×

આંગણવાડી

અ. નં.  કોડ નંબર  આંગણવાડી કેન્દ્રનું  મકાનની વિગત  આં.કા.બહેનનું નામ  ટેલીફોન નંબર  તેડાગરનું નામ  આં.વા. નો સમય 
નામ  સરનામું  આં. કેન્દ્ર  ગૃ. મુ. 
દહેગામ ઉગમણો વાસ  ઉગમણોવાસ, ઠાકોરવાસ  નગરપાલિકા  સોની હર્ષાબેન કિરીટકુમાર  પીપી ૩૦૬૮૦  પરમાર કમળાબેન એ.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
દહેગામ વણકરવાસ  વણકરવાસ  નગરપાલિકા  સોલંકી ચંદ્રિકાબેન કે.  ચંચળબેન કે. ઠાકોર  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
દહેગામ ચંદન  કડિયાવાસ  નગરપાલિકા  રાઠોડ જયોત્સનાબેન ડી.  ૨૩૧૨૦૬ કપિલાબેન ડી. ઠાકોર  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
દહેગામ સાત ગરનાળા  પોલીસ સ્ટેશન બાજુ, વાધરીવાસ  નગરપાલિકા  પંડયા રેણુકાબેન આર.  ૨૩૦૨૩૪ કૈલાસબેન ડી. ઠાકોર  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
દહેગામ ભીમરાવપુરા  ભીમરાવપુરા, હરસોલી ચોકડી  નગરપાલિકા  પંડયા કનકલતા આર.  ૨૩૦૨૫૬ પ્રજાપતિ સવિતાબેન કે.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
દહેગામ ગણેશપુરા  વાસણા રોડ, જોઈન પાવર સ્ટેશન પાસે  નગરપાલિકા  પટેલ સુશીલાબેન બી.  પરમાર ગલીબેન આર.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
દહેગામ લક્ષ્મીપુરા  વાસણા રોડ, બસ સ્ટેશન પાસે  નગરપાલિકા  ચૌહાણ ભીખીબેન એલ.  ૨૩૨૨૩૧ સુશીલાબેન એસ. ભાવસાર  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૩ દહેગામ બારીયાના છાપરાં  પાલુન્દ્રા રોડ, બસ સ્ટેશન પાસે  નગરપાલિકા  ખાલી જગ્યા  રૂપાબેન આર. ચૌહાણ  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૨ દહેગામ રામાજીના છાપરાં  લવાડ રોડ, ગામમાં  નગરપાલિકા  બારોટ શોભનાબેન એફ.  ૨૩૩૧૯૬ જસીબેન એસ. ઠાકોર  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૦ દહેગામ સોલંકીપુરા  રેલ્વે સ્ટેશન રોડ  નગરપાલિકા  સિંધી સુલોચનાબેન પી.  ઠાકોર હંસાબેન આર.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૧ ૧૦ દહેગામ કાલીકાનગર  અમદાવાદ રોડ, રાધનપુર છાપરાં  નગરપાલિકા  સોનારા કુસુમબેન એસ.  કોકીલાબેન બી. સોલંકી  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૨ ૧૬ લવાડ-૧  બળીયાકાકાના મંદિર પાસે  ધર્મશાળાના મકાનમાં  શાહ ચંદ્રીકાબેન એસ.  ૨૩૩૯૬૫ સવિતાબેન એસ. ઠાકોર  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૩ ૧૭ લવાડ-૨  પાણીની ટાંકી પાસે  તેડાગરના મકાનમાં  ઝાલા નીરૂબેન એચ.  ૨૩૧૬૫૨ રાજુબેન આર. ચૌહાણ  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૪ ૧૪ બારોટના મોસમપુરા  બાયડ રોડ, દરબારવાસમાં  ધારા સભ્યની ગ્રાન્ટ  શાહ જયાબેન આર.  ૨૩૦૬૮૭ સવિતાબેન આર. વાળંદ  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૫ ૧૫ ઠાકોરના મોસમપુરા  બાયડ રોડ, ઠાકોરવાસમાં  ધારા સભ્યની ગ્રાન્ટ  મહેતા ભાવનાબેન એ.  ચંદ્રિકાબેન એસ. વાળંદ  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૬ ૮૮ વાસણા સોગઠી  પ્રા.શાળાની બાજુમાં  નાની બચત  પટેલ દક્ષાબેન કે.  ઈન્દુબેન જે. પ્રજાપતિ  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૭ ૮૯ વાસણાની મુવાડી  નિશાળની બાજુમાં  ધારા સભ્યની ગ્રાન્ટ  મીર સરોજબેન એસ.  મંગુબેન એમ. ચૌહાણ  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૮ ૫૯ પાલુન્દ્રા-૧  ગામમાં  તેડાગરના મકાનમાં  દરજી શર્મીષ્ઠાબેન બી.  ચૌહાણ અમરત ડી.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૯ ૬૦ પાલુન્દ્રા-૨  ગામમાં ધોળાજીવાસ  સંસદ સભ્યની ગ્રાન્ટ  પંચાલ સુશીલાબેન ડી.  ચૌહાણ કૈલાસબેન એસ.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૨૦ ૫૬ ચિસકારી  ગામમાં ચબુતરા પાસે  વિવેકાધીન ગ્રાન્ટ  પટેલ સ્મિતાબેન એમ.  લીલાબેન બી. ચૌહાણ  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૨૧ ૫૭ એરંડાની મુવાડી  બસ સ્ટેશન પાસે, પ્રા.શાળા  વિવેકાધીન ગ્રાન્ટ  પટેલ નીરૂબેન એ.  રૂખીબેન જી. સોલંકી  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૨૨ ગુજરાત હાઉસીંગ બોર્ડ  ગુજરાત હાઉસીંગ બોર્ડ, દહેગામ  ભાડાના મકાનમાં  શ્રીમાળી હંસાબેન બી.  પંડયા દિનમણીબેન એચ.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૨૩ ૧૧ વડોદરાનું નાળીયું  વડોદરાના નાળીયા પાસે, દહેગામ  ભાડાના મકાનમાં  પટેલ લક્ષ્મીબેન આર.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
અ. નં.  કોડ નંબર  આંગણવાડી કેન્દ્રનું  મકાનની વિગત  આં.કા.બહેનનું નામ  ટેલીફોન નંબર  તેડાગરનું નામ  આં.વા. નો સમય 
નામ  સરનામું  આં. કેન્દ્ર  ગૃ. મુ. 
