×

સાસ્કૃતીક કાર્યક્રમો

વર્ષ-૨૦૧૫-૧૬ (માર્ચ-૨૦૧૬ અંતિત)

અ.નં. પ્રવૃતિનું નામ થયેલ કામગીરીની સિધ્‍ધિ
ફિલ્‍મ શો
વિડીયો શો ૬૧
વોલ પેઇન્‍ટીંગ
ભીત સુત્રો ૨૪૦૬
અખબાર યાદીઓ(પ્રેસ નોટ) ૯૮
ગુરૂ શિબીર-સ્‍ત્રી/પુરૂષ (મીશ્ર) ૨૧૪
મહિલાઓની ગુરૂશિબિર ૨૦૨
લધુશિબિર ૨૩૭
મહિલા વસ્‍તી શિક્ષણ શિબિર સભાઓ ૭૭૧૫
૧૦ જુથ ચર્ચા ૯૭૯૬૯
૧૧ રોલ પ્‍લે ૪૪
૧૨ બેટી બચાવો કાર્યક્રમ ૧૦૬
૧૩ રેલીઓ ૩૭૩
૧૪ સફાઇ શિબીરો ૨૨૭
૧૫ દિવસની ઉજવણી
(૧) બાળ તંદુરસ્‍તી હરિફાઇ ૪૬
(ર) વાનગી ફરિફાઇ
(૩) વકૃત્‍વ સ્‍પર્ધા ૫૦
(૪) નિબંધ સ્‍પર્ધા ૨૩
(પ) ચિત્ર સ્‍પર્ધા
(૬) કવીઝ ૩૫
(૭) સગર્ભા માતા હરિફાઇ ૪૧
૧૬ અ ન્‍ય કાર્યક્રમો ૮૪
૧૭ સાંસ્‍કૃતિક કાર્યક્રમો
- (૧) ભવાઇ ૧૩
- (૨) પપેટ શો
- (૩) નાટક ૨૪
- (૪) હરિફાઇ
- (૫) ડાયરો