×

પ્રસ્‍તાવના

દરેક માનવીની જીવન જરુરીયાત માટે પોતાનું આગવુ ધર હોવું ખૂબ જરુરી છે . ભારત સરકારશ્રી ધ્વારા ગરીબી રેખા નીચે જીવતા કુટુંબો તેમજ જમીન વિહોણા ખેત મજુરોને મકાન બાંધવા માટે સહાય આપવાની યોજનાઓ અમલમાં મૂકી છે . જેને લીધે કોઇપણ માનવી ઘર વિહોણા રહી ન જાય . જીલ્લાના આર્થિક અને સામાજીક રીતે પછાત ગામોના વિકાસના કામો જેવા કે પીવાના પાણીની પાઇપલાઇન, તેમજ ગામ્ય રસ્તાઓ, વીજળીકરણ વગેરે માટે જરુરી અનુદાન ફાળવવામાં આવતું હોય છે.જેના થકી ગામ વિકાસના પંથે જઇ શકે છે.