૪૧ બહીયલ-૧  મલેકવાસ-૧  વિવેકાધીન  પ્રજાપતિ કોકીલાબેન જે.  ૨૬૬૩૨૪ ગોસ્વામી સુભદ્રાબેન એસ.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૪૨ બહીયલ-૨  બ્રહ્મભટ્ટવાસમાં  વિમળાબેન આર. ભટ્ટ  મનસુરી રઝીયાબેન એલ.  ૨૬૨૧૪૦ મનસુરી જેબુનીશા જી.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૪૩ બહીયલ-૩  મુવાડુ હાઈસ્કુલમાં  ગોસ્વામી ભારતીબેન એમ.  ૨૬૨૫૧૩ દિવાન નસીમબેન એ.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૬૨ કનીપુર-૧  ગ્રામ પંચાયતમાં  સામુહિક વિકાસ  પટેલ સંગીતાબેન કે.  ૨૬૨૧૦૩ પંચાલ ચંદ્રિકાબેન કે.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૬૩ કનીપુર-૨  ઈન્દીરાનગર  ભીખાભાઈ મનસુરી  પટેલ અંજનાબેન જે.  ૨૬૨૧૦૩ પંચાલ કપિલાબેન બી.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૪૯ ઈસનપુર ડોડીયા  પ્રા.શાળાની બાજુમાં  જિલ્લાકક્ષા સા. વિકાસ  વાળંદ મીનાબેન બી.  ૨૬૨૩૪૬ પ્રજાપતિ ચંચળબેન એમ.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૫૧ પહાડભાઈની મુવાડી  પ્રા.શાળાની બાજુમાં  જિલ્લા કક્ષા  ચૌહાણ આશાબેન વી.  ૨૬૨૩૪૬ ઠાકોર ધુળીબેન એમ.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૫૦ બાવાનો મઠ  ઠાકોરવાસ  જિલ્લા કક્ષા  રાવળ કમુબેન બી.  ગોસ્વામી છાયાબેન એમ.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૫૮ કુંપાજીની મુવાડી  પ્રા.શાળાની બાજુમાં  જિલ્લા કક્ષા  વાળંદ કોકીલાબેન બી.  ૨૩૧૨૨૦ સોલંકી કાન્તાબેન ડી.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૦ ૩૯ હાથીજણ  વડની બાજુમાં, પંચાયત સામે  તાલુકા કક્ષા  પટેલ ઉર્મિલાબેન બી.  ૨૬૨૪૪૫ પટેલ દમયન્તીબેન કે.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૧ ૪૬ કમાલબંધ વાસણા-૧  પ્રા.શાળાની બાજુમાં  જિલ્લા આયોજન મંડળ  શર્મા વીણાબેન એચ.  વાળંદ બબુબેન જી.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૨ ૪૭ કમાલબંધ વાસણા-૨  ઈન્દીરાનગર  ગોકુળ ગ્રામ યોજના  પરમાર બબુબેન એમ.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૩ ૨૩ ધમીજ  ભાગોળ બસ સ્ટેન્ડની પાસે  મહાદેવનું મંદિર  વ્યાસ સુભદ્રાબેન એમ.  ૨૬૨૧૬૨ પટેલ નીરૂબેન બી.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૪ ૩૧ ચામલા-૧  જુના ગ્રામ પંચાયતના મકાનમાં  ગ્રા.પંચાયતના મકાનમાં  ૨૮૬૦૨૮ ડાભી તખાબેન બી.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૫ ૩૨ ચામલા-૨  કોમ્યુનીટી હોલમાં  કોમ્યુનીટી હોલ  ઠાકર ગાયત્રીબેન એન.  ૯૪૨૭૩૨૦૨૪૬ ઠાકોર ટીનીબેન એ.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૬ ૨૬ કોદરાલી  જુની પંચાયત ઓફીસ  ગ્રા.પંચાયતના મકાનમાં  પટેલ ચંપાબેન ડી.  ૨૬૨૪૮૧ ઠાકોર ઉજજમબેન પી.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૭ ૩૪ હિલોલ  ગ્રામ પંચાયતની બાજુમાં  તાલુકા કક્ષાની ગ્રાન્ટ  પટેલ લલીતાબેન એમ.  ૨૬૨૧૫૭ શર્મા કાન્તાબેન કે.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૮ ૩૫ હિલોલ વાસણા  બસ સ્ટેન્ડની બાજુમાં  એમ.એલ.એ. ગ્રાન્ટ  પટેલ જાગૃતિબેન બી.  ૨૬૨૧૧૦ ચૌહાણ જશીબેન એસ.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૯ ૪૮ સિલોતીયા  પાણીની ટાંકી પાસે  ગોવિંદકુમાર રાઠોડ  ઠાકોર રેવાબેન આર.  ૨૬૨૫૯૪ રાઠોડ લીલાબેન એફ.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૨૦ ૨૫ હેમાજીના છાપરાં  ઠાકોરવાસ  સવિતાબેન ચૌહાણ  ગજ્જર ઉષાબેન પી.  ૨૬૨૨૧૬ ચૌહાણ સવિતાબેન એમ.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૨૧ ૨૭ પલ્લાનો મઠ  પરબડી પાસે  તાલુકા કક્ષાની ગ્રાન્ટ  પટેલ હિરલબેન વી.  ૨૬૨૪૮૧ સોની ગીતાબેન  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૨૨ ૩૩ શિયાપુરા  પંચાયત ઓફીસ પાસે  જિલ્લા કક્ષાની ગ્રાન્ટ  સોલંકી સીતાબેન એમ.  ૨૪૭૪૫૪ સોલંકી સમુબેન બી.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૨૩ ૨૮ મીરાપુર  પંચાયત ઓફીસમાં  તાલુકા કક્ષાની ગ્રાન્ટ  પટેલ સરોજબેન એમ.  ૨૬૨૨૦૭ સોલંકી કેશીબેન એમ.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૨૪ ૩૦ ડેમાલીયા  ગામમાં, ઠાકોરવાસ  તાલુકા કક્ષાની ગ્રાન્ટ  સોલંકી પુંજીબેન એચ.  ઠાકોર સજનબેન ડી.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૨૫ ૨૯ નાના પસુણીયા  ડાભીવાસ  કોમ્યુનીટી હોલ  ડાભી લક્ષ્મીબેન આઈ.  સોલંકી બબુબેન ડી.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૨૬ ૩૮ પરા વિસ્તાર (કળષ્ણ-કાંઠી)  પંચાયતની સામે  તેડાગરના મકાનમાં  ઠાકોર નંદુબેન બી.  ૧૨ થી ૨  ૩ થી ૩ 
૨૭ ૩૬ ડાભીપુરા  શાળમાં  સ્મિતાબેન એ. મહેતા  ડાભી આનંદીબેન આર.  ૧૩ થી ૨  ૪ થી ૩ 
૨૮ ૨૪ વિરાજીના છાપરાં  બાજુવાળાના મકાનમાં  ચૌહાણ ઈન્દુબેન એમ.  ચૌહાણ સંગીતાબેન ઓ.  ૧૪ થી ૨  ૫ થી ૩ 
૨૯ ૫૪ વિરમજીની બારડોલી  ગામમાં, મહાદેવના મંદિર પાસે  પટેલ પુષ્પાબેન આર.  ચૌહાણ સવિતાબેન એમ.  ૧૫ થી ૨  ૬ થી ૩ 
૩૦ ૪૪ બહિયલ ઈન્દિરાનગર  ઈન્દીરાનગરમાં  ભાડાના  વાળંદ સ્મિતાબેન એચ.  પટેલ કોકીલાબેન વી.  ૧૬ થી ૨  ૭ થી ૩ 
૩૧ ૪૫ બહિયલ શકિતપુરા  શકિતપુરામાં ભાડાના મકાનમાં  બારૈયા સરસ્વતિબેન વી.  ઝાલા મધુબેન જી.  ૧૭ થી ૨  ૮ થી ૩ 
૩૨ ૧૧૬ વિનાયક હરસોલી  ભાડાના  ચૌહાણ ભારતીબેન જી.  ૧૮ થી ૨  ૯ થી ૩ 
૩૩ ૧૦૦ હરસોલી-૨  ભાડાના  પરમાર અરૂણાબેન ડી.  ુઝાલા કૈલાસબેન જે.  ૧૯ થી ૨  ૧૦ થી ૩ 
અ. નં.  કોડ નંબર  આંગણવાડી કેન્દ્રનું  મકાનની વિગત  આં.કા.બહેનનું નામ  ટેલીફોન નંબર  તેડાગરનું નામ  આં.વા. નો સમય 
નામ  સરનામું  આં. કેન્દ્ર  ગૃ. મુ. 
