×

સં૫કૅની માહિતી

શાખાનું નામ સહકાર શાખા
શાખાનું સરનામુ જિલ્લા પંચાયત કચેરી, પેહલો માળ, સેક્ટર 17, ગાંધીનગર
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી ડી. પી. જાદવ
મોબાઇલ  નંબર 9909982999
ફોન નંબર 079 23256951
ફેકસ નંબર ૨૩૨૪૮૯૨૪
શાખાના વહિવટિ અધિકારીઓ
અ.નં. વહિવટિ અધિકારીશ્રીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ -મેલ
શ્રી ડી. પી. જાદવ ઇન્ચાર્જ મદદ નીશ જિલ્લા રજીસ્ટાર 079 23256951 ૨૩૨૪૮૯૨૪ 9909982999