુવિઘાઓ પુરી પાડવી.
યોજનાની માહિતિ : સરકારશ્રીમાંથી આવતી ગ્રાન્ટાની ફાળવણી સને.૨૦૦૧ની જિલ્લા્ની વસ્તીતને લક્ષમાં રાખી ગ્રામ્યિ કક્ષાએ ૭૦ ટકા અને તાલુકા કક્ષાએ ૧૫ ટકા તથા જિલ્લાા કક્ષાએ ૧૫ ટકા ગ્રાન્ટલની ફાળવણી સરકારશ્રીના નિયત થયેલ કામો માટે ફાળવણી કરવામાં આવે છે.
યોજનાનો લાભ કોને મળી શકે અને તે માટે કોને મળવુ : આ યોજનાનો લાભ દરેક ગ્રામ પંચાયતને મળી શકે. તાલુકા કક્ષાએ તાલુકા પંચાયત કચેરી. જિલ્લા કક્ષાએ જિલ્લાં પંચાયત કચેરી.
યોજનાના લાભાર્થી માટેની લાયકાત : આ યોજનાનો લાભ દરેક ગ્રામ પંચાયતને મળી શકે.