૧૮૩ રખિયાલ સ્ટેશન-૧  સ્ટેશન પ્રા.શાળાની બાજુમાં  જિલ્લા આયોજન મંડળ  શાહ સુશીલાબેન કે.  ૨૬૭૯૧૦ ઠાકોર રંજનબેન વી.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૮૪ રખિયાલ સ્ટેશન-૨  વચલોવાસ, ગામ  દાનમાં મળેલ છે.  સોની રીટાબેન કે.  ઠાકોર અમરતબેન બી.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૮૫ રખિયાલ ગામ  પ્રા.શાળા, ગામની સામે  જિલ્લા આયોજન મંડળ  મકવાણા રમીલાબેન કે.  ૨૬૭૩૩૭ પંચાલ રંજનબેન આર.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૮૬ ફેફરીયા  ઈન્દીરાનગર  જિલ્લા આયોજન મંડળ  દરજી અરૂણાબેન જી.  પંડયા જસુબેન એમ.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૮૭ નવાનગર-૧  પ્રા.શાળાની બાજુમાં  કોમ્યુનીટી હોલ  પટેલ ધર્મિષ્ઠાબેન જી.  વાળંદ જીવીબેન પી.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૮૮ નવાનગર-૨  ગામમાં  પંચાયત  ગોસ્વામી કૈલાસબેન આર.  પરમાર પ્રવિણાબેન ડી.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૮૯ બદપુર  પ્રા.શાળાની સામે  પટેલ સુરેખાબેન આઈ.  પટેલ આશાબેન આર.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૯૦ સગદલપુર  પ્રા.શાળાની સામે  પંચાયત  વાળંદ ગીતાબેન એ.  રાજપૂત ઈલાબેન આર.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૯૧ ભાદરોડા  પંચાયતની બાજુમાં  એમ.પી. ગ્રાન્ટ  શર્મા જસોદાબેન બી.  ૨૬૭૬૩૪ ચાવડા પુંજીબેન સી.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૦ ૧૯૨ નજુપુરા  પ્રા.શાળાના કમ્પાઉન્ડમાં  એમ.એલ.એ. ગ્રાન્ટ  પ્રજાપતિ મંજુલાબેન કે.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૧ ૧૬૭ પાટનાકુવા-૧  રામજી મંદીરની પાછળ  તાલુકાની ગ્રાન્ટ  પ્રજાપતિ કૈલાસબેન એસ.  દરજી શારદાબેન બી.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૨ ૧૬૮ પાટનાકુવા-૨  જુની ગ્રા.પં.ની બાજુમાં  એમ.એલ.એ. ગ્રાન્ટ  ગોસ્વામી વીણાબેન જી.  વાળંદ હંસબેન એમ.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૩ ૧૬૯ ઉદણ-૧  પંચાયતની બાજુમાં  પંચાયત  જાની વિમળાબેન જી.  જાની ગીતાબેન જી.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૪ ૧૭૦ ઉદણ-૨  ઈન્દીરાનગર  તાલુકાની ગ્રાન્ટ  પ્રજાપતિ પુષ્પાબેન આર.  પરમાર લીલાબેન પી.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૫ ૧૭૧ બાબરા  જુના બાબરા  એમ.પી. ગ્રાન્ટ  ઠાકોર અમરતબેન એ.  ગોસ્વામી લલિતાબેન એસ.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૬ ૧૭૨ ધનીયોલ  પ્રા.શાળાની બાજુમાં  તાલુકા આયોજન  વાળંદ પુષ્પાબેન એમ.  સોલંકી કૈલાસબેન પી.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૭ ૧૬૩ ધારીસણા-૧  ગ્રા.પં.ની બાજુમાં  પંચાયત  વાળંદ પુષ્પાબેન કે.  મોચી લક્ષ્મીબેન જે.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૮ ૧૬૪ ધારીસણા-૨  પાણીની ટાંકી સામે  તાલુકા આયોજન  સિંધી મહેરૂનીશા આઈ.  મલેક બદરૂનીશા ડી.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૯ ૧૬૬ આંગજીના મુવાડા  ઠાકોરવાસ  તેડાગરના ધરે  સોલંકી અમરતબેન આર.  ઠાકોર મંગુબેન એ.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૨૦ ૧૭૫ વર્ધાના મુવાડા  ગ્રા.પં.ની બાજુમાં પાણીની ટાંકી પાસે  એમ.પી. ગ્રાન્ટ  દવે જોસનાબેન કે.  પટેલ આશાબેન આર.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૨૧ ૧૭૩ અંગુથલા  પ્રા.શાળાના કમ્પાઉન્ડમાં  તાલુકા આયોજન  ઝાલા સજનબેન એફ.  ઝાલા હંસાબેન એમ.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૨૨ ૧૭૪ રામાજીના મુવાડા  પ્રા.શાળા પાણીની ટાંકી પાસે  ૧૧મું નાણાંપંચ  પટેલ સુશીલાબેન આર.  સોલંકી સવિતાબેન સી.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૨૩ ૧૯૩ જાલીયા મઠ  ગ્રામ પંચાયત સામે  તાલુકા આયોજન  ગોસ્વામી રંજનબેન કે.  ગોસ્વામી સવિતાબેન આર.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૨૪ ૧૯૪ દેસાઈપુરા  પાણીના બોરની બાજુમાં  પંચાયત  ગોસ્વામી નીતાબેન બી.  ઠાકોર રૂપાબેન બી.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૨૫ ૧૯૫ સામેત્રી  ગ્રામ પંચાયતની બાજુમાં  દાનમાં મળેલ છે.  મકવાણા રંજનબેન કે.  ૨૬૮૦૬૨ શાહ શાન્તાબેન આર.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૨૬ ૧૯૬ ખાખરા  ડેરીની બાજુમાં  તાલુકા આયોજન  સોલંકી ચંપાબેન જી.  ૨૬૭૧૯૬ ઠાકોર કેશીબેન બી.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૨૭ ૧૯૭ કલ્યાણજીના મુવાડા  પ્રા.શાળાની સામે  પંચાયત  મકવાણા સુભદ્રાબેન પી.  ઠાકોર મંગુબેન પી.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૨૮ ૧૯૮ સાહેબજીના મુવાડા  ગામમાં  તાલુકા આયોજન  ઝાલા લક્ષ્મીબેન ડી.  પ્રજાપતિ સવિતાબેન પી.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૨૯ ૨૦૩ શ્રીરામ બાલવાડી  રખિયાલ ગામમાં  અન્ય  પંચાલ કલ્પનાબેન આર.  પ્રજાપતિ વિઘાબેન આર.  ૧૨ થી ૨  ૩ થી ૩ 
૩૦ ૨૦૧ જીતાબા બાલવાડી  કલ્યાણજીના મુવાડા સંસ્થાની પાસે  અન્ય  પટેલ જસ્મીતાબેન જી.  ૧૩ થી ૨  ૪ થી ૩ 
અ. નં.  કોડ નંબર  આંગણવાડી કેન્દ્રનું  મકાનની વિગત  આં.કા.બહેનનું નામ  ટેલીફોન નંબર  તેડાગરનું નામ  આં.વા. નો સમય 
નામ  સરનામું  આં. કેન્દ્ર  ગૃ. મુ. 
