×

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનુ નામ વિકાસશાખા
શાખાનુ સરનામુ વિકાસ શાખા,જિ.પં.ગાંધીનગર,સેકટર-૧૭ ગાંધીનગર
અધિકારીનું નામ એચ. કે .પ્રજાપતી સાહેબ (ઇ.ચા)
કચેરી ટેલીફોન નંબર/મોબાઈલ નંબર ૯૯૭૮૪૦૮૦૦૦
ફેક્ષ નં -

શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ

અ.નં અધિકારીનું નામ અધિકારીનો હોદ્દો ફોન નંબર ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ
એચ. કે .પ્રજાપતી સાહેબ (ઇ.ચા) નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી (વિકાસ) - - ૯૯૭૮૪૦૮૦૦૦ gpvikash123@gmail.com