×

સં૫કૅની માહિતી

શાખાનું નામ બાંધકામ શાખા
શાખાનું સરનામું જિલ્લા પંચાયત કચેરી, ત્રીજો માળ, સેક્ટર 17, ફાયર સ્ટેશન ની બાજુમાં ગાંધીનગર
અધિકારીનું નામ શ્રી એમ.આર.વિહોલ
ફોન નંબર ૯૭૩૭૮૫૫૧૩૦
ફેક્સ નંબર ૨૩૨૪૮૯૨૪
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં. અધિકારીનું નામ અધિકારીનો હોદ્દો ફોન નંબર ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર ઇ-મેઇલ
શ્રી એમ.આર.વિહોલ - ૨૩૨૪૮૯૨૪ ૯૭૩૭૮૫૫૧૩૦