૬૪ દેવ. મુવાડા-૧  પંચાયતના મકાન પાસે  ઢાકરા જૂથ  સુથાર નીરૂબેન કે.  ૯૯૨૪૧૪૨૫૯૭ શર્મા ગંગાબેન આર.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૬૫ દેવ. મુવાડા-૨  હરીજનવાસમાં  પટેલ મંજુલાબેન આર.  પ્રજાપતિ નીલાબેન ડી.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૬૮ અરજણજીના મુવાડા  ગામની ભાગોળે  એમ.એલ.એ. ગ્રાન્ટ  વણકર ભાનુબેન જી.  રબારી મોનાબેન એમ.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૭૦ સરપંચના મુવાડા  ઠાકોરવાસ  આયોજન મંડળ  વાળંદ મીનાબેન એ.  પરમાર કોકીલાબેન કે.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૬૯ કેસરાજી ની મુવાડી  પ્રા.શાળા કમ્પાઉન્ડ  આયોજન મંડળ  પ્રજાપતિ મિનાક્ષીબેન આર.  ૯૮૭૯૨૪૮૪૪૬ સોલંકી ચંદાબેન આર.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૭૧ ગુંદીયાની મુવાડી  આંટીવાસ  આયોજન મંડળ  દેસાઈ જસીબેન વી.  ૨૬૩૮૩૬ દેસાઈ જીજીબેન આઈ.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૭૨ દાનાજીની મુવાડી  ઠાકોરવાસ  આયોજન મંડળ  દરજી મીનાબેન બી.  ૨૬૩૮૩૬ પ્રજાપતિ રમિલાબેન  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૭૩ મટુડીયા  પ્રા..શાળાના રૂમમાં  શાળાના કમ્પાઉન્ડ  ઠાકોર કમુબેન યુ.  ૨૬૩૮૩૬ ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૭૪ ભૂમસીયા  બોરની ઓરડીમાં  શાળાના કમ્પાઉન્ડ  દરજી મંજુલાબેન આર.  શર્મા મીનાબેન જી.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૦ ૭૬ મોતીપુરા  ગ્રામ પંચાયતના મકાનમાં  પંચાયત  સોલંકી તેજાબેન એસ.  ૩૬૩૦૫ રાઠોડ પુંજીબેન એસ.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૧ ૭૮ પાવઠી મોટી  પ્રા.શાળા કમ્પાઉન્ડ  અમરભારતી સંસ્થા  ચૌહાણ લક્ષ્મીબેન બી.  ૨૬૩૫૩૫ ચૌહાણ ભીખીબેન જે.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૨ ૮૦ છોગાળી  ઠાકોરવાસ  અમરભારતી સંસ્થા  સુથાર કોકીલાબેન કે.  ચૌહાણ ડઈબેન કે.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૩ ૮૧ બારીયા-૧  ધર્મશાળાના મકાનમાં  અન્ય  પટેલ લક્ષ્મીબેન આર.  ૯૮૭૯૩૬૦૨૧૪ વાળંદ મધુબેન બી.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૪ ૮૨ બારીયા-૨  ઠાકોરવાસ  અન્ય  સોલંકી તરલીકાબેન પી.  ઠાકોર રંજનબેન બી.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૫ ૯૦ શિયાવાડા-૧  પંચાયતની પાસે  આયોજન મંડળ  સોલંકી મધુબેન એ.  ૨૬૫૩૩૧ પરમાર સજ્જનબેન આર.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૬ ૯૧ શિયાવાડા-૨  ગામની ભાગોળે  સોલંકી જસોદાબેન જી.  ૯૯૭૪૫૩૮૨૪૦ મકવાણા કમુબેન પી.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૭ ૮૬ ભાટઈ  પ્રા.શાળાની બાજુમાં  તાલુકા કક્ષા (પડી ગયેલ)  ચૌહાણ દેવાબેન કે.  ૯૯૯૮૩૮૫૧૭ ચૌહાણ લીલાબેન જે.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૮ ૮૭ ઉમેદપુરા  ઠાકોરવાસ  શર્મા હંસાબેન એન.  ૨૬૯૧૩૧૪૨૦૪ રાઠોડ ચંચીબેન જે.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૯ ૭૯ લાલુજીની મુવાડી  પ્રા.શાળાની બાજુમાં  તાલુકા કક્ષા આયોજન  વાળંદ ગીતાબેન એમ.  સોલંકી હિરાબેન એન.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૨૦ ૫૫ મોચીયાની મુવાડી  વાધરીવાસ  તાલુકા કક્ષા આયોજન  શર્મા આનંદીબેન એન.  રબારી રાજીબેન એ.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૨૧ ૮૫ નવાધરો  ગામની ભાગોળે  તાલુકા કક્ષા આયોજન  રાયકા જશોદાબેન આર.  ૯૭૨૫૪૦૬૨૮૫ સોલંકી કરશનબેન એન.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૨૨ ૫૨ બારડોલી-બારીયા  ગામની વચ્ચે  તાલુકા કક્ષા આયોજન  પટેલ સમુબેન કે.  ૨૬૩૭૩૧ ચૌહાણ શાન્તાબેન આર.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૨૩ ૫૩ ખાંટની બારડોલી  ગામમાં પેંસતા  તાલુકા કક્ષા આયોજન  વાળંદ રમીલબેન એ.  ૨૬૩૮૫૮ ચૌહાણ જીયતબેન જી.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૨૪ ૮૪ ટીંબાની મુવાડી  ઠાકોરવાસ  તાલુકા કક્ષા આયોજન  રબારી ગીતાબેન એચ.  ૯૭૨૭૪૨૫૭૯૦ ઠાકોર કોદરીબેન સી.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૨૫ ૮૩ ખરખડીયા  ઠાકોરવાસ  તાલુકા કક્ષા આયોજન  બારોટ ગીતાબેન એ.  ૯૯૨૫૪૪૪૨૫૮ ઠાકોર જગુબેન બી.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૨૬ ૭૫ પથુજીની મુવાડી  પ્રા.શાળા કમ્પાઉન્ડ  તાલુકા કક્ષા આયોજન  રાઠોડ વીણાબેન બી.  ૯૮૯૮૬૫૪૮૪૫ રાઠોડ રંજનબેન કે.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૨૭ ૬૬ રામપુરા  ગામમાં પેંસતા  ભાડાના  મકવાણા વનાબેન એચ.  ડાભી મુન્નીબેન આર. 
