×

જન્મ મરણ

વર્ષ – ૨૦૧૭ અંતિત્

અ.નં. તાલુકાનું નામ જીવત જન્‍મ મરણ મૃત જન્‍મ
પુરૂષ સ્‍ત્રી પુરૂષ સ્‍ત્રી પુરૂષ સ્‍ત્રી
કલોલ ૩૪૬૬ ૩૧૧૧ ૧૨૫૧ ૯૩૫ ૨૫ ૨૭
માણસા ૨૦૬૮ ૧૮૨૮ ૮૬૦ ૬૯૨ ૧૯ ૧૨
ગાંધીનગર ૬૭૩૫ ૬૦૬૬ ૨૬૯૨ ૧૮૪૬ ૬૭ ૬૫
દહેગામ ૨૧૫૪ ૨૦૧૭ ૯૫૫ ૬૯૧
a કુલ ૧૪૪૨૩ ૧૩૦૨૨ ૫૭૫૮ ૪૧૬૪ ૧૨૦ ૧૧૨