×

સં૫કૅની માહિતી

શાખાનું નામ કુટુંબ કલ્‍યાણ શાખા
શાખાનું સરનામું જિલ્લા પંચાયત કચેરી, બીજો માળ, સેક્ટર 17, ફાયર સ્ટેશન ની બાજુમાં ગાંધીનગર
મુખ્‍ય સંપકઁ અધિકારી ર્ડા. પી. આર. પટેલ
ફોન નંબર ૯૯૦૯૯૪૨૨૨૭
ઇન્‍ટર કોમ નં. ૨૩૨૫૬૯૪૫
ફેકસ નંબર ૨૩૨૫૬૯૪૫
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
ક્રમ વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર કચેરી ફેકસ નં. મોબાઇલ નં. ઇમેલ
ર્ડા.પી.આર.પટેલ A.D.H.O. ૨૩૨૧૧૧૬૧ - ૯૯૦૯૯૪૨૨૨૭ -
શ્રી એ એચ નિનામા આઇ.ઇ.સી.ઓશ્રી ૨૩૨૫૬૯૪૭ - ૯૯૦૯૯૪૨૨૦૫