×

બાંધકામની વિગત

પંચાયત મા. અને મ. વિભાગ, ગાંધીનગર હસ્તકના રસ્તાઓની વિગત

ક્રમ રસ્તાની કક્ષા ડામર
સપાટી
મેટલ
સપાટી
માટીકામ સપાટી
વાળા માર્ગ
ગાડા માર્ગ કુલ
રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦
રાજ્ય ધોરીમાર્ગ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦
મુખ્ય જિલ્લા માર્ગ ૪૦૨.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૪૦૨.૦૦
અન્ય જિલ્લા માર્ગ ૭૧.૦૦ ૫.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૭૬.૦૦
ગ્રામ્ય માર્ગ (પ્લાન) ૩૮૮.૦૦ ૨.૦૦ ૬.૦૦ ૦.૦૦ ૩૯૬.૦૦
કુલ પ્લાન માર્ગો ૮૬૧.૦૦ ૭.૦૦ ૬.૦૦ ૦.૦૦ ૮૭૪.૦૦
ગ્રામ્ય માર્ગ (નોન પ્લાન) ૩૮૯.૦૦ ૮૨.૦૦ ૨૮૪.૦૦ ૧૩.૦૦ ૭૬૮.૦૦
એકંદરે કુલ ૧૨૫૦.૦૦ ૮૯.૦૦ ૨૯૦.૦૦ ૧૩.૦૦ ૧૬૪૨.૦૦

ગાંધીનગર જિલ્લામાં સુધારાઓ સિવાયના કાચા અને પાકા માર્ગોની લંબાઈ (કિ.મી.માં)

વર્ષઃ ર૦૦૬-૦૭

અ. નં. તાલુકાનું નામ ૩૧મી માર્ચના રોજ પુરુ થતું વર્ષ જિલ્લા પંચાયત હેઠળના
પાકા કાચા કુલ
ગાંધીનગર ર૦૦૬-૦૭ ૪ર૦.૯ર પપ.૪૬ ૪૭૬.૩૮
દહેગામ ર૦૦૬-૦૭ ૩૬૦.૩પ ર૪.૧પ ૩૮૪.પ૦
કલોલ ર૦૦૬-૦૭ ર૧ર.૭૬ ૮૧.૭૦ ર૯૪.૪૬
માણસા ર૦૦૬-૦૭ ૧૯૧.૪પ ૧.પ૦ ૧૯ર.૯પ

જિલ્લા પંચાયત બાંધકામ શાખા ગાંધીનગર.

