×

સ્‍વછતા જાળવણી

નિર્મળ ગુજરાત પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો/ પેટા કેન્દ્રોમાં/ ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં કરવામાં આવેલ કામગીરી. (ઓક્ટોબર – ૨૦૧૬ )

અ.ન વિગત કરેલ કામગીરી
પીવાના પાણીના સ્થાન (સ્ત્રોત) ક્લોરીનેશન કર્યા ૧૨૧૫૫
ફ્રી રેસીડયુઅલ ક્લોરીન ટેસ્ટ કર્યા (કુલ સંખ્યા) ૧૨૦૧૫
ફ્રી રેસીડયુઅલ ક્લોરીન ટેસ્ટ પોઝીટીવ (સંખ્યા) ૧૧૮૩૫
ધન કચરાના નિકાલ (વજન) ૨૩૪૫ (કિ.ગ્રા.)
ટેબલેટ ક્રલોરીન વિતરણ (સંખ્યા) ૩૫૪૫૦
ટી.સી.એલ. પાવડર વપરાશ ૨૫૦ (કિ.ગ્રા.)