×

ગ્રામ પંચાયત

ગામ/શહેરનું નામ ગ્રામ્‍ય/શહેરી કુલ વસ્‍તી કુલ પુરૂષો કુલ સ્‍ત્રીઓ કુલ અ.જા.ની વસ્‍તી કુલ અ.જા. પુરૂષો કુલ અ.જા. સ્‍ત્રીઓ કુલ અ.જ.જા.વસ્‍તી કુલ અ.જ.જા. પુરૂષો કુલ અ.જ.જા સ્‍ત્રીઓ
વેડા ગ્રામ્ય ૫૧૭૪ ૨૭૦૦ ૨૪૭૪ ૩૯૪ ૨૦૫ ૧૮૯ ૩૭ ૨૨ ૧૫
હિંમતપુરા(વેડા) ગ્રામ્ય ૬૪૯ ૩૪૫ ૩૦૪
જામળા ગ્રામ્ય ૪૨૬૧ ૨૨૧૯ ૨૦૪૨ ૧૮૧ ૯૩ ૮૮ ૧૧
વાગોસણા ગ્રામ્ય ૧૪૬૧ ૭૬૩ ૬૯૮ ૨૨૪ ૧૨૦ ૧૦૪
ધેધુ ગ્રામ્ય ૧૨૦૪ ૬૨૪ ૫૮૦
શોભાસણ ગ્રામ્ય ૧૬૯૨ ૮૮૬ ૮૦૬ ૧૮૯ ૧૦૩ ૮૬
ઇટલા ગ્રામ્ય ૧૬૯૮ ૮૭૪ ૮૨૪
લીંબોદરા ગ્રામ્ય ૫૯૨૨ ૩૦૮૨ ૨૮૪૦ ૪૪૮ ૨૩૭ ૨૧૧
અલુવા ગ્રામ્ય ૨૦૬૯ ૧૦૮૧ ૯૮૮ ૮૨ ૩૭ ૪૫
મુબારકપુરા ગ્રામ્ય ૨૧૧૩ ૧૧૨૫ ૯૮૮ ૧૫૨ ૭૮ ૭૪
બાલવા ગ્રામ્ય ૬૫૦૪ ૩૩૯૦ ૩૧૧૪ ૩૩૬ ૧૮૦ ૧૫૬
રામપુરા (બાલવા) ગ્રામ્ય ૨૨૭ ૧૨૬ ૧૦૧
પ્રતાપપુરા-બાલવા ગ્રામ્ય ૫૫૫ ૨૮૬ ૨૬૯
ચાંદીસણા ગ્રામ્ય ૨૨૭૭ ૧૧૫૮ ૧૧૧૯ ૧૨
આમજા ગ્રામ્ય ૩૦૩૫ ૧૫૭૧ ૧૪૬૪ ૧૮૯ ૯૫ ૯૪
નાદરી ગ્રામ્ય ૯૨૬ ૪૭૪ ૪૫૨ ૩૩ ૧૯ ૧૪
સોજા ગ્રામ્ય ૭૩૭૭ ૩૮૮૨ ૩૪૯૫ ૪૧૫ ૨૨૮ ૧૮૭ ૨૧ ૧૧ ૧૦
પલીયડ ગ્રામ્ય ૫૪૪૨ ૨૭૯૦ ૨૬૫૨ ૩૧૬ ૧૬૩ ૧૫૩
ખોરજડાભી ગ્રામ્ય ૩૩૪૦ ૧૭૪૯ ૧૫૯૧ ૧૪૫ ૭૫ ૭૦
ભાવપુરા ગ્રામ્ય ૧૦૫૧ ૫૨૬ ૫૨૫
કાંઠા ગ્રામ્ય ૨૯૮૯ ૧૫૫૪ ૧૪૩૫ ૧૦૨ ૫૫ ૪૭
નવા ગ્રામ્ય ૮૧૨ ૪૨૯ ૩૮૩ ૨૧ ૧૦ ૧૧
