×

સં૫કૅની માહિતી

શાખાનું નામ ખેતીવાડી શાખા
શાખાનું સરનામું જિલ્લા પંચાયત કચેરી, બીજો માળ, સેક્ટર 17, ફાયર સ્ટેશન ની બાજુમાં ગાંધીનગર
મુખ્‍ય સંપકઁ અધિકારી જિલ્‍લા ખેતીવાડી અધિકારી
ફોન નંબર ર૩રપ૬૯૪૯ , ૨૩૨ ૫૬૯૫૧, ૨૩૨ ૫૬૯૫૪
ફેકસ નંબર ર૩ર પ૬૯૪૯, ર૩ર૨૨૭૭૯
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ - મેલ
શ્રી ડી.પી.જાદવ જિલ્‍લા ખેતીવાડી અધિકારી ર૩રપ૬૯૪૯ ર૩રપ૬૯૪૯ ૯૯૦૯૯૮૨૯૯૯ dao-gnr@gujarat.gov.in
તાલુકા અમલીકરણ અધિકારી (એ.ટી.વી.ટી.)
અ.નં એ.ટી.વી.ટી. અધિકારીનું નામ હોદ્દો / કચેરી ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર એ.ટી.વી.ટી. હોદ્દો
શ્રી બી.આર.પટેલ મદદનીશ ખેતી નિયામક (વિ.) પેટા વિભાગ, જિ.પં., સેકટર-૧૫ ર૩રપ૬૯૫૧ ર૩ર પ૬૯૪૯ ૯૫૮૬૫૦૦૮૦૦ તાલુકા અમલીકરણ અધિકારી – કલોલ
શ્રી એ.બી.ભટ્ટ મદદનીશ ખેતી નિયામક (અ.પે.વિ.)પેટા વિભાગ, જિ.પં., સેકટર-૧૫ ર૩રપ૬૯૫૧ ર૩ર પ૬૯૪૯ ૯૯૦૯૪૯૭૧૧૮ પ્રાંત કક્ષાના અધિકારી (એ.ટી.વી.ટી.) વ –તાલુકા અમલીકરણ અધિકારી - ગાંધીનગર
શ્રી સી.ડી.ઠાકોર ખેતી અધિકારી - જિ.પં. ર૩રપ૬૯૪૯ ૨૩૨૨૨૭૭૯ ૯૮૯૮૬૭૪૦૯૧ તાલુકા અમલીકરણ અધિકારી – દહેગામ
શ્રી એસ.વી. પટેલ માણસા તાલુકો ના.ખે.નિ.(વિ.) - - ૯૪૨૮૭૬૮૭૪૪ તાલુકા અમલીકરણ અધિકારી – માણસા
શ્રી પી.જી.પરમાર મદદનીશ ખેતી નિયામક (વિ.) - - ૭૩૮૩૬૫૧૯૭૭ જિલ્લા પંચાયત ગાંધીનગર