×

પ્રસ્‍તાવના

ગાંધીનગર જીલ્‍લામાં ગાંધીનગર,માણસા,કલોલ,દહેગામ એમ કુલ ચાર તાલુકા હેલ્થ કચેરીઓ આવેલ છે. કુટુંબ કલ્‍યાણ ક્ષેત્રે કુલ ૨૬ પ્રાથમિક આરોગ્‍ય કેન્‍દ્રો કાર્યરત છે. હાલમાં ૧૫૧ ફીમેલ હેલ્‍થ વર્કર, ૨૮ ફીમેલ હેલ્‍થ સુપરવાઇઝર, ૫ બ્‍લોક આઇ.ઇ.સી. ઓફીસર્સ અને ૨૬ મેડીકલ ઓફીસરશ્રીઓ ધ્‍વારા કુટુંબ કલ્‍યાણ વિષયક સેવાઓ પુરી પડવામાં આવે છે.