×

જિલ્લા પંચાયત, ગાંધીનગરના અધિકારીશ્રીઓ

ક્રમ અધિકારીશ્રીનું નામ હોદો ટેલીફોન. નંબર મોબાઇલ નંબર ઈ-મેલ
મિસ સુરભી ગૌતમ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી ૦૭૯-૨૩૨૫૬૯૮૧,
૦૭૯-૨૩૨૨૨૬૧૮
ddo-gnr@gujarat.gov.in
સુ,શ્રી.દેવાંગી.જે.દેસાઇ નિયા.શ્રી,જિ.ગ્રા.વિ.એ ૦૭૯-૨૩૨૫૯૦૫૧ ૯૪૦૮૬૦૦૦૪૫ drda-gnr@gujarat.gov.in
શ્રી જે.એન .પટેલ ના.જિ.વિ.અ.શ્રી (પંચાયત અને વિકાસ) ૨૩૨૫૬૯૮૪ - dyddo-pan-gnr@gujarat.gov.in
શ્રી સુરજ જી. બારોટ ના.જિ.વિ.અ.શ્રી (મહેસૂલ અને મહેકમ) - ૯૯૭૮૪૦૧૨૦૭ dyddo-rev-gnr@gmail.com
શ્રી હર્ષદ કે. પ્રજાપતિ જિલ્લા આંકડા અધિ. શ્રી ૫૬૯૮૭ ૮૧૪૧૩૦૮૫૪૬ dso-ddo-gnr@gujarat.gov.in
શ્રી હાર્દિક. ડી.પ્રજાપતિ હિસાબી અધિ.શ્રી ઈ.ચા. ૦૭૯-૨૩૨૫૬૯૮૬ 7574823810 aodpgandhinagar@gmail.com
ડૉ. એમ.એચ.સોલંકી મુખ્ય જિ.આરો.અધિ.શ્રી ૦૭૯-૨૩૨૫૬૯૪૨ ૯૯૦૯૯૪૨૨૦૨ dho-ddo-gnr@gujarat.gov.in
શ્રીપિયુષ આર પટેલ અ.જિ.આ.અધિકારીશ્રી ૫૬૯૪૨ ૯૯૦૯૯૪૨૨૨૭ --
કુ.વિણાબેન દેવજીભાઈ પટેલ ચીટ્નીશ વ. તાલુકા વિકાસ અધિકારિ (જ.દ.) ૯૯૨૫૨૩૨૩૪૪ --
૧૦ ડૉ.એચ.આર.નાયક આર.સી.એચ.ઓ. -- ૯૯૦૯૯૪૨૨૦૧ rcho.health.gandhinagar@gmail.com
૧૧ ર્ડા.ભાવનાબેન ટી.પટેલ જિ.આયુ.અધિ. શ્રી ૦૭૯-૨૩૨૫૬૯૯૧ ૯૪૨૮૭૩૦૫૯૯ dao-gnr@gujarat.gov.in
૧૨ ડો, રાજેશ પટેલ (ઈ, ચા ) જિ.મેલ.અધિ. શ્રી ૦૭૯-૨૩૨૫૬૯૪૮ 9825645042 Dmo.helth.gandhinagar@gmail.com
૧૩ શ્રીમતી અર્ચનાબેન વી. પ્રજાપાતિ જિ.પ્રાથ.શિ .શ્રી ૦૭૯-૨૩૨૫૬૯૫૫/૫૬ ૯૯૦૯૯૭૧૬૭૩ dpeo-ddo-gnr@gujarat.gov.in
૧૪ શ્રીમતી કે.એલ.પટેલ ના.જિ.પ્રા.શિ.અધિકારી - ૯૯૭૮૦૧૧૭૦૧ -
૧૫ શ્રી પ્રદીપ.એલ. શ્રીમાળી સમાજ ક.અધિ .શ્રી ૦૭૯-૨૩૨૫૬૯૫૯ ૯૪૨૭૮૦૬૪૭૭ Swo-ddo-gnr@gujarat.gov.in
૧૬ શ્રી મીનળ બા.વી વાળા પ્રોગ્રામ ઓફિસર (ICDS) ૦૭૯-૨૩૨૫૬૯૬૧-૬૨ - Po.icds.gandhinagar@gmail.com
૧૭ શ્રી ડી.પી.જાદવ જિ.ખેતીવાડી અધિકારીશ્રી - ૯૯૦૯૯૮૨૯૯૯ -
૧૮ શ્રી એસ. આઈ. પટેલ મદદનીશપશુપાલન નિયામકશ્રી - ૯૮૨૫૬૧૬૨૩૦ --
૧૯ ડૉ. એચ. એમ. ગોસ્વામી તાંત્રીક મદદ.પશુપાલન ૦૭૯-૨૩૨૫૬૯૫૦ ૨૫ dahogandhi@gmail.com
૨૦ શ્રી ડી.પી.જાદવ (ઈ.ચા.) મદદનીશ રજિ. શ્રી ઇ.ચા. ૫૬૯૩૯ ૯૦૯૯૮૬૮૮૬૭ Ngvyas28@gmail.com
૨૧ શ્રી એમ.એલ. પટેલ કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી, પં.મા.મ.વિભાગ ૫૬૯૬૮, ૨૨૩૫૦૪૮ ૮૩૦૯૩૧૮ --
૨૨ શ્રી.એમ.કે.ખરાડી આંતરીક અન્વેષણ અધિકારી - ૭૨૨૬૦૧૨૭૧૮ -
