×

કર્મચારીઓની નિમણુક

તાલુકાની કચેરીઓમાં ખાલી પડતી નાયબ ચીટનીશ, મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી, સીનીયર કલાર્ક (વહીવટ), વિસ્તરણ અધિકારી (પંચાયત), સર્કલ ઇન્સ્પેકટર, તલાટી કમ મંત્રી, જુનીયર કલાર્ક, ડ્રાયવર , પટાવાળા સંવર્ગ ની વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ની જગ્યાઓ ભરવા, નિમણૂંક આપવા અંગેની સરકારશ્રી તરફથી બહાર પાડવામાં આવતી જાહેરાતો મુજબની કાર્યવાહી કરી પસંદગી કરી પસંદગી મુજબના ઉમેદવારોને નિમણૂંક આપવામાં આવે છે.

તેમજ પગાર ધોરણ ૪૦૦૦-૧૦૦-૬૦૦૦ સુધીની અમુક જગ્યાઓની ભરતી સરકારશ્રીની મંજુરી સચિવશ્રી, જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ દ્રારા જાહેરાત મુજબની કાર્યવાહી કરી પસંદગી યાદી મુજબ નિમણૂંક કરવામાં આવે છે.