૨૮ ૬૭ મદાપુરા  ગામની વચ્ચે  ભાડાના  સુથાર ભગવતીબેન એમ.  પંચાલ સુરેખાબેન ડી. 
૨૯ ૭૭ નજુપુરા  ગામની વચ્ચે  ભાડાના  ઝાલા સોનલબેન જે.  ચૌહાણ અર્ચનાબેન વી. 
૩૦ વિકસિત જાતીની બાલવાડી, મોટાના મુવાડા  દહેગામ શહેરમાં વિસતમાતાના વાસમાં  ભાડાના  પટેલ નીરૂબેન એસ.  સોનારા રમીલાબેન કે. 
અ. નં.  કોડ નંબર  આંગણવાડી કેન્દ્રનું  મકાનની વિગત  આં.કા.બહેનનું નામ  ટેલીફોન નંબર  તેડાગરનું નામ  આં.વા. નો સમય 
નામ  સરનામું  આં. કેન્દ્ર  ગૃ. મુ. 
૯૩ કડાદરા-૧  બસ સ્ટેન્ડ પાસે  ધારાસભ્યની ગ્રાન્ટ  વાળંદ ગંગાબેન જી.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૯૪ કડાદરા-૨  ઠાકોરવાસમાં  ધારાસભ્યની ગ્રાન્ટ  પટેલ ઈલાબેન આર.  સૈયદ બાનુબીબી એમ.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૯૬ જલુન્દ્રા મોટા  બસ સ્ટેન્ડ પાસે  પ્રોત્સાહીત યોજના  સીસોદીયા  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૯૫ ઝાંક  પટેલવાસ  કોમ્યુનીટી હોલ  પટેલ શોભનાબેન બી.  ૪૭૦૮૨ ઠાકોર સીતાબેન એમ.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૦૨ રામનગર  પ્રા.શાળાના કમ્પાઉન્ડ  નાની બચત  પટેલ મંજુલાબેન પી.  પટેલ મધુબેન કે.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૦૩ કરોલી  હરીજનવાસમાં  નાની બચત  પટેલ વિલાસબેન આર.  વાળંદ સુશીલાબેન પી.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૦૫ નાની મોરાલી  પ્રા.શાળાની બાજુમાં  નાની બચત  પટેલ કોકીલાબેન આર.  સુથાર સમુબેન કે.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૦૬ મોટી મોરાલી  ગામમાં  પંચાયત  ઠાકોર ચંદાબેન એફ.  ૬૯૨૭૦ વાળંદ જયોત્સનાબેન કે.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૦૭ દાનભાઈના પરા  ઠાકોરવાસ  પડી ગયેલ છે.  દરજી રમિલાબેન આર.  ૨૩૩૪૪૩ ઠાકોર દોલાબેન કે.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૦ ૧૦૮ બારડોલી (કોઠી)  પાણીની ટાંકી પાસે  પ્રા.આ.કે.  શર્મા સુભદ્રાબેન જી.  ૯૮૨૪૨૪૮૩૪૪ રતુબેન મહોબતસિંહ  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૧ ૪૦ હિંગળાજની મુવાડી  ઠાકોરવાસમાં  પડી ગયેલ છે.  ૬૨૮૮૦ ઠાકોર મણીબેન પી.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૨ ૩૭ કળષ્ણનગર (કોઠી)  પાણીની ટાંકી પાસે  વિવેકાધીન  રાઠોડ અસરતબેન ડી.  શર્મા રીટાબેન એમ.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૩ ૯૯ હરસોલી  ગામમાં ભાગોળે  નાની બચત  નાગર બબુબેન જી.  ૬૯૨૫૦ ફકીર જુબેદાબેન આર.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૪ ૧૦૧ જીવાજીની મુવાડી  બસ સ્ટેન્ડ પાસે  નાની બચત  રાવળ કાન્તાબેન પી.  રાવલ ચંપાબેન એ.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૫ ૧૧૦ વટવા  ગામમાં ભાગોળે  ઢાકરા જૂથ  રાવળ સજનબેન એફ.  સોલંકી હાંકીબેન જે.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૬ ૯૭ વાસણા રાઠોડ-૧  દરબારવાસમાં  વિવેકાધીન  પંચાલ કામીનીબેન એચ.  પ્રજાપતિ શકરીબેન એમ.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૭ ૯૮ વાસણા રાઠોડ-૨  બસ સ્ટેન્ડ પાસે  વિવેકાધીન  પરમાર રંજનબેન ડી.  પ્રજાપતિ જયોત્સનાબેન એમ.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૮ ૧૧૪ હરખજીના મુવાડા-૧  દરબારવાસમાં  વિવેકાધીન  મીર જસુમતીબેન વી.  ૩૨૭૬૯ ચૌહાણ સંતોકબેન એન.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૯ ૧૧૫ હરખજીના મુવાડા-૨  ઠાકોરવાસમાં  વિવેકાધીન  ઝાલા શારદાબેન એમ.  ૩૨૭૬૯ ઠાકોર કમુબેન પી.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૨૦ ૧૦૯ અમરાજીના મુવાડા  શાળાની બાજુમાં  શાળાના મકાનમાં  પરમાર શારદાબેન પી.  ૩૩૯૯૯ ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૨૧ ૧૧૨ ભોઈ વડોદરા  શાળાના કમ્પાઉન્ડમાં  સંસદ સભ્ય  ભોઈ વિમળાબેન બી.  ભોઈ જડીબેન કે.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૨૨ ૧૧૩ રબારીની મુવાડી  રબારીવાસમાં  ભીખીબેન હરજીભાઈ  ઝાલા ભારતીબેન પી.  રબારી ભીખીબેન એચ.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૨૩ ૧૧૧ ભૂતેશ્વરી  પ્રા.શાળાના કમ્પાઉન્ડ  જવાહર યોજના  દવે ગીતાબેન આર.  ૬૨૮૮૦ પરમાર સમુબેન એમ.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૨૪ ૧૦૪ કરોલી (ઈન્દિરાનગર)  પ્રા.શાળાના કમ્પાઉન્ડ  રીલાયન્સનું  પટેલ બીનાબેન વી.  સુથાર મધુબેન પી.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
અ. નં.  કોડ નંબર  આંગણવાડી કેન્દ્રનું  મકાનની વિગત  આં.કા.બહેનનું નામ  ટેલીફોન નંબર  તેડાગરનું નામ  આં.વા. નો સમય 
નામ  સરનામું  આં. કેન્દ્ર  ગૃ. મુ. 