૨૩ શ્રી જી. એ. ધાંધલીયા તા.વિ.અ શ્રી ગાંધીનગર ૫૯૦૮૭ - --
૨૪ શ્રી કિરીટભાઇ કે. ચૌધરી તા.વિ.અ શ્રી દહેગામ - - --
૨૫ શ્રી કે. એસ. ચાવડા તા.વિ.અ શ્રી કલોલ ૦૨૭૬૪ ૨૨૩૯૫૦ ૭૫૬૭૦૧૩૧૧૯ kaloltaluka@gmail.com
૨૬ શ્રી પી. એ. ગોહિલ તા.વિ.અ. શ્રી માણસા (૦૨૭૬૩) ૨૭૦૦૮૨ - --
૨૭ શ્રી ડી.ડી.પટેલ ના.કા.પા.ઇ.શ્રી, સિંચાઇ.૧ -- ૯૮૯૮૪૨૭૦૭૦ --
૨૮ શ્રી એચ.એસ.વાઘેલા ના.કા.પા.ઇ.શ્રી સિંચાઇ-૨ -- ૯૪૨૭૦૨૯૮૦૫ --
૨૯ શ્રી પી.જી.પરમાર મદદનીશ ખેતી નિયામક -- ૯૯૨૪૩૧૮૨૦૦ kalpeshjdesai@yahoo.co.in
૩૦ શ્રી સી.ડી.ઠાકોર મદદનીશ ખેતી નિયામકશ્રી ૦૭૯-૨૩૨૫૬૯૪૯ ૯૮૯૮૭૩૪૪૫૪ Patelnailesh2005@yahoo.co.in
૩૧ શ્રી વી.જી.ચોધરી મદદનીશ ઇજનેર,જિ.પં. બાંધકામ શાખા ૫૬૯૬૮ ૯૬૬૨૨૨૫૭૮૩ --
૩૨ શ્રી જી.એસ.પટેલ ઇ.ચા. મદદનીશ ઇજનેર,જિ.પં. બાંધકામ શાખા ૫૬૯૬૮ ૮૭૩૪૯૯૬૮૭૭ --
૩૩ શ્રી ટી.બી.પટેલ ઇ.ચા. મદદનીશ ઇજનેર,જિ.પં. બાંધકામ શાખા ૫૬૯૬૮ ૮૧૪૦૨૬૯૭૨૩ --
૩૪ શ્રી જી.એસ.સોલંકી વહિવટી.અધિ. (આરોગ્ય) ૫૬૯૪૫ ૯૯૦૯૯૮૦૯૯૫ Rcho.health.gandhinagar@gmail.com
૩૫ શ્રી એચ.જે. ત્રીવેદી ટી.એચ.ઓ. ગાંધીનગર -- ૯૯૦૯૯૪૨૨૧૩ --
૩૬ શ્રી એચ.બી. પ્રજાપતિ(ચાર્જ) ટી.એચ.ઓ.માણસા -- ૯૯૦૯૯૪૨૨૪૩ --
૩૭ શ્રી એચ.બી. પ્રજાપતિ ટી.એચ.ઓ.કલોલ -- ૯૯૦૯૯૪૨૨૪૩ --
૩૮ શ્રી આર.કે.પટેલ ટી.એચ.ઓ.દહેગામ -- ૯૯૦૯૯૪૨૨૧૭ --
૩૯ શ્રી બી.એમ દેસાઇ વહીવટી અધિકારી,ટી.એચ.ઓ. ઓફીસ ગાંધીનગર -- ૯૯૦૯૯૮૦૯૯૯ --
૪૦ શ્રી બી.એમ દેસાઇ (ઈ.ચા.) વહીવટી અધિકારી,ટી.એચ.ઓ. ઓફીસ દહેગામ ઇ.ચા. -- ૯૯૦૯૯૮૦૯૯૯ --
૪૧ શ્રી જે.બી.સોલંકી (ઈ.ચા.) જી.વહીવટી અધિકારી,આઈ.ઈ.સી ઓફીસર કલોલ -- ૯૯૦૯૯૪૨૨૦૫ --
૪૨ શ્રી વાય.એચ.તુલશ્યાન ઇ.એમ.ઓ.જિ. પં.આરોગ્ય શાખા -- ૯૯૦૯૯૪૨૨૪૨ --
૪૩ શ્રી ડૉ. ધર્મેશ. પરીખ ક્યુ.એમ.ઓ. જિ.પં. આરોગ્ય શાખા -- ૯૯૦૯૯૪૨૨૪૬ --
૪૪ શ્રી જે.વી,સોલંકી વહિવટી અધિકારી ટી.એચ.ઓ. ઓફિસ માણસા -- ૯૦૯૯૯૩૮૪૧૪ --
૪૫ શ્રી.એમ.એલ.પટેલ` નાયબ કર્યપાલક ઇજનેર.પંચાયત પેટા વિભાગ જિ.પં.ગાંધીનગર ૨૩૨૫૬૯૪૮ ૯૮૯૮૩૦૯૩૧૮ rbpdngnr@gmail.com
૪૬ શ્રી.જે.પી.ડોડીયા નાયબ કર્યપાલક ઇજનેર.પંચાયત સબ ડિવિજન દહેગામ ૨૩૨૭૩૬ ૮૧૬૦૬૫૦૯૧૪ rbpdngnr@gmail.com
૪૭ શ્રી.વી.જી.ચોધરી મદદનિશ ઇજનેર.પી.બી.શાખા.જિ.પં.ગાંધીનગર ૨૩૨૩૫૦૪૮ ૯૬૬૨૨૨૫૭૮૩ rbpdngnr@gmail.com
૪૮ શ્રી.ડી.આર.પટેલ નાયબ કર્યપાલક ઇજનેર.પંચાયત મા.યો.પે.વિ જિ.પં.ગાંધીનગર ૨૩૨૫૬૯૬૮ ૯૯૭૯૪૦૨૫૩૦ rbpdngnr@gmail.com