×

જીલ્લાની વસ્‍તી વિષયક માહિતી

લોકેશન કોડ નંબર
જીલ્‍લા/સીટી/તાલુકા ગાંધીનગર
નગર/વોર્ડનો વિસ્‍તાર ચોરસ કિ.મી. સેન્‍સસ-૨૦૦૧ સેન્‍સસ-૨૦૧૧
કુલ ૨૧૬૬.૦૦ ૨૧૪૦.૦૦
ગ્રામ્‍ય ૧૯૮૪.૬૭ ૧૭૬૩.૪૧
શહેરી ૧૮૧.૩૩ ૩૭૬.૫૯
કુટુંબ કુલ ૨,૬૧,૦૬૨ ૨,૮૯,૯૯૦
ગ્રામ્‍ય ૧,૭૦,૯૯૩ ૧,૬૧,૯૯૪
શહેરી ૯૦,૦૬૯ ૧,૨૭,૯૯૬
ઘરવિહોણા અને સંસ્‍થાકીય વસતિ માટે વ્‍યકિતઓ કુલ ૧૩,૩૪,૪૫૫ ૧૩,૯૧,૭૫૩
ગ્રામ્‍ય ૮,૬૭,૧૯૫ ૭,૯૧,૧૨૬
શહેરી ૪,૬૭,૨૬૦ ૬,૦૦,૬૨૭
પુરૂષ કુલ ૬,૯૭,૯૯૯ ૭,૨૩,૮૬૪
ગ્રામ્‍ય ૪,૫૦,૪૭૦ ૪,૦૮,૪૩૬
શહેરી ૨,૪૭,૫૨૯ ૩,૧૫,૪૨૮
સ્‍ત્રી કુલ ૬,૩૬,૪૫૬ ૬,૬૭,૮૮૯
ગ્રામ્‍ય ૪,૧૬,૭૨૫ ૩,૮૨,૬૯૦
શહેરી ૨,૧૯,૭૩૧ ૨,૮૫,૧૯૯
૦ થી ૬ વર્ષના ગાળાની વસતિ વ્‍યકિતઓ કુલ ૧,૮૫,૬૯૬ ૧,૬૭,૩૭૭
ગ્રામ્‍ય ૧,૨૭,૭૮૦ ૯૯,૭૬૩
શહેરી ૫૭,૯૧૬ ૬૭,૬૧૪
પુરૂષ કુલ ૧,૦૨,૪૦૬ ૯૦,૬૦૪
ગ્રામ્‍ય ૭૦,૦૪૨ ૫૩,૬૮૧
શહેરી ૩૨,૩૬૪ ૩૬,૯૨૩
સ્ત્રી કુલ ૮૩,૨૯૦ ૭૬,૭૭૩
ગ્રામ્‍ય ૫૭,૭૩૮ ૪૬,૦૮૨
શહેરી ૨૫,૫૫૨ ૩૦,૬૯૧
અનુસુચિત જાતિની વસતિ વ્‍યકિતઓ કુલ ૧,૧૫,૯૫૫ ૧,૦૮,૬૦૮
ગ્રામ્‍ય ૫૧,૨૦૩ ૪૦,૪૫૪
શહેરી ૬૪,૭૫૨ ૬૮,૧૫૪
પુરૂષ કુલ ૬૦,૭૫૬ ૫૬,૯૧૯
ગ્રામ્‍ય ૨૬,૭૧૩ ૨૧,૧૬૨
શહેરી ૩૪,૦૪૩ ૩૫,૭૫૭
સ્ત્રી કુલ ૫૫,૧૯૯ ૫૧,૬૮૯
ગ્રામ્‍ય ૨૪,૪૯૦ ૧૯,૨૯૨
શહેરી ૩૦,૭૦૯ ૩૨,૩૯૭
અનુસુચિત જનજાતિની વસતિ વ્‍યકિતઓ કુલ ૧૭,૬૮૧ ૧૮,૨૦૪
ગ્રામ્‍ય ૪,૬૯૬ ૨,૫૮૩
શહેરી ૧૨,૯૮૫ ૧૫,૬૨૧
પુરૂષ કુલ ૯,૫૭૫ ૯,૭૧૧
ગ્રામ્‍ય ૨,૫૨૮ ૧,૩૬૩
શહેરી ૭,૦૪૭ ૮,૩૪૮
સ્ત્રી કુલ ૮,૧૦૬ ૮,૪૯૩
ગ્રામ્‍ય ૨,૧૬૮ ૧,૨૨૦
શહેરી ૫,૯૩૮ ૭,૨૭૩
સાક્ષર વ્‍યકિતઓ કુલ ૮૭૯,૮૩૪ ૧૦,૩૦,૪૯૪
ગ્રામ્‍ય ૫૩૨,૭૭૭ ૫,૬૩,૯૭૩
શહેરી ૩૪૭,૦૫૭ ૪,૬૬,૫૨૧
પુરૂષ કુલ ૫૨૨,૫૭૫ ૫,૮૨,૬૮૬
ગ્રામ્‍ય ૩૨૬,૧૩૯ ૩,૨૩,૩૦૫
શહેરી ૧૯૬,૪૩૬ ૨,૫૯,૩૮૧
સ્ત્રી કુલ ૩૫૭,૨૫૯ ૪,૪૭,૮૦૮
ગ્રામ્‍ય ૨૦૬,૬૩૮ ૨,૪૦,૬૬૮
શહેરી ૧૫૦,૬૨૧ ૨,૦૭,૧૪૦