×

આયુર્વેદ તબીબી અધિકારી (આયુર્વેદ મેડીકલ ઓફીસર)

ક્રમ દવાખાનાનું સ્‍થળ મેડીકલ ઓફીસરનું નામ સંપર્ક નંબર
સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનુ જમીયતપુરા, ગાંધીનગર ર્ડા. ભાવિકા પ્રજાપતિ ૯૪૨૭૦૦૯૮૨૯
સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું પોર, ગાંધીનગર ડો. વૈશાલી પી શાહ (વધારાનો ચાર્જ) ૮૫૧૧૧૩૪૩૪૧
સર.આયુ.દવાખાનુ સે-૭, ગાંધીનગર ર્ડા.મમતાબેન દેસાઇ ૯૪૨૮૦૫૦૨૪૫
સર.આયુ.દવાખાનુ અમીયાપુર (તપોવન) ર્ડા. મયુર પટેલ ૯૪૦૮૪૨૨૨૮૬
સર.આયુ.દવાખાનુ ટીંટોડા-ગાંધીનગર ર્ડા. વર્ષા બી.ચૌધરી ૯૯૯૮૦૬૧૨૦૬
સર.આયુ.દવાખાનુ કલોલ, કલોલ ડૉ. રોનકબેન ખરાડી ૯૪૨૭૪૫૪૮૪૧
સર.આયુ. દવાખાનુ મુ.પરબતપુરા માણસા ડૉ.ધ્રુતી દેસાઇ ૯૪૨૮૧૯૦૬૬૯
સર.આયુ.દવાખાનું મુ. રીદ્રોલ માણસા ર્ડા. હેમાંગીની આર્યા ૯૮૨૫૨૯૧૮૧૭
સર.આયુ.દવાખાનુ મુ.ખાનપુર, તા.દહેગામ ડૉ. રુપલ પરમાર ૮૪૬૯૬૧૫૬૦૭
૧૦ સર.આયુ.દવાખાનુ મુ.પીપળજ, તા.દહેગામ ડૉ. નેહા પટેલ ૯૪૨૯૩૮૬૮૯૩
૧૧ જિલ્‍લા પંચાયત સંચાલીત આયુ. દવાખાનુ ઇસેડ,કલોલ ડૉ. યતુલ નાગર ૯૪૨૭૬૭૭૦૨૧
૧૨ જી.પં. સંચાલીત આયુ.દવાખાનુ મુ.કુડાસણા, તા.ગાંધીનગર ડો. વૈશાલી પી શાહ ૮૫૧૧૧૩૪૩૪૧
૧૩ જી.પં.સંચાલીત આયુ.દવાખાનુ મુ. સરઢવ, તા.ગાંધીનગર ડો. કામિની વ્યાસ ૯૭૧૪૦૬૬૫૫૯
૧૪ જી.પં.સંપલીત આયુ.દવાખાનુ મુ.મગોડી, તા.ગાંધીનગર ડૉ. બિંદીયા પટેલ ૯૪૨૭૩૨૪૨૩૩
૧૫ જી.પં. સંચાલિત આયુ. દવાખાનું મુ.દોલારાણાવાસણ, ગાંધીનગર ડૉ. પલક કટારીયા ૭૨૨૬૮૩૬૧૧૧
૧૬ સીવીવ આયુર્વેદ ઓ.પીડી. સીવીલ હોસ્પીટલ, ગાંધીનગર ર્ડા.પીના એસ.જોષી ૯૭૨૫૯૧૪૧૭૫
૧૭ સર.આયુ.દવાખાનું, સે - ૨૯, ગાંધીનગર ડૉ. દક્ષાબેન મકવાણા ૯૯૭૮૫૮૯૭૦૮
ક્રમ દવાખાનાનું સ્‍થળ મેડીકલ ઓફીસરનું નામ સંપર્ક નંબર
હોમીયોપેથીક O.P.D. સીવીલ હોસ્‍પિટલ, ગાંધીનગર જગ્યા ખાલી
હોમીયોપેથીક દવાખાનુ, ચિલોડા, ગાંધીનગર ર્ડા.ઘનશ્યામ પ્રજાપતિ ૯૪૨૬૪૧૪૭૦૦
હોમીયોપેથીક દવાખાનુ આમજા, ગાંધીનગર જગ્યા ખાલી
સ.હો.દ. ક્ડજોદરા, તા. દહેગામ, જિ. ગાંધીનગર જગ્યા ખાલી
સ.હો.દ. રામનગર, તા. કલોલ, જિ. ગાંધીનગર ડૉ. પ્રકાશ પંડ્યા ૯૮૨૫૧૯૦૪૭૩
સ.હો.દ. ડભોડા, તા. જિ. ગાંધીનગર ડૉ. સફુરા મોજણીદાર ૯૮૨૫૭૨૫૩૬૦
સ.હો.દ. માણસા તા.. માણસા જિ. ગાંધીનગર જગ્યા ખાલી
ક્રમ હોદ્દો વર્ગ અધિકારીશ્રી/ કર્મચારીશ્રી પગાર ધોરણ
જિલ્લા આયુર્વેદ અધિકારી ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦+૬૬૦૦૪૨૦૦
હેડ ક્લાર્ક ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦+૪૨૦૦
મેડીકલ ઓફીસર (આયુર્વેદ) ૧૭ ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦+૫૪૦૦
મેડીકલ ઓફીસર હોમીયોપેથીક ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦+૪૪૦૦
કમ્‍પાઉન્‍ડર (આયુ.) ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦+૪૨૦૦
રોજમદાર (ફીકસ પગાર) -0 ૨૧ ૩૩૦૦/-
પટ્ટાવાળા ૪૪૦૦-૭૪૪૦+૧૩૦૦
અંશકાલીન સફાઇ કામદાર -0 પ્રર્વતમાન નિયમાનુસાર