×

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ હિસાબી શાખા, જિલ્લા પંચાયત ગાંધીનગર
શાખાનું સરનામુ જિલ્લા પંચાયત ગાંધીનગર
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી હાર્દિક.ડી.પ્રજાપતી (ઇ.ચા)
ફોન નંબર ૦૭૯-૨૩૨૫૬૯૭૫
ફેક્સ નંબર -
અ.નં વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ
હાર્દિક .ડી.પ્રજાપતી જિલ્લા હિસાબી અધિકારી ૦૭૯-૨૩૨૫૬૯૭૫ ૭૫૭૪૮૨૩૮૧૦ Ao-Ddo-gnr@gujarat.gov.in