×

શિબિરની માહિતી વર્ષ:- ૨૦૧૯-૨૦

તાલુકા કક્ષાની પશુપાલન શિબિર કુલ ૪ શિબિર
લાભાર્થી - ૧૩૮૬
નાણાંકીય ખર્ચ ૪:૦૦ લાખ
જિલ્લા કક્ષાની પશુપાલન શિબિર કુલ - ૨ શિબિર
લાભાર્થી - ૮૪૭
નાણાંકીય ખર્ચ ૩:૦૦ લાખ

પશુસારવારની માહિતી વર્ષ:- ૨૦૧૯-૨૦

ક્રમાંક વિગત સંખ્‍યા
1 દવાખાના ખાતે અંદરના દર્દીઓ 0
2 દવાખાના ખાતે બહારના દર્દીઓ 52144
3 સંસ્‍થા બહાર પ્રવાસમાં સારવાર કરેલ દર્દીઓ 47389
4 ઘેંટા-બકરાને કળમિનાશક દવાઓ પીવડાવી 16803
5 સંસ્‍થા ખાતેથી સારવાર માટે દવા પુરી પાડવી 58347
6 વંધ્‍યત્‍વ પ્રકારના પશુઓની સારવાર 0
કુલ સારવાર  174683