×

સંપકૅ માહિતી

શાખાનું નામ

શિક્ષણ શાખા

શાખાનું સરનામું

શિક્ષણ શાખા,જિ.પંચાયત કચેરી .સે ૧૭ ગાંધીનગર

અધિકારીશ્રીનું નામ

શ્રી.એ વી .પ્રજાપતી .જિ .પ્રા.શિ .અધિકારી

કચેરી ટેલીફોન નં./મો.નં.

૦૭૯-૨૩૨૫૬૯૫૫/ ૯૯૦૯૯૭૧૬૭૩

ફેક્સ નં

-

અ.નં. અધિ. શ્રી / કર્મ. શ્રીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર ફેકસ નંબર મોબાઇલ નં. ઇ-મેઇલ

1

શ્રી .એ વી પ્રજાપતી

જિલ્લા પ્રા ,શિક્ષણા અધિકારી

 

-૭૯-૨૨૨૫૬૯૫૫

-

૯૯૦૯૯૭૧૬૭૩

Dpeo.gandhinagar@gmail.com