×

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ પશુપાલન શાખા
શાખાનું સરનામું જિલ્લા પંચાયત કચેરી, બીજો માળ, સેક્ટર – ૧૭, ફાયર સ્ટેશન ની બાજુમાં,ગાંધીનગર
ફોન નં. (ઓ) ૨૩૨૫૬૯૫૨, ૨૩૨૨૨૬૪૭
ફેક્ષ નં ૨૩૨-૨૩૨૬૬૦

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ

અ.નં. વહીવટી અધિકારીશ્રીનું નામ હોદ્દો કચેરી ટેલીફોન નંબર સરનામું ફેક્ષ નંબર મોબાઈલ નંબર ઈ-મેઈલ આઈ ડી
1 શ્રી એસ.આઇ. પટેલ મદદનીશ પશુપાલન નિયામક, જીલ્લા પંચાયત, ગાંધીનગર 7923222647 જીલ્લા પંચાયત ગાંધીનગર સેકટર-૧૭ 23223266 9426488238 dahogandhi@gmail.com
2 શ્રી એચ.એમ. ગોસ્વામી તાંત્રિક મદદનીશ, જીલ્લા પંચાયત, ગાંધીનગર 7923222647 જીલ્લા પંચાયત ગાંધીનગર સેકટર-૧૭ 23223266 9879357825 drhmgoswami74@gmail.com

ગાંધીનગર જિલ્લા.ના પશુચિકિત્સા અધિકારીશ્રીઓની યાદી

અ.નં. અધિકારીશ્રીનું નામ ફરજનું સ્થળ ટે.નં મોબાઈલ નંબર
1 ર્ડા. કિરણકુમાર જોઇતાભાઇ પટેલ   સેક્ટર - ૩૦ ૨૩૨-૬૦૨૦૪ 9106420001
2 ર્ડા. હિમાંશુકુમાર રમણલાલ પટેલ છાલા 9909342650
3 ર્ડા. નીલાબેન જનકકુમાર રાવલ  કોબા 23276237 9909959713
4 ર્ડા. અનિલકુમાર નરેન્દ્રભાઈ  દેસાઈ  ડભોડા ૨૩૯-૫૫૫૩૦ 9925162858
5 ર્ડા. અનિલકુમાર મુળજીભાઈ  ચૌધરી  રૂપાલ 22989347 9825542745
6 ર્ડા. કૌશિકકુમાર મંગળભાઈ ઓઝા ઘમીજ 9426985153
7 ર્ડા.  જયેશકુમાર શંકરલાલ પટેલ દહેગામ 2322761 8140393378
8 ર્ડા. સંદીપકુમાર સેંધાભાઈ પ્રજાપતિ  રખિયાલ 9898273733
9 ડૉ. કેતનકુમાર બાદરજી ઠાકોર નાંદોલ 9898485021
10 ર્ડા. અમિતકુમાર પ્રકાશચંન્દ્ર ત્રિવેદી  જીંડવા 9974769519
11 ર્ડા. કાર્તિક કુમાર મણીલાલ પટેલ   પાલુન્‍દ્રા 9408729858
12 ર્ડા. શશીકાન્ત ગોરધનભાઈ પરમાર  માણસા 7874950135
13 ર્ડા.મહેન્દ્રકુમાર દશરથજી મકવાણા મહુડી 270272 9924897781
14 ર્ડા. પ્રવિણકુમાર ગીરીશભાઇ રાઠોડ   બિલોદરા 9979874473
15 ર્ડા. યશવંતકુમાર રમણલાલ ચૌધરી લોદરા 9428529442
16 ર્ડા. નિકુલકુમાર નટવરલાલ પટેલ  સમૌ 9978959618
17 ર્ડા. કલ્પેશ પ્રભાતભાઇ દેસાઇ  ચરાડા 9428023028
18 ર્ડા. રીનાબેન રસિકલાલ પટેલ વડસર 9879584688
19 ર્ડા. મુકેશ કુમાર જોઇતાભાઇ પટેલ કલોલ 224214 9824283200
20 ર્ડા. સુશીલકુમાર શિવાભાઇ પટેલ  નારદીપુર 289567 9638969922
21 ર્ડા. ભાવેશકુમાર રાજેન્દ્રકુમાર પટેલ  જાસપુર 9879583688
22 ર્ડા. નિલમબેન હરિકૃષ્ણસિંહ રાણા જામળા 8980047009
23 ર્ડા. પ્રવિણકુમાર જશુભાઇ દેસાઇ છત્રાલ 232033 9879126593

