×

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ મહેકમ શાખા
શાખાનું સરનામૂ મહેકમ શાખા પ્રથમ માળ સેક્ટર-૧૭ જીલ્લા પંચાયત ,ગાંધીનગર
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી જે.એન.પટેલ
ફોન નંબર ૦૭૯- ૨૩૨૫૬૯૮૪
ફેકસ નંબર -
મોબાઇલનંબર ૯૪૨૬૭૬૮૧૫૮

આ શાખા હસ્તકના મહેકમને લગત પ્રશ્નો/અરજીઓ અંગે આ શાખાના વડા નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી(મહેકમ) જિલ્લા પંચાયત ગાંધીનગર સંપર્ક અધિકારીશ્રી છે તેમજ શાખાના નાયબ ચીટનીશ મદદનીશ સંપર્ક અધિકારીશ્રી છે.

શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર મોબાઇલનંબર ઇ -મેલ
શ્રી જે.એન .પટેલ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધીકારીશ્રી ૨૩૨૫૬૯૮૪ ૯૪૨૬૭૬૮૧૫૮ dyddo-pan-gnr@gujarat.gov.in