૧૧૭ કડજોદરા  પ્રા.શાળા કમ્પાઉન્ડમાં  એમ.પી. ગ્રાન્ટ  ત્રિવેદી હંસાબેન જી.  ૨૬૫૩૭૧ દરજી શકરીબેન વી.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૨૧ ભગુજીના મુવાડા  ઠાકોરવાસમાં  પડી ગયેલ છે.  જયસ્વાલ અશોકબેન એસ.  ઝાલા ભાવનાબેન એમ.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૧૯ થાંભલીયા  ઠાકોરવાસમાં  એમ.પી. સામૂહિક વિકાસ  જયસ્વાલ મંજુલાબેન આર.  પટેલ મીનાબેન એ.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૨૨ પાટો  પાણીની ટાંકી પાસે  જિલ્લા વિકાસ ગોકુળ ગામ  સોલંકી સરોજબેન એ.  ઝાલા લક્ષ્મીબેન એચ.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૨૩ મીઠાના મુવાડા  ગ્રામ પંચાયતની બાજુમાં  ઈ.એ.એસ.  ઝાલા કુંવરબેન જે.  ૨૬૬૩૬૫ ઝાલા ગંગાબેન બી.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૨૪ વેલપુરા  પ્રા.શાળા કમ્પાઉન્ડમાં  વિવેકાધીન  ઝાલા રાજુબેન બી.  ૨૬૬૫૦૫ સોલંકી મધુબેન ડી.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૨૫ આંત્રોલી  સમાજવાડી સામે  ૧૫% વિવેકાધીન  રાઠોડ સજનબેન એમ.  ૨૬૬૪૯૨ સોલંકી મણીબેન બી.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૨૬ જેસાના મુવાડા  પ્રા.શાળા કમ્પાઉન્ડમાં  સ્થાનિક આયોજન  ઝાલા કુંવરબેન ડી.  ૨૬૬૫૦૧ ઝાલા મનિષાબેન પી.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૨૭ ચાંદાના મુવાડા  ઠાકોરવાસમાં  પડી ગયેલ છે.  વોરા કમુબેન એમ.  દરજી મંજુલાબેન એન.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૦ ૧૨૯ સરગુડી  ઠાકોરવાસમાં  પડી ગયેલ છે.  મહેતા ગીરજાબેન જે.  ૨૬૬૩૦૬ ઠાકોર બાલુબેન એમ.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૧ ૧૨૮ પનાના મુવાડા  વચલાવાસમાં  જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ  પ્રજાપતિ ગીતાબેન ડી.  ઠાકોર ડાઈબેન આર.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૨ ૧૩૩ લિહોડા  પ્રા.શાળાની બાજુમાં  જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ  પટેલ અરવિંદાબેન પી.  ઠાકોર જગુબેન બી.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૩ ૧૩૦ લાખાના મુવાડા  સરપંચના ધરમાં  પડી ગયેલ છે.  પટેલ મીનાબેન બી.  ૨૬૭૭૩૭ ઝાલા જસીબેન કે.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૪ ૧૩૨ પહાડીયા  ગ્રામ પંચાયતની બાજુમાં  વિવેકાધીન  જોષી જયોત્સનાબેન એ.  ૨૬૬૩૦૬ ઠાકોર ઈસાબેન કે.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૫ ૧૩૭ સાંપા  બસ સ્ટેન્ડની સામે  વિવેકાધીન  પટેલ જયાબેન એ.  વાળંદ કોદરબેન સી.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૬ ૧૩૧ સુજાના મુવાડા  ગ્રામ પંચાયતની સામે  વિવેકાધીન  મકવાણા સૂર્યાબેન એ.  ઠાકોર કૈલાસબેન એમ.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૭ ૧૩૮ સાંપા-રામપુરા  પાણીની ટાંકી પાસે  લોક ફાળો  રાવલ કાન્તાબેન એ.  ૨૩૩૬૦૭ ઠાકોર ભીખીબેન બી.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૮ ૨૦૨ બબલપુરા  પ્રા.શાળાની સામે  નાની બચત  દવે દિપીકાબેન  ૬૭૨૧૮ ઠાકોર શારદાબેન કે.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૯ ૧૩૫ ગલેવા  ઠાકોરવાસમાં  પ્રોત્સાહક જોગવાઈ  જાની લીલાબેન જે.  વાળંદ જીવીબેન આર.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૨૦ ૧૩૬ ખાડીયા  ઠાકોરવાસમાં  પડી ગયેલ છે.  સોલંકી ઉર્મિલાબેન કે.  ઠાકોર ગીતાબેન એમ.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૨૧ ૧૫૫ ડુમેચા  પ્રા.શાળા સામે  નાની બચત  ઠાકોર જસીબેન એ.  ઠાકોર ચંદાબેન એ.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૨૨ ૧૧૮ કડજોદરા-૨  ગામમાં  ભાડાનાં  પ્રજાપતિ સુમિત્રાબેન એચ.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૨૩ ૧૨૦ નવા થાંભલીયા  પ્રા.શાળાની બાજુમાં  ભાડાનાં  પટેલ સંગીતાબેન આર.  ઠાકોર હંસાબેન એસ.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૨૪ ૧૩૪ લિહોડા-૨  ઠાકોરવાસમાં  ભાડાનાં  ઝાલા લતાબેન કે.  પ્રજાપતિ કુસુમબેન જે.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
અ. નં.  કોડ નંબર  આંગણવાડી કેન્દ્રનું  મકાનની વિગત  આં.કા.બહેનનું નામ  ટેલીફોન નંબર  તેડાગરનું નામ  આં.વા. નો સમય 
નામ  સરનામું  આં. કેન્દ્ર  ગૃ. મુ. 