ગાંધીનગર જિલ્લા્ના પશુધન નિરીક્ષકશ્રીઓની યાદી

અ. નં. પશુધન નિરીક્ષકશ્રી નું નામ પ્રા.પ.સા.કેન્‍દ્રનું નામ તાલુંકો મોબાઇલ નં.
1 શ્રી એસ.આઇ.પ્રજાપતી  સરઢવ ગાંધીનગર 9428059434
2 શ્રી એ.બી.પટેલ રાંધેજા ,, 9426337552
3 શ્રી બી.બી.વાઘેલા ઉનાવા ,, 9825181359
4 શ્રી એ.બી.પટેલ (ઈ.ચા.) વાસન ,, 9426337552
5 શ્રી કે.ટી.અસારી બહિયલ દહેગામ 9925319860
6 શ્રી એમ.આર.પ્રજાપતી ચેખલાપગી ,, 9825934367
7 શ્રી એમ.બી.પટેલ ધારીસણા ,, 9724677874
8 શ્રી સી.આઇ.દરજી શિયાવાડા ,, 9925741625
9 શ્રી એમ.આર.પ્રજાપતી (ઈ.ચા.) લિહોડા ,, 9825934367
10 શ્રી બી.બી.વાઘેલા (ઈ.ચા.) નાસ્‍મેદ કલોલ 9825181359
11 શ્રી એસ.આઇ.પ્રજાપતી (ઈ.ચા.) પાનસર ,, 9428059434
12 શ્રી એ.એસ.પટેલ દેલવાડ માણસા 9924945483
13 શ્રી એ.એસ.પટેલ (ઈ.ચા.) પરબતપુરા ,, 9924945483
14 શ્રી એમ.જી.ચૌધરી આનંદપુરા (વેડા) ,, 9428919846
પશુ દવાખાના-૨૩ પ્રાથમિક પશુ સારવાર કેન્દ્ર-૧૪
આઈ.સી.ડી.પી. જૂથ મથક - ૪ આઇ.સી.ડી.પી. ઉપકેન્‍દ્ર-૭૭
વિવિધલક્ષી પશુચિકિત્સાલય- ૧ --

ગાંધીનગર જિલ્લામાં ઘનિષ્ઠ પશુ સુધારણા યોજના હેઠળ ફરજ બજાવતા અધિકારીશ્રી/કર્મચારીની યાદી.

અ. નં. અધિકારીશ્રીનું નામ ફરજનું સ્થળ મો.નં.
1 ડૉ. એસ.ડી.પરીખ  નાયબ પશુપાલન નિયામક (ગાંધીનગર) 7984492855
2 ડૉ.જે.આર.પટેલ મદદનીશ પશુપાલન નિયામક જુથમથક, વેડા 9825646986
3 ડૉ.જી.જે.ચૌધરી મદદનીશ પશુપાલન નિયામક જુથમથક,પાલજ 9426708181
4 ડૉ.આઇ.એચ.પ્રજાપતિ મદદનીશ પશુપાલન નિયામક જુથમથક,ગુલાબપુરા 9879316599
5 ડૉ.એલ.એચ.પ્રજાપતિ મદદનીશ પશુપાલન નિયામક જુથમથક,લવાડ 9426589008

ગાંધીનગર જિલ્લામાં પોલીક્લીનીક ખાતે ફરજ બજાવતા અધિકારીશ્રી/કર્મચારીની યાદી.

અ.નં. અધિકારીશ્રીનું નામ ફરજનું સ્થળ મો.નં.
1 ડૉ. એસ.સી.પટેલ  ઇ.ચા. નાયબ પશુપાલન નિયામક (પેથાપુર) 9824642803
2 ડૉ. એસ.સી.પટેલ મદદનીશ પશુપાલન નિયામક 9824642803
3 શ્રી એ.જી.પટેલ પશુધન નિરીક્ષક 9825931787