×

આયુર્વેદ તબીબી અધિકારી (આયુર્વેદ મેડીકલ ઓફીસર)

ક્રમ

અધિકારી/કર્મચારી નું નામ

દવાખાનાનું નામ

હોદ્દો

મોબાઈલ નં.

ડો.મમતા દેસાઈ

સ.આ.દ.સે.૭, ગાંધીનગર

મેડીકલ ઓફીસર(આયુર્વેદ)

૯૪૨૮૦૫૦૨૪૫

ડો.દક્ષા મકવાણા

સ.આ.દ. સે.૨૯,ગાંધીનગર

મેડીકલ ઓફીસર(આયુર્વેદ)

૯૯૭૮૫૮૯૭૦૮

ડો.પીના જોષી

આયુ.સિવિલ ઓપીડી,ગાંધીનગર

મેડીકલ ઓફીસર(આયુર્વેદ)

૯૭૨૫૯૧૪૧૭૫

ડો.વર્ષા ચૌધરી

સ.આ.દ.ટીંટોડા

મેડીકલ ઓફીસર(આયુર્વેદ)

૮૭૫૮૭૩૦૧૭૭

ડો. રોનક ખરાડી

સ.આ.દ.કલોલ

મેડીકલ ઓફીસર(આયુર્વેદ)

૯૪૨૭૪૫૪૮૪૧

ડો. વર્ષા જી. સિંઘ

સ.આ.દ.પોર

મેડીકલ ઓફીસર(આયુર્વેદ)

૯૪૨૬૫૪૭૫૧૬

ડો.મીરા રાજગુરુ

સ.આ.દ.અમિયાપુર

મેડીકલ ઓફીસર(આયુર્વેદ)

૯૫૧૨૦૨૭૧૮૦

ડો. અંકિતા પરમાર

સ.આ.દ.જમિયતપુરા

મેડીકલ ઓફીસર(આયુર્વેદ)

૯૦૧૬૪૨૦૬૧૬

ડો.ધ્રુતિ ગોસાઈ

સ.આ.દ.પરબતપુરા

મેડીકલ ઓફીસર(આયુર્વેદ)

૯૪૨૮૧૯૦૬૬૯

૧૦

ડો.હેમાંગિની આર્ય

સ.આ.દ.રિદ્રોલ

મેડીકલ ઓફીસર(આયુર્વેદ)

૯૮૨૫૨૯૧૮૧૭

૧૧

ડો. રૂપલ પરમાર

સ.આ.દ.ખાનપુર

મેડીકલ ઓફીસર(આયુર્વેદ)

૮૪૬૯૬૧૫૬૦૭

૧૨

ડો.નેહા પટેલ

સ.આ.દ.પીંપળજ

મેડીકલ ઓફીસર(આયુર્વેદ)

૬૩૫૪૮૯૫૭૦૪

૧૩

ડો.વૈશાલી શાહ

જિ.પં.આ.દ.કુડાસણ

મેડીકલ ઓફીસર(આયુર્વેદ)

૯૪૨૮૮૦૩૦૬૪

૧૪

ડો.બિદીયા પટેલ

જિ.પં.આ.દ.મગોડી

મેડીકલ ઓફીસર(આયુર્વેદ)

૯૪૨૭૩૨૪૨૩૩

૧૫

ડો.કામિની વ્યાસ

જિ.પં.આ.દ.સરઢવ

મેડીકલ ઓફીસર(આયુર્વેદ)

૯૭૧૪૦૬૬૫૫૯

૧૬

ડો.યતુલ નાગર

જિ.પં.આ.દ.ઈસંડ

મેડીકલ ઓફીસર(આયુર્વેદ)

૯૪૨૭૬૭૭૦૨૧

૧૭

ડો.ભાવિકા પ્રજાપતિ

જિ.પં.આ.દ.દો. વાસણા

મેડીકલ ઓફીસર(આયુર્વેદ)

૯૪૨૭૦૦૯૮૨૯

૧૮

ડો.ઘનશ્યામ પ્રજાપતિ

સ.હો.દ ચિલોડા

મેડીકલ ઓફીસર(હોમીયો.)

૯૪૨૬૪૧૪૭૦૦

૧૯

ડો.આનલ પટેલ

સ.હો.દ.આમજા

મેડીકલ ઓફીસર(હોમીયો.)

૯૯૭૯૭૪૮૫૨૩

૨૦

ડો. મૌલિક જોષી

સ.હો.દ દહેગામ

મેડીકલ ઓફીસર(હોમીયો.)

૯૯૨૫૩૫૮૮૫૫

૨૧

ડો.કુષ્ણા પ્રજાપતિ,

સ.હો.દ સિવિલ ઓપીડી,ગાંધીનગર

મેડીકલ ઓફીસર(હોમીયો.)

૯૫૫૮૫૮૩૩૦૯

૨૨

ડો.તેજલ ભ્રહ્યભટ્ટ

સ.હો.દ માણસા

મેડીકલ ઓફીસર(હોમીયો.)

૯૫૮૬૬૫૨૮૦૮

૨૩

ડો.પ્રિયંકા ગોમતીવાલ

સ.હો.દ ડભોડા

મેડીકલ ઓફીસર(હોમીયો.)

૭૬૦૦૦૧૦૮૮૯

૨૪

ડો.ઝીલ પટેલ,

સ.હો.દ રામનગર

મેડીકલ ઓફીસર(હોમીયો.)

૯૫૧૨૦૦૯૨૦૯