૧૪૦ જીંડવા  પંચાયત વાસમાં  અન્ય ગ્રાન્ટ  પટેલ શારદાબેન આર.  ૨૬૫૪૫૪ પ્રજાપતિ મણીબેન ટી.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૪૨ વૈષ્ણવજીના મુવાડા  ઠાકોરવાસમાં  એમ.એલ.એ. ગ્રાન્ટ  પંચાલ રઈબેન જી.  ૨૬૫૪૫૪ પંચાલ અલકાબેન બી.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૫૨ સાંપેટીપા  ઠાકોરવાસમાં  કાશીબેન શકરાભાઈ પંચાલ  શાહ જયશ્રીબેન સી.  ૨૬૫૧૭૦ પટેલ અનિતાબેન આર.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૪૫ ખાપરેશ્વર  ગુજરાતી શાળાની બાજુમાં  તાલુકા આયોજન  દેસાઈ જયોત્સનાબેન એ.  ૨૬૫૦૫૪ ઠાકોર લસીબેન પી.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૫૩ મેધરજના મુવાડા  પ્રા.શાળાના કમ્પાઉન્ડમાં  તાલુકા આયોજન  પ્રજાપતિ જયોત્સનાબેન આર.  ઠાકોર પધીબેન એલ.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૫૯ નારણાવટના મુવાડા  ઠાકોરવાસમાં  તાલુકા આયોજન  સોલંકી પશીબેન જી.  ૨૬૫૩૧૮ ઠાકોર ગગીબેન આર.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૪૩ પીપલજ-૧  પંચાયતના મકાનમાં  પંચાયત  ઠાકોર કમુબેન જે.  વાળંદ ભગીબેન એમ.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૪૪ પીપલજ-૨  ધર્મશાળાના મંદિર  પંચાયત  પરમાર રશ્મિકાબેન પી.  વાળંદ રમીલાબેન બી.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૪૬ લહેરીપુરા  દૂધની ડેરી પાસે  તાલુકા આયોજન  મકવાણા નીરૂબેન એલ.  વાળંદ રંજનબેન જે.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૦ ૧૪૯ માણેકપુર  પ્રા.શાળાના કમ્પાઉન્ડમાં  તાલુકા આયોજન  પટેલ જીવતબેન જી.  ૨૬૫૪૦૬ ઠાકોર જયોત્સનાબેન વી.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૧ ૧૪૭ માછંગ મોટી  જુની પંચાયતના મકાનમાં  પંચાયત  જોષી વસીબેન બી.  ઠાકોર જડીબેન એન.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૨ ૧૫૦ વડોદ  પ્રા.શાળાના કમ્પાઉન્ડમાં  પ્રા.શાળાના મકાનમાં  પંચાલ વિમળાબેન એન.  ૨૩૪૦૫૦ દેસાઈ રાજીબેન જે.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૩ ૧૫૧ દોડ  માતાના મંદિર પાસે  તાલુકા આયોજન  ઝાલા ચંદ્રાબેન બી.  ઝાલા દક્ષાબેન એ.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૪ ૧૯૯ ખાનપુર-૧  પ્રા.શાળાના કમ્પાઉન્ડમાં  તાલુકા આયોજન  પટેલ શારદાબેન એમ.  ૨૬૭૭૩૬ વાળંદ ઈલાબેન ડી.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૫ ૨૦૦ ખાનપુર-૨  દવાખાનાની પાસે  પંચાયત  પટેલ વર્ષાબેન ડી.  પ્રજાપતિ શારદાબેન એ.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૬ ૨૦૧ ખાનપુર-૩  પાણીની ટાંકી પાસે  તાલુકા આયોજન  પટેલ રેણુકાબેન બી.  ૨૬૭૭૨૮ પ્રજાપતિ રમિલાબેન ડી.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૭ ૧૫૪ અંતોલી  માતાજીના મંદિર પાસે  તાલુકા આયોજન  સોલંકી મંગીબેન જે.  ઠાકોર ચંપાબેન એ.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૮ ૧૫૬ નાગજીના મુવાડા  ઠાકોરવાસની પાસે  એમ.પી. ગ્રાન્ટ  પટેલ સૂર્યાબેન એલ.  ૨૬૮૦૨૫ ઠાકોર લીલાબેન બી.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૯ ૧૫૭ મોટાના મુવાડા  ઠાકોરવાસની પાસે  ધુળાજી વિરાજી ઠાકોર  ત્રિવેદી નયનાબેન જે.  ૨૬૬૨૦૯ ઠાકોર બચીબેન બી.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૨૦ ૧૫૮ જીવરાજના મુવાડા  પ્રા.શાળાની બાજુમાં  એમ.એલ.એ. ગ્રાન્ટ  ઝાલા કપિલાબેન આર.  ઠાકોર કમુબેન ડી.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૨૧ ૧૪૧ રંગાવતના છાપરાં  ગામમાં  ભાડાના  પટેલ જાનકીબેન સી.  પંચાલ જયશ્રીબેન એન.  ૧૨ થી ૨  ૩ થી ૩ 
૨૨ ૧૪૮ મીરજાપુર  મીરજાપુર શાળામાં  ભાડાના  મકવાણા સીતાબેન પી.  ૧૩ થી ૨  ૪ થી ૩ 
૨૩ ૧૬૦ ખેમીબા અંતોલી  અંતોલી ગામમાં  ભાડાના  ૧૪ થી ૨  ૫ થી ૩ 
૨૪ ૧૬૧ ગાયત્રી મોટાના મુવાડા  મોટાના મુવાડામાં  ભાડાના  ઠાકોર દક્ષાબેન સી.  ઠાકોર શિલ્પાબેન જી.  ૧૫ થી ૨  ૬ થી ૩ 
અ. નં.  કોડ નંબર  આંગણવાડી કેન્દ્રનું  મકાનની વિગત  આં.કા.બહેનનું નામ  ટેલીફોન નંબર  તેડાગરનું નામ  આં.વા. નો સમય 
નામ  સરનામું  આં. કેન્દ્ર  ગૃ. મુ. 