ક્રમ વિભાગીય કચેરીનુ નામ મકાનની વિગત તાલુકો ક્ષેત્રફળ
(ચો.મી.)
માર્ગ યોજના પંચાયત પેટા વિભાગ, જિલ્લા પંચાયત, ગાંધીનગર. કલોલ રેસ્ટ હાઉસ કલોલ ૧૪૫૧.૮૦
પંચાયત મા. મ. પેટા વિભાગ, જિલ્લા પંચાયત, ગાંધીનગર. સાદરા રેસ્ટ હાઉસ ગાધીનગર ૧૯૮.૫૧
પંચાયત મા. મ. પેટા વિભાગ,દહેગામ દહેગામ રેસ્ટ હાઉસ દહેગામ ૧૬૩.૦૦
ક્રમ વિભાગ/ પેટા વિભાગ નુ નામ વાહનનુ પ્રકાર ગાડી નં.
પંચાયત મા. મ. વિભાગ, જિલ્લા પંચાયત, ગાંધીનગર. ટાટા સુમો જી.જે. ૧૮ જી ૫૨૩૯
પંચાયત મા. મ. પેટા વિભાગ, જિલ્લા પંચાયત, ગાંધીનગર. ટાટા સુમો જી.જે. ૧૮ જી ૫૨૩૯
માર્ગ યોજના પંચાયત પેટા વિભાગ, જિલ્લા પંચાયત, ગાંધીનગર. ટાટા સુમો જી.જે. ૧૮ જી ૫૨૩૯
પંચાયત મા. મ. પેટા વિભાગ,દહેગામ બોલેરો જીપ જી.જે. ૧૮ જી ૫૨૩૯
ક્રમ ગામનું નામ કોના હસ્તક છે.
દહેગામ નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેર, પંચાયત (મા.મ.) પેટા વિભાગ, દહેગામ
શિહોલી મોટી નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેર, પંચાયત (મા.મ.) પેટા વિભાગ, ગાંધીનગર
અડાલજ નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેર, માર્ગ યોજના પંચાયત (મા.મ.) પેટા વિભાગ, ગાંધીનગર
નારદીપુર નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેર, માર્ગ યોજના પંચાયત (મા.મ.) પેટા વિભાગ, ગાંધીનગર
અ.
નં.
ગામનું નામ તાલુકો કામનું નામ તાંત્રિક મંજુરીની રકમ અને તારીખ ટેન્ડર કિંમત/ વર્કઓર્ડર ની રકમ કામની સ્થિતિ ૧/પૂર્ણ
ર/પ્રગતિ
૩/શરૂ ન થયેલ
૪/રદ
(લાગુ પડતું હોય તે) પૂર્ણ
કુલ ખર્ચ વિશેષ નોંધ પૂર્ણ હોય તો પૂર્ણ થયાની તારીખ પ્રગતિ હેઠળ હોય તો તેનું સ્ટેજ શરૂ ન થયું હોય તો તેનું કારણ
ધણીયોલ દહેગામ ધણીયોલ કંથારપુરા ખારી નદી ઉપર
કોઝવે બનાવવા
નું કામ
૯૩.૧૬ ૮૮.૧૪ પ/૪/૦૬થી ૪/૩/૦૭. ૬૮.૯૬ પૂર્ણ
નારદીપુર કલોલ નારદીપુર મોખાસણ રોડ. ૮૭.૭૪ ૭૮.પ૩ ર૪/૧/૦૮ થી ર૩/૧ર/૦૮. - જંગલ કટીંગનું કામ પૂર્ણ
અ.નં. તાલુકો કામનું નામ તાંત્રિક મંજુરીની રકમ અને તારીખ વહીવટી મંજુરીની વિગત ટેન્ડર કિંમત/ વર્કઓર્ડર ની રકમ કામનો સમયગાળો ખર્ચ નોંધ
હુકમ નંબર તારીખ રકમ
માણસા ગાયત્રી મંદિર (માસણા) વિજાપુર રોડથી ધોળાકુવા રાજપુરા એપ્રોચ રોડ ૧૦.૦૧ ૧૩/૬/૦૭ ૧૧.૦૦ ૭.૯પ ૯/૧/૦૮ થી ૮/૪/૦૮ ૬.૧૪ પૂર્ણ
માણસા અજરાપુરા - પુંધરા રોડ માટી કામ સુધારણા નાળાકામ. ૧૬.૩૯ ૧૩/૬/૦૭ ૧૮.૦૦ ૧ર.૬પ વર્કઓર્ડર  બાકી
ગાંધીનગર સરગાસણ- કુડાસણ રોડ ૧ર.૦૪ ૧૩/૬/૦૭ ૧ર.૬૦ ૧૧.૦૩ ૧૧/૧/૦૮થી ૧૦/પ/૦૮ ૧૦.૩૯
