×

વડી કચેરી

સંવર્ગ મંજુર જગ્યાઓ ભરાયેલ જગ્યાઓ ખાલી જગ્યાઓ કેટલા સમયથી ખાલી છે રીમાર્ક્સ
જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી (વર્ગ-૨) તા ૦૧/૦૩/૧૪ થી
મદદનીશ ખેતી નિયામક (વર્ગ-૨) તા ૦૧/૦૩/૧૪ થી જગ્યા રદ થયેલ છે
ખેતી અધિકારી (વર્ગ-૨)
નાયબ ચિટનીશ
સિનીયર કલાર્ક તા.૦૪/૦૬/૧૬ થી
જુનીયર કલાર્ક તા.૧૯/૧૨/૧૫ થી
નાયબ હીસાબનીશ તા.૩૧/૧૦/૧૩ થી
સિનીયર એકાઉંન્ટ કલાર્ક તા.૩૦/૦૬/૧૪ થી
જુનીયર એકાઉન્ટ કલાર્ક તા.૦૯/૦૯/૧૫ થી
ડ્રાઈવર
પટ્ટાવાળા

પેટા વિભાગ કચેરી

સંવર્ગ મંજુર જગ્યાઓ ભરાયેલ જગ્યાઓ ખાલી જગ્યાઓ કેટલા સમયથી ખાલી છે રીમાર્ક્સ
મદદનીશ ખેતી નિયામક (વર્ગ-૨) 3 2 1 તા. ૨૮/૦૨/૧૪ થી
વિસ્તરણ અધિકારી
(બઢતીથી )(સીધી ભરતી)
15 ૧૫
વિસ્તરણ અધિકારી (ખેતી) = ૮
વિસ્તરણ અધિકારી (આઈ.આર.ડી.) = ૭
0 બે વર્ષ ગ્રામસેવકોને બઢતીથી આપ્યેથી
5
વિસ્તરણ અધિકારી (ખેતી) = ૧
વિસ્તરણ અધિકારી (આઈ.આર.ડી.) =૧
3 બે વર્ષ સરકારશ્રીમાં માંગણાપત્રક મુજબ દરખાસ્ત કરવામાં આવેલ છે.
૨૦ ૧૭
ગ્રામસેવક (ખેતી) ૮૯ ૩૨ ૫૭ બે વર્ષ સરકારશ્રીમાં માંગણાપત્રક મુજબ દરખાસ્ત કરવામાં આવેલ છે તથા,
જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી નાં પત્ર ક્રમાંક: જિ.પં./ખેતી/મકમ/વશી/૩૩૯૪/૧૪ તા.૨૦/૦૫/૧૪ થી
ખેતી ખાતાને જગ્યા ભરવા જાણ કરેલ છે.
ગ્રામસેવક (વિકાસ)
ગ્રામસેવક (આઈ.આર.ડી.) ૨૦ ૧૦ ૧૦ બે વર્ષ
૧૧૧ ૪૨ ૬૭
નાયબ હીસાબનીશ તા.૦૧/૧૦/૧૨ થી
જુનીયર કલાર્ક તા.૦૧/૦૭/૧૧ થી
ડ્રાઈવર બે વર્ષ
પટ્ટાવાળા

ગ્રામસેવકને બઢતી મળતા

  • વિસ્તરણ અધિકારી (ખેતી) = જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી
  • વિસ્તરણ અધિકારી (આઈ.આર.ડી. / ઉદ્યોગ) = નિયામકશ્રી, જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ અધિકારીનાં હવાલે
  • આંકડા મદદનીશ = જિલ્લા આંકડા અધિકારીનાં હવાલે (લીયન સમાપ્ત)
  • વિસ્તરણ અધિકારી (સહકાર) = મદદનીશ જિલ્લા રજિસ્ટ્રારનાં હવાલે