ગોલથરા ગ્રામ્ય ૫૩૫૦ ૨૭૬૩ ૨૫૮૭ ૧૩૩ ૬૬ ૬૭
નારદીપુર ગ્રામ્ય ૭૭૫૭ ૩૯૮૫ ૩૭૭૨ ૨૬૩ ૧૩૪ ૧૨૯ ૨૪ ૧૦ ૧૪
મોખાસણ ગ્રામ્ય ૨૮૪૧ ૧૪૪૬ ૧૩૯૫ ૧૧૧ ૫૮ ૫૩
ડીંગુચા ગ્રામ્ય ૩૨૮૪ ૧૭૦૫ ૧૫૭૯ ૧૬૨ ૯૧ ૭૧
પાનસર ગ્રામ્ય ૮૪૩૮ ૪૪૬૭ ૩૯૭૧ ૧૦૬૧ ૫૮૯ ૪૭૨ ૯૩ ૫૧ ૪૨
ભાદોલ ગ્રામ્ય ૧૦૭૬ ૫૭૬ ૫૦૦ ૨૮ ૧૩ ૧૫
ઇસંડ ગ્રામ્ય ૩૮૮૧ ૨૦૫૭ ૧૮૨૪ ૪૧૯ ૨૨૧ ૧૯૮
વડાવસ્વામી ગ્રામ્ય ૧૧૮૬ ૫૯૭ ૫૮૯ ૧૧૧ ૫૩ ૫૮
બિલેશ્વરપુરા ગ્રામ્ય ૨૦૭૧ ૧૧૧૩ ૯૫૮ ૩૦૯ ૧૬૫ ૧૪૪ ૧૪
પ્રતાપપુરા ગ્રામ્ય ૨૦૫૪ ૧૦૬૮ ૯૮૬ ૭૫ ૪૨ ૩૩
પીયજ ગ્રામ્ય ૪૩૪૨ ૨૨૨૨ ૨૧૨૦ ૪૯૦ ૨૫૪ ૨૩૬
ધાનજ ગ્રામ્ય ૨૩૩૩ ૧૨૦૫ ૧૧૨૮ ૨૪૪ ૧૨૮ ૧૧૬
પલસાણા ગ્રામ્ય ૪૧૮૦ ૨૧૭૮ ૨૦૦૨ ૧૩૨ ૭૧ ૬૧
શેરીસા ગ્રામ્ય ૬૧૬૭ ૩૦૮૪ ૩૦૮૩ ૪૮૨ ૨૫૪ ૨૨૮
રામનગર ગ્રામ્ય ૨૦૩૮ ૧૦૫૮ ૯૮૦ ૧૩૪ ૭૪ ૬૦
વાંસજડા (કલોલ) ગ્રામ્ય ૩૦૩૫ ૧૫૦૨ ૧૫૩૩ ૫૩ ૨૯ ૨૪
ભોયણમોટી ગ્રામ્ય ૬૦૦૧ ૨૯૯૯ ૩૦૦૨ ૯૬ ૪૫ ૫૧
સબાસપુર ગ્રામ્ય ૨૧૭૫ ૧૦૯૪ ૧૦૮૧
ઉસ્માનાબાદ ગ્રામ્ય ૧૦૧૫ ૫૨૧ ૪૯૪
ગણપતપુરા ગ્રામ્ય ૨૭૭ ૧૩૫ ૧૪૨
જાસપુર ગ્રામ્ય ૩૨૩૩ ૧૬૪૧ ૧૫૯૨ ૨૬૯ ૧૪૨ ૧૨૭
દંતાલી ગ્રામ્ય ૯૪૦ ૪૭૭ ૪૬૩ ૩૬ ૨૪ ૧૨
વડસર ગ્રામ્ય ૭૪૦૬ ૪૦૩૮ ૩૩૬૮ ૭૯૬ ૪૨૭ ૩૬૯
કારોલી ગ્રામ્ય ૧૮૨૩ ૧૦૬૧ ૭૬૨ ૧૫૯ ૯૨ ૬૭ ૭૬ ૪૫ ૩૧
હાજીપુર ગ્રામ્ય ૩૯૧૮ ૧૯૯૯ ૧૯૧૯ ૨૨૯ ૧૧૯ ૧૧૦ ૧૦
