×

ખેતીવાડીની યોજનાઓ

અ.નુ. યોજનાનું નામ
૬% વ્યાજ સહાય યોજના
નેશનલ મીશન ઓન ઓઇલ સીડ એન્ડજ ઓઇલ પામ (કેન્દ્રસ પુરસ્કૃત – તેલીબીયા પાકો માટેની યોજના)
નેશનલ ફુડ સીક્યુરીટી મીશન – કોમર્શીયલ ક્રોપ કોટન (કેન્દ્ર પુરસ્કૃસત – કપાસ પાક માટેની યોજના
નેશનલ ફુડ સીક્યુરીટી મીશન – કઠોળ (કેન્દ્રો પુરસ્કૃસત – કઠોળ પાકો માટેની યોજના
અનુસૂચિત જાતીનમા ખેડૂતો માટેની યોજના (ખાસ અંગભૂત યોજના)
એ.જી.આર.-ર (સામાન્યત અને બક્ષીપંચ ખેડુતો માટેની યોજના – રાજ્ય સરકાર પુરસ્કુત યોજના)
એ.જી. આર – ૫૦ ટ્રેકટર સહાય યોજના
એ.જી. આર. ૫૯ ૭૫ ટકા સહાયથી ખેડૂતોને ધાસચારાનું બિયારણ આપવાની યોજના
રાષ્ટ્રીય કૃષિ વિકાસ યોજના – ખેત ઓજારો માટેની યોજના (કેન્દ્ર પુરસ્કૃલત)
૧૦ રાષ્ટ્રીય કૃષિ વિકાસ યોજના – ચોખા પાકનું ઉત્પાઅદન અને ઉત્પા દકતા વધારવા માટેની યોજના (કેન્દ્રસ પુરસ્કૃીત)
૧૧ રાષ્ટ્રીય કૃષિ વિકાસ યોજના – ઘઉં પાકનું ઉત્પા‍દન અને ઉત્પાનદકતા વધારવા માટેની યોજના (કેન્દ્ર પુરસ્કૃીત)
૧૨ સુક્ષ્મ સિંચાઈ યોજના