×

શાખાના વહિવટી અધિકારિઓ

શાખાનું નામ ખેતીવાડી શાખા
શાખાનું સરનામું જિલ્‍લા ખેતીવાડી અધિકારીશ્રીની કચેરી જિલ્‍લા પંચાયત ગાંધીનગર
મુખ્‍ય સંપકઁ અધિકારી જિલ્‍લા ખેતીવાડી અધિકારી
ફોન નંબર ર૩ર પ૬૯૪૯, ૨૩૨ ૫૬૯૫૧, ૨૩૨ ૫૬૯૫૪
ફેકસ નંબર ર૩ર પ૬૯૪૯,

શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ

અ.નં. વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ - મેલ
1 શ્રી મહાવીરસિંહ ડી. વાધેલા જિલ્‍લા ખેતીવાડી અધિકારી -ઈ.ચા. ર૩ર પ૬૯૪૯ ર૩ર પ૬૯૪૯ ૯૦૯૯૨૭૭૭૯૯ dao-gnr@gujarat.gov.in
2 શ્રી મહાવીરસિંહ ડી. વાધેલા મદદનીશ ખેતી નિયામક (વિ.) ર૩ર પ૬૯૪૯ ર૩ર પ૬૯૪૯ ૯૦૯૯૨૭૭૭૯૯ dao-gnr@gujarat.gov.in

તાલુકા અમલીકરણ અધિકારી (એ.ટી.વી.ટી.)

અ.નં એ.ટી.વી.ટી. અધિકારીનું નામ હોદ્દો/ કચેરી ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર એ.ટી.વી.ટી. હોદ્દો
1 શ્રી કલ્પેશ જે. દેસાઈ મદદનીશ ખેતી નિયામક (વિ.)
પેટા વિભાગ, જિ.પં., સેકટર-૧૫
ર૩રપ૬૯૫૧ ર૩ર પ૬૯૪૯ ૯૪૨૮૭૬૮૭૪૪ તાલુકા અમલીકરણ અધિકારી – માણસા
2 શ્રી કિશોર જે. પટેલ મદદનીશ ખેતી નિયામક (અ.પે.વિ.)
પેટા વિભાગ, જિ.પં., સેકટર-૧૫
ર૩રપ૬૯૫૧ ર૩ર પ૬૯૪૯ ૮૪૯૦૮૪૭૨૧૦ પ્રાંત કક્ષાના અધિકારી (એ.ટી.વી.ટી.) વ –
તાલુકા અમલીકરણ અધિકારી - ગાંધીનગર
3 શ્રી નૈલેષ જે. પટેલ ખેતી અધિકારી - જિ.પં. ર૩રપ૬૯૪૯ ૯૮૯૮૭૩૪૪૫૪ તાલુકા અમલીકરણ અધિકારી – દહેગામ
4 શ્રી ભાવેશ પટેલ ખેતી અધિકારી (ગુ.નિ.) –
કલોલ, માણસા તાલુકો
ના.ખે.નિ.(વિ.) કચેરી, સેકટર-૧૫
૯૫૮૬૫૦૦૮૦૦ તાલુકા અમલીકરણ અધિકારી – કલોલ