૨૦૫ સાણોદા-૧  પંચાયતની બાજુમાં  એમ.એલ.એ. ગ્રાન્ટ  ખાલી જગ્યા  ૨૩૩૭૮૧ ગુર્જર શારદાબેન વી.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૨૦૬ સાણોદા-૨  ઈન્દીરાનગર  તાલુકા આયોજન  શાહ હસુમતીબેન એચ.  ૨૩૩૭૮૮ ગુર્જર લીલાબેન એન.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૨૦૮ મોહનપુરા  પ્રા.શાળાની બાજુમાં  તાલુકા આયોજન  શાહ સર્મિલાબેન પી.  ઝાલા લક્ષ્મીબેન સી.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૨૧૯ નાંદોલ-૧  કોમ્યુનીટી હોલ  મોડેલ  રાવલ કામીનીબેન ટી.  ૨૩૧૨૬૩ ઠાકોર શારદાબેન બી.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૨૨૦ નાંદોલ-૨  ઠાકોરવાસમાં  તાલુકાની ગ્રાન્ટ  ઠાકોર દિવ્યાબેન આર.  પ્રજાપતિ શારદાબેન આર.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૨૧૫ હાલીસા-૧  ગાંધીનગર રોડ  એમ.પી. ગ્રાન્ટ  રાઠોડ મીનાક્ષીબેન એમ.  વાળંદ હિરાબેન એમ.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૨૧૬ હાલીસા-૨  સાકડીવાસ  કોમ્યુનીટી હોલ  પટેલ મંગુબેન જી.  ૭૯૧૦૫ વાળંદ કપિલાબેન જે.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૨૧૭ હાલીસા-૩  ઈન્દીરાનગર  તાલુકા આયોજન  દરજી સૂર્યાબેન એસ.  રાવળ સવિતાબેન એમ.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૮૦ વાસણા ચૌધરી-૧  પાણીની ટાંકી પાસે  ડી.આર.ડી.એ.  પ્રજાપતિ ભાવનાબેન આર.  ૨૬૪૫૪૦ વાળંદ કૈલાસબેન એન.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૦ ૧૮૧ વાસણા ચૌધરી-૨  ઈન્દીરાનગર  જિલ્લા આયોજન  પરમાર જશોદાબેન આર.  વાળંદ મધુબેન આર.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૧ ૧૮૨ ઓતમપુરા  પ્રા.શાળાના કમ્પાઉન્ડ  મોડેલ  પંડયા સોનલબેન જે.  ૨૬૪૬૫૮ વાળંદ શારદાબેન ડી.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૨ ૧૭૮ ચેખલાપગી-૧  ભૂતેડીવાસમાં  ડી.આર.ડી.એ.  રાઠોડ સજનબેન જી.  રાઠોડ જસુબેન જી.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૩ ૧૭૯ ચેખલાપગી-૨  ગામમાં  તાલુકા કક્ષા  રાઠોડ જશીબેન ડી.  રાઠોડ કાન્તાબેન આર.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૪ ૧૭૭ રાજાજીના મુવાડા  પ્રા.શાળાના કમ્પાઉન્ડ  ૧૧માં નાણાપંચમા  જાની જશોદાબેન બી.  રાઠોડ મધુબેન વી.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૫ ૧૭૬ કંથારપુરા  પ્રા.શાળાના પાછળ  એમ.પી. ગ્રાન્ટ  દરજી મધુબેન આર.  રાવલ નયનાબેન કે.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૬ ૨૧૨ બિલમણા-૧  પ્રા.શાળાના પાછળ  શાળાના મકાનમાં  ખાલી જગ્યા  સિંધી જોરાબીબી એ.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૭ ૨૧૩ બિલમણા-૨  કાલુપુરા કોમ્યુનીટી હોલ  તાલુકા આયોજન  સોલંકી જડીબેન ડી.  ઠાકોર કમુબેન બી.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૮ ૨૧૦ નાના જલુન્દ્રા-૧  હવાડા પાસે  ડી.આર.ડી.એ.  વાળંદ હેમલતાબેન બી.  ૨૬૪૩૬૩ વાળંદ રંજનબેન વી.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૧૯ ૨૧૧ નાના જલુન્દ્રા-૨  ગ્રામ પંચાયત પાસે  પંચાયત ડેરી  ગોસાઈ ભગવતીબેન ડી.  ઠાકોર દેવુબેન કે.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૨૦ ૨૧૮ મામાપરા  પ્રા.શાળાની સામે  તાલુકા આયોજન  વૈશ્યક શારદાબેન કે.  સેવક કોકીલાબેન એમ.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૨૧ ૨૦૯ વડવાસા  ગામમાં  ડી.આર.ડી.એ.  પટેલ અર્પણાબેન કે.  વાળંદ કોકીબેન જી.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૨૨ ૧૯ પાલૈયા  પ્રા.શાળાના કમ્પાઉન્ડ  તાલુકા આયોજન  ૨૩૩૩૬ ગોસ્વામી કપિલાબેન એસ.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૨૩ ૨૦ રામપુર-પાલૈયા  ઠાકોરવાસમાં  પ્રતાપજી ફતાજી ઠાકોર  શર્મા સોનલબેન પી.  ઠાકોર કાન્તાબેન  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૨૪ ૨૨૩ અહમદપુરા  પ્રા.શાળાના કમ્પાઉન્ડ  તાલુકા આયોજન  પટેલ સૂર્યાબેન એન.  ૨૩૩૧૨૦ ઝાલા કાશીબેન જી.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૨૫ ૨૨૧ સલકી  રબારીવાસની બાજુમાં  તાલુકા આયોજન  ઠાકોર બાલુબેન એ.  ઠાકોર મંછીબેન પી.  ૧૧ થી ૨  ૨ થી ૩ 
૨૬ ૨૨૨ સલકી (ઈન્દિરાનગર)  ઈન્દીરાનગરમાં  તાલુકા આયોજન  સોલંકી આનંદીબેન એલ.  ઠાકોર કલ્પનાબેન એસ.  ૧૨ થી ૨  ૩ થી ૩ 
૨૭ ૨૨૪ સલકી (બાલવાડી)  ગામમાં  ભાડાના  રાઠોડ સુભદ્રાબેન વી.  ઠાકોર જશીબેન એસ.  ૧૩ થી ૨  ૪ થી ૩ 
૨૮ ૧૬૨ સંત જલારામ (લિહોડા)  મોટાના મુવાડા ગામમાં  ભાડાના  ઠાકોર જશીબેન સી.  વ્યાસ પન્નાબેન આર.  ૧૪ થી ૨  ૫ થી ૩ 
૨૯ ૧૩૯ દર્શન શિશુ થાંભલીયા  કડજોદરા ગામમાં  ભાડાના  ગજ્જર ગીતાબેન આર.  ઝાલા કૈલાસબેન ડી.  ૧૫ થી ૨  ૬ થી ૩ 
૩૦ ૨૦૭ સાણોદા-૩  ગામમાં  ભાડાના  દરજી સૂર્યાબેન એસ.  ચૌહાણ કાન્તાબેન એમ.  ૧૬ થી ૨  ૭ થી ૩ 
૩૧ ૨૧૪ બિલમણા-૩  પંચાયતની બાજુમાં  ભાડાના  રોઠોડ જાગૃતિબેન બી.  સિંધી નજમાબીબી યુ.  ૧૭ થી ૨  ૮ થી ૩ 
૩૨ ૬૧ પાલુન્દ્રા ઈન્દિરાનગર  ભાડાના  ચૌહાણ સમુબેન આર.  ૧૮ થી ૨  ૯ થી ૩