ભીમાસણ ગ્રામ્ય ૧૫૭૭ ૮૨૧ ૭૫૬ ૧૩૮ ૭૨ ૬૬
જેઠલજ ગ્રામ્ય ૩૩૯૭ ૧૭૬૪ ૧૬૩૩ ૧૯૬ ૮૯ ૧૦૭
ખાત્રજ ગ્રામ્ય ૨૫૦૮ ૧૪૨૯ ૧૦૭૯ ૪૪ ૨૭ ૧૭
શનાવાડ ગ્રામ્ય ૮૭૪ ૪૧૮ ૪૫૬ ૭૯ ૩૮ ૪૧
સાંતેજ ગ્રામ્ય ૭૪૯૩ ૩૯૭૪ ૩૫૧૯ ૨૮૩ ૧૪૩ ૧૪૦ ૩૭ ૨૧ ૧૬
રકનપુર ગ્રામ્ય ૨૧૪૫ ૧૧૩૦ ૧૦૧૫ ૨૭૮ ૧૪૩ ૧૩૫
રણછોડપુરા ગ્રામ્ય ૧૧૭૫ ૫૯૮ ૫૭૭ ૫૬ ૩૨ ૨૪
નાસ્મેદ ગ્રામ્ય ૨૮૭૯ ૧૪૪૪ ૧૪૩૫ ૨૬૪ ૧૩૬ ૧૨૮ ૧૦
અઢાણા ગ્રામ્ય ૫૮૧ ૨૯૧ ૨૯૦
મુલસણા ગ્રામ્ય ૧૧૭૨ ૬૦૩ ૫૬૯
વાયણા ગ્રામ્ય ૧૪૫૬ ૭૨૯ ૭૨૭ ૨૭૬ ૧૩૬ ૧૪૦
વાંસજડા(ઢેડીયા) ગ્રામ્ય ૧૪૯૦ ૭૫૭ ૭૩૩ ૩૩૯ ૧૭૬ ૧૬૩
ઉનાલી ગ્રામ્ય ૧૪૧૯ ૭૩૨ ૬૮૭ ૫૭ ૨૮ ૨૯
રાંચરડા ગ્રામ્ય ૩૯૨૪ ૨૦૩૫ ૧૮૮૯ ૩૨૬ ૧૮૩ ૧૪૩ ૨૨ ૧૩
નાંદોલી ગ્રામ્ય ૨૨૭૩ ૧૧૭૦ ૧૧૦૩ ૪૨ ૧૮ ૨૪
ધમાસણા ગ્રામ્ય ૪૮૬૪ ૨૫૦૫ ૨૩૫૯ ૩૪૮ ૧૮૭ ૧૬૧
પલોડિયા ગ્રામ્ય ૧૭૨૪ ૯૬૧ ૭૬૩ ૧૨
છત્રાલ(ઔઘોગિક) શહેરી ૨૬૬૦ ૧૭૬૦ ૯૦૦ ૧૩૦ ૮૧ ૪૯ ૧૦૯ ૫૭ ૫૨
કલોલ( મ્‍યુ+ઓજી) શહેરી ૧૩૪૪૨૬ ૭૦૯૯૫ ૬૩૪૩૧ ૧૮૪૫૯ ૯૭૭૪ ૮૬૮૫ ૧૮૭૨ ૧૦૫૦ ૮૨૨
કલોલ(મ્‍યુ+ઓજી)વોર્ડ નં.૧ શહેરી ૧૧૬૪૫ ૬૧૯૪ ૫૪૫૧ ૬૯૨૯ ૩૬૭૯ ૩૨૫૦ ૪૫ ૨૫ ૨૦
કલોલ(મ્‍યુ+ઓજી)વોર્ડ નં.૨ શહેરી ૧૧૭૩૫ ૬૩૫૦ ૫૩૮૫ ૯૪૪ ૫૪૫ ૩૯૯ ૧૪૧ ૭૭ ૬૪
કલોલ(મ્‍યુ+ઓજી) વોર્ડ નં.૩ શહેરી ૧૯૫૩૭ ૧૦૩૦૧ ૯૨૩૬ ૬૮૮૪ ૩૬૩૧ ૩૨૫૩ ૮૬ ૪૬ ૪૦
