×

ડીડીઓ વિષે

જિલ્લા વિકાસ અધિકારી
મિસ સુરભી ગૌતમ

Designation :જિલ્લા વિકાસ અધિકારી
(Panchayat, Rural Housing and Rural Development Department)
Address. : જીલ્લા વિકાસ અધિકારી જીલ્લા પંચાયત ગાંધીનગર
Phone No. : ૦૭૯-૨૩૨૫૬૯૮૧, ૦૭૯-૨૩૨૨૨૬૧૮
Fax No.​ : ૦૭૯-૨૩૨૨૩૨૬૬
Mobile No​ :
E-mail :ddo-gnr@gujarat.gov.in