ર.૬ર સ્ટારરેટ
૧૩.૦૧
પૂર્ણ
દહેગામ વટવા - અમરાજીના મુવાડા રોડ ર૩.૯૯ પ/૯/૦૭ રર.૦૦ - ટેન્ડર ભરાઈને આવેલ નથી ફરી નિવિદા આપેલ છે.
ગાંધીનગર ઈસનપુર - સાણોદા રસ્તા ઉપર સ્લેબ ડ્રેઈન ૧૬.૪૯ ૩૧/૭/૦૭ ૧પ.૦૦ ૧૪.૯૪ ૯/૧/૦૮ થી ૮/૭/૦૮ કામ શરૂ થયેલ નથી.
કલોલ મોટી ભોયણ - વાંસજડા - વામજ રોડ (સ્લેબ ડ્રેઈન) વર્કઓર્ડર  બાકી
માણસા સમૌ - હરણા હોડા જીઆઈડીસી રોડ ર૬.રર ૧૬/૭/૦૭ રપ.રર ર૩.રર ૧પ/ર/૦૮થી ૧૪/૬/૦૮ મેટલ કામ પ્રગતિમાં.
માણસા સમૌ - ખરણા (અમરપુરા) રોડ પ૭.૦ર ર૯/૮/૦૭ પર.૦૦ પ૧.૧પ પ/૧/૦૮થી ૪/૭/૦૮ મેટલ કામ પ્રગતિમાં
કલોલ સોજા - જામળા રોડ ૪પ.૦૦ ૭/૧ર સામાન્ય સભાની મંજુરી બાકી
૧૦ માણસા ગલથરા લોદરા રોડ તા.માણસા (૩.ર૦૦) ૪૯.૯પ સામાન્ય સભાની મંજુરી બાકી
૧૧ કલોલ પ્રતાપપુરા (બાલવા) એપ્રોચ રોડ તા.કલોલ (૧.૦૦૦) ૧ર.૭૬ સામાન્ય સભાની મંજુરી બાકી
૧ર કલોલ ઈસંડ ગામથી પાનસર કલોલ રોડને જોડતો રસ્તો તા.કલોલ (ર.૩૦૦) ર૧.ર૪ સરકારશ્રીમાં ટેન્ડર મંજુરી અર્થે
૧૩ માણસા રામસરોવરથી સિઘ્ધેશ્વરી માતાના મંદિર રોડ તા.માણસા (ર.પ૦૦) ૩ર.૮પ સામાન્ય સભાની મંજુરી બાકી
અ.નં. ગામનું નામ તાલુકો કામનું નામ તાંત્રિક મંજુરીની રકમ અને તારીખ વધઘટ
૧ ઓ. ડબલ્યુ. આર. (પૂર મરામત) પેકેજ - ૦૧/ ૦૭-૦૮
દશેલા ગાંધીનગર દશેલા ધણપ રોડ ૩.૯ર સામાન્ય સભામાં મંજુરી બાકી.
ધણપ -’’- ધણપ હાલીસા રોડ ૧.૯૮ -’’-
વલાદ -’’- વલાદ એપ્રચો રોડ ૬.૦૯ -’’-
ર ઓ. ડબલ્યુ. આર. (પૂર મરામત) પેકેજ - ૦ર/ ૦૭-૦૮
બહિયલ દહેગામ બહિયલ કનીપુર હીલોલ રોડ ર.૦૦ ટેન્ડર પ્રકિ્રયા જાહેરાતમાં
પાલુન્દ્રા -’’- પાલુન્દ્રા હાથીજણ રોડ પ.ર૦ર -’’-
માણેકપુર -’’- માણેકપુર એપ્રોચ રોડ ૩.૧૧ -’’-
જાલીયામઠ -’’- જાલીયામઠ અંગુથલા રોડ ૧.૩૧ -’’-
અ.નં. ગામનું નામ તાલુકો કામનું નામ તાંત્રિક મંજુરીની રકમ અને તારીખ ટેન્ડર કિંમત/ વર્કઓર્ડર ની રકમ કામની સ્થિતિ ૧/પૂર્ણ
ર/પ્રગતિ
૩/શરૂ ન થયેલ
૪/રદ
(લાગુ પડતું હોય તે) પૂર્ણ
વિશેષ નોંધ પૂર્ણ હોય તો પૂર્ણ થયાની તારીખ પ્રગતિ હેઠળ હોય તો તેનું સ્ટેજ શરૂ ન થયું હોય તો તેનું કારણ નોંધ
ધણીયોલ દહેગામ ધણીયોલ - કંથારપુરા -  ચેખલાપગી રોડ ર.૬૦કી.મી. પેકેજ નં.જીજે-૦૯૦૧ ર૮.પ૮ - - નિવિદા ચાર વખત આપવા છતાં ટેન્ડર ભરાઈને આવેલ નથી.
સબાસપુર કલોલ સબાસપુર - દંતાલી - એસ.એચ. ગોતા- ખાત્રજ રોડ. ૪.ર૦ કી.મી. પેકેજ નં.જીજે-૦૯૦ર ૪૯.૩ર પ૮.ર૩ પ/૩/૦૮ થી ૪/ર/૦૯ જંગલ કટીંગ પ્રગતિમાં. સરસ્વતી કન્સ્ટ્ર. રાધનપુર