કલોલ(મ્‍યુ+ઓજી) વોર્ડ નં.૪ શહેરી ૨૧૨૩૩ ૧૧૧૪૬ ૧૦૦૮૭ ૧૫૧ ૭૮ ૭૩ ૩૫ ૧૮ ૧૭
કલોલ(મ્‍યુ+ઓજી) વોર્ડ નં.૫ શહેરી ૧૧૫૧૨ ૬૦૨૧ ૫૪૯૧ ૯૧૧ ૪૭૦ ૪૪૧ ૨૭૯ ૧૪૬ ૧૩૩
કલોલ(મ્‍યુ+ઓજી) વોર્ડ નં.૬ શહેરી ૯૨૮૦ ૪૮૯૯ ૪૩૮૧ ૯૮૭ ૫૦૨ ૪૮૫ ૨૪૬ ૧૪૭ ૯૯
કલોલ(મ્‍યુ+ઓજી)વોર્ડ નં.૭ શહેરી ૩૯૪૯ ૨૧૦૪ ૧૮૪૫
કલોલ(મ્‍યુ+ઓજી)વોર્ડ નં.૮ શહેરી ૨૪૨૬૨ ૧૨૮૨૪ ૧૧૪૩૮ ૭૮૦ ૪૧૨ ૩૬૮ ૮૦૦ ૪૪૭ ૩૫૩
ધાનોટ(ઓજી)વોર્ડ નં.૯ શહેરી ૧૨૯૯ ૬૮૪ ૬૧૫ ૯૮ ૫૦ ૪૮
ઓળા(ઓજી)વોર્ડ નં.૧૦ શહેરી ૧૯૭૬ ૧૦૨૩ ૯૫૩ ૨૦૭ ૧૦૭ ૧૦૦
બોરીસણા(ઓજી)વોર્ડ નં.૧૧ શહેરી ૧૭૯૯૮ ૯૪૪૯ ૮૫૪૯ ૫૬૮ ૩૦૦ ૨૬૮ ૨૨૭ ૧૩૮ ૮૯
કલોલ(ઔઘોગિક) શહેરી ૫૩૫ ૩૨૩ ૨૧૨
છત્રાલ (CT) શહેરી ૧૦૨૧૫ ૫૪૩૮ ૪૭૭૭ ૮૯૨ ૪૫૭ ૪૩૫ ૪૦ ૧૮ ૨૨
આરસોડીયા (CT) શહેરી ૫૮૫૯ ૩૦૮૮ ૨૭૭૧ ૨૬૬૧ ૧૩૮૪ ૧૨૭૭
સઇજ (CT) શહેરી ૧૩૮૮૨ ૭૨૬૫ ૬૬૧૭ ૮૬૯ ૪૭૨ ૩૯૭ ૫૦ ૨૬ ૨૪
ગામ/શહેરનું નામ ગ્રામ્‍ય/ શહેરી કુલ વસ્‍તી કુલ પુરૂષો કુલ સ્‍ત્રીઓ કુલ અ.જા.ની વસ્‍તી કુલ અ.જા. પુરૂષો કુલ અ.જા. સ્‍ત્રીઓ કુલ અ.જ.જા.વસ્‍તી કુલ અ.જ.જા. પુરૂષો કુલ અ.જ.જા સ્‍ત્રીઓ
મંડાલી (વિહાર) ગ્રામ્ય ૩૨૧૬ ૧૭૦૧ ૧૫૧૫ ૩૪૭ ૧૮૪ ૧૬૩ ૨૦ ૧૧
વિહાર ગ્રામ્ય ૨૭૫૫ ૧૪૪૩ ૧૩૧૨ ૩૧૯ ૧૬૫ ૧૫૪
ચડાસણા ગ્રામ્ય ૧૮૯૯ ૯૬૩ ૯૩૬ ૧૦૫ ૫૦ ૫૫
પાલડી (વ્યાસ) ગ્રામ્ય ૨૪૬૫ ૧૨૪૨ ૧૨૨૩ ૧૧૦ ૫૪ ૫૬
