×

પ્રમુખ વિષે

પ્રમુખ
દિલીપભાઈ શામળદાસ પટેલ

Designation :પ્રમુખ
(Panchayat, Rural Housing and Rural Development Department)
Address. : કાર્યાલય - જિલ્લાપંચાયત ગાંધીનગર સેક્ટર -17,ચ રોડ, ગાંધીનગર.
Phone No. : (079)23256971,23256974.
Fax No.​ :
Mobile No​ : 9898672127
E-mail :