×

કર્મચારીની નિવૃત્તી

સરકારશ્રીના નિયમો મુજબ નાયબ ચીટનીશ, મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી, સીનીયર કલાર્ક (વહીવટ),વિસ્તરણ અધિકારી (પંચાયત), સર્કલ ઇન્સ્પેકટર, તલાટી કમ મંત્રી, જુનીયર કલાર્ક, ડ્રાયવર , પટાવાળા સંવર્ગ ની વર્ગ-૩ ના કર્મચારીઓની વય મર્યાદા ૫૮ વર્ષ અને વર્ગ-૪ના કર્મચારીઓની વયમર્યાદા ૬૦ વર્ષ મુજબ કર્મચારીઓને વય નિવૃત કરવાના હુકમો કરવામાં આવે છે. તેમજ કોઇ કર્મચારી સ્વૈ.નિવૃત થવા ઇચ્છતા હોય તો તેઓને નિયમોનુસાર કાર્યવાહી કરી સ્વૈ.નિવૃત કરવાની કામગીરી પણ આ શાખા દ્રારા કરવામાં આવે છે.