વેડા (મોતીપુરા) ગ્રામ્ય ૫૫૨૮ ૨૮૪૯ ૨૬૭૯ ૨૮૨ ૧૫૩ ૧૨૯ ૨૫ ૧૨ ૧૩
ખડાત ગ્રામ્ય ૩૯૮૧ ૨૦૭૩ ૧૯૦૮ ૪૮ ૨૧ ૨૭
પુંધરા ગ્રામ્ય ૬૪૨૪ ૩૩૪૨ ૩૦૮૨ ૩૭૧ ૨૦૬ ૧૬૫ ૧૫ ૧૧
આજોલ ગ્રામ્ય ૫૮૪૪ ૩૦૩૪ ૨૮૧૦ ૪૦૫ ૨૦૮ ૧૯૭ ૧૫
દેલવાડા ગ્રામ્ય ૩૫૮૧ ૧૮૬૪ ૧૭૧૭ ૩૮૯ ૨૧૩ ૧૭૬
પાલડી રાઠોડ ગ્રામ્ય ૬૨૧ ૩૨૧ ૩૦૦ ૬૫ ૩૦ ૩૫
બીલોદરા ગ્રામ્ય ૭૫૮૦ ૩૯૫૯ ૩૬૨૧ ૨૭૮ ૧૪૨ ૧૩૬
હરણાહોડા ગ્રામ્ય ૪૯૦૬ ૨૪૭૬ ૨૪૩૦ ૮૨ ૪૪ ૩૮
સમૌ ગ્રામ્ય ૬૮૪૪ ૩૫૦૯ ૩૩૩૫ ૨૨૫ ૧૧૯ ૧૦૬ ૧૫ ૧૧
પડુસ્મા ગ્રામ્ય ૩૧૪૧ ૧૫૭૦ ૧૫૭૧ ૧૩૯ ૭૧ ૬૮ ૩૩ ૩૦
ચરાડા ગ્રામ્ય ૧૦૫૯૫ ૫૫૨૮ ૫૦૬૭ ૬૫૧ ૩૪૩ ૩૦૮ ૬૦ ૩૦ ૩૦
પાટણપુરા ગ્રામ્ય ૧૨૭૬ ૬૭૧ ૬૦૫
મહુડી ગ્રામ્ય ૫૩૪૩ ૨૮૦૬ ૨૫૩૭ ૨૭૮ ૧૫૫ ૧૨૩
અનોડીયા ગ્રામ્ય ૫૫૪૫ ૨૮૪૧ ૨૭૦૪ ૧૯૨ ૧૦૭ ૮૫
લાકરોડા ગ્રામ્ય ૩૨૧૦ ૧૭૨૧ ૧૪૮૯ ૯૭ ૫૩ ૪૪ ૧૫
રંગપુર ગ્રામ્ય ૨૨૧૭ ૧૧૪૬ ૧૦૭૧ ૯૨ ૫૦ ૪૨
કુવાદરા ગ્રામ્ય ૨૩૩૫ ૧૧૭૯ ૧૧૫૬
લોદરા ગ્રામ્ય ૭૭૨૩ ૪૦૩૧ ૩૬૯૨ ૪૫૭ ૨૩૮ ૨૧૯ ૧૭ ૧૧
રીદ્રોલ ગ્રામ્ય ૬૧૮૮ ૩૨૪૫ ૨૯૪૩ ૪૭૪ ૨૫૯ ૨૧૫ ૧૩
ધમેડા ગ્રામ્ય ૩૮૯૫ ૧૯૯૩ ૧૯૦૨ ૩૨૪ ૧૬૫ ૧૫૯
બાપુપુરા ગ્રામ્ય ૨૬૫૬ ૧૩૫૧ ૧૩૦૫ ૧૪૧ ૭૨ ૬૯
સોલૈયા ગ્રામ્ય ૪૨૮૨ ૨૧૮૪ ૨૦૯૮ ૨૯૦ ૧૪૬ ૧૪૪
અમરપુરા(ખરણા) ગ્રામ્ય ૧૪૨૮ ૭૨૬ ૭૦૨ ૬૯ ૪૦ ૨૯ ૪૮ ૨૩ ૨૫
ખરણા ગ્રામ્ય ૨૯૮૯ ૧૫૧૭ ૧૪૭૨ ૧૪૮ ૭૮ ૭૦ ૧૪
