×

સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ આયુર્વેદ
શાખાનું સરનામું જિલ્લા પંચાયત કચેરી, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, સેક્ટર 17, ફાયર સ્ટેશન ની બાજુમાં ગાંધીનગર
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી ર્ડા ભાવનાબેન ટી પટેલ
ફોન નં . ૨૩૨૫૬૯૯૧
ફેક્ષ નં -
શાખાના વહિવટિ અધિકારીઓ
અ.નં. વહિવટિ અધિકારીશ્રીનું નામ હોદ્દો કચેરી ટેલીફોન નંબર ફેક્ષ નં મોબાઇલ નંબર ઇ -મેલ
ર્ડા ભાવનાબેન ટી પટેલ જીલ્લા આયુર્વેદ અધિકારીશ્રી ૨૩૨૫૬૯૯૧ - ૯૪૨૮૭૩૦૫૯૯ -