પારસા ગ્રામ્ય ૩૨૧૮ ૧૬૩૬ ૧૫૮૨ ૨૩૦ ૧૧૨ ૧૧૮
ખાટાઆંબા ગ્રામ્ય ૨૪૩૬ ૧૨૪૭ ૧૧૮૯ ૧૮૫ ૧૦૦ ૮૫
બોરૂ ગ્રામ્ય ૫૦૮૫ ૨૬૦૧ ૨૪૮૪ ૨૨૩ ૧૧૩ ૧૧૦
ઇટાદરા ગ્રામ્ય ૮૨૯૫ ૪૨૭૨ ૪૦૨૩ ૩૨૭ ૧૬૩ ૧૬૪
ફતેહપુરા ગ્રામ્ય ૧૪૮૬ ૭૪૯ ૭૩૭ ૬૧ ૩૧ ૩૦ ૧૬
ગલથરા ગ્રામ્ય ૨૮૨૭ ૧૪૪૯ ૧૩૭૮ ૨૧૩ ૧૧૦ ૧૦૩
બદપુરા ગ્રામ્ય ૩૩૩૯ ૧૭૨૮ ૧૬૧૧ ૪૨૩ ૨૨૬ ૧૯૭
વરસોડા ગ્રામ્ય ૨૨૪૧ ૧૧૨૩ ૧૧૧૮ ૧૮૫ ૧૦૧ ૮૪
ગુન્મા ગ્રામ્ય ૫૫૪ ૨૭૦ ૨૮૪
અંબોડ ગ્રામ્ય ૧૯૦૪ ૧૦૦૨ ૯૦૨ ૧૭૧ ૮૪ ૮૭
માણેકપુર (મકાખાડ) ગ્રામ્ય ૬૧૩૫ ૩૧૭૯ ૨૯૫૬ ૩૮૦ ૧૯૮ ૧૮૨
રામપુરા (માણસા) ગ્રામ્ય ૧૯૬૪ ૧૦૧૦ ૯૫૪ ૨૦૦ ૧૧૧ ૮૯
ગુલાબપુરા ગ્રામ્ય ૧૩૯૧ ૭૧૭ ૬૭૪ ૯૬ ૪૭ ૪૯ ૧૪
ઇન્દ્રપુરા ગ્રામ્ય ૨૧૩૦ ૧૦૮૮ ૧૦૪૨ ૨૦૦ ૧૦૪ ૯૬ ૧૩
પરબતપુરા ગ્રામ્ય ૩૬૦૮ ૧૯૩૫ ૧૬૭૩ ૪૧૧ ૨૨૩ ૧૮૮
ભીમપુરા ગ્રામ્ય ૬૬૨ ૩૪૪ ૩૧૮ ૧૬
ધોળાકુવા ગ્રામ્ય ૪૦૪૨ ૨૧૨૨ ૧૯૨૦ ૭૩ ૩૪ ૩૯ ૧૬ ૧૦
રાજપુરા ગ્રામ્ય ૧૩૧૭ ૬૮૪ ૬૩૩ ૧૧
દેલવાડ ગ્રામ્ય ૩૪૬૬ ૧૮૦૫ ૧૬૬૧ ૨૫૩ ૧૩૭ ૧૧૬
અમરાપુર (ગ્રામભારતી) ગ્રામ્ય ૧૬૫૩ ૮૫૫ ૭૯૮ ૧૦૯ ૬૨ ૪૭ ૨૭ ૧૫ ૧૨
માણસા(મ્‍યુ )વોર્ડ નં..૧ શહેરી ૭૬૫૧ ૪૧૦૦ ૩૫૫૧ ૯૭ ૫૧ ૪૬ ૧૮ ૧૩
માણસા(મ્‍યુ )વોર્ડ નં..૨ શહેરી ૫૧૪૫ ૨૬૯૯ ૨૪૪૬ ૧૩૪૭ ૬૯૩ ૬૫૪ ૧૭
માણસા(મ્‍યુ )વોર્ડ નં..૩ શહેરી ૭૮૨૪ ૪૧૦૨ ૩૭૨૨ ૨૦૮ ૧૦૫ ૧૦૩ ૨૦ ૧૦ ૧૦
માણસા(મ્‍યુ )વોર્ડ નં..૪ શહેરી ૪૮૬૬ ૨૬૫૧ ૨૨૧૫
માણસા(મ્‍યુ )વોર્ડ નં..૫ શહેરી ૪૮૬૧ ૨૫૪૫ ૨૩૧૬ ૨૩૩ ૧૨૯ ૧૦૪ ૧૬ ૧૦
ક્રમ તાલુકો/ગામનું નામ ગ્રામ્‍ય/ શહેરી કુલ વસ્‍તી કુલ પુરૂષો કુલ સ્‍ત્રીઓ કુલ અ.જા.ની વસ્‍તી કુલ અ.જા. પુરૂષો કુલ અ.જા. સ્‍ત્રીઓ કુલ અ.જ.જા.વસ્‍તી કુલ અ.જ.જા. પુરૂષો કુલ અ.જ.જા સ્‍ત્રીઓ
 ૧ રૂપાલ ગ્રામ્ય ૬૫૮૭ ૩૪૦૬ ૩૧૮૧ ૬૧૨ ૩૨૭ ૨૮૫
 ૨ વાસન ગ્રામ્ય ૩૯૯૫ ૨૦૭૮ ૧૯૧૭ ૧૭૬ ૯૨ ૮૪
 ૩ ઉનાવા ગ્રામ્ય ૬૭૬૯ ૩૫૨૮ ૩૨૪૧ ૫૭૮ ૩૦૮ ૨૭૦ ૧૨
 ૪ પીંડારડા ગ્રામ્ય ૧૮૫૮ ૯૩૭ ૯૨૧ ૫૫ ૩૨ ૨૩
 ૫ રાજપુર ગ્રામ્ય ૨૮૨ ૧૫૬ ૧૨૬
 ૬ સાદરા ગ્રામ્ય ૫૯૮૯ ૩૧૧૫ ૨૮૭૪ ૨૬૩ ૧૪૬ ૧૧૭ ૮૦ ૪૬ ૩૪
 ૭ માધવગઢ ગ્રામ્ય ૨૩૫૨ ૧૨૩૪ ૧૧૧૮ ૨૪ ૧૩ ૧૧
 ૮ ચંદ્રાલા ગ્રામ્ય ૪૫૧૧ ૨૩૬૫ ૨૧૪૬ ૨૪૯ ૧૩૧ ૧૧૮ ૧૬ ૧૧
 ૯ છાલા ગ્રામ્ય ૮૧૮૨ ૪૨૧૧ ૩૯૭૧ ૪૬૫ ૨૫૨ ૨૧૩ ૪૧ ૨૨ ૧૯
 ૧૦ જાખોરા ગ્રામ્ય ૨૧૯૯ ૧૧૩૫ ૧૦૬૪ ૧૧૫ ૫૯ ૫૬ ૧૨
 ૧૧ ચેખલારાણી ગ્રામ્ય ૯૭૬ ૪૯૦ ૪૮૬ ૧૮ ૧૧
 ૧૨ પીપળજ ગ્રામ્ય ૨૯૦૭ ૧૫૦૩ ૧૪૦૪ ૧૫૩ ૭૭ ૭૬
 ૧૩ રાંધેજા ગ્રામ્ય ૧૨૨૦૫ ૬૩૨૭ ૫૮૭૮ ૯૮૧ ૫૧૧ ૪૭૦ ૬૬ ૩૩ ૩૩
 ૧૪ સોનીપુર ગ્રામ્ય ૨૧૩૫ ૧૦૯૭ ૧૦૩૮
 ૧૫ સરઢવ ગ્રામ્ય ૭૭૦૩ ૪૦૫૩ ૩૬૫૦ ૫૬૩ ૨૯૦ ૨૭૩ ૧૫
 ૧૬ જલુન્દ ગ્રામ્ય ૨૧૧૩ ૧૧૦૦ ૧૦૧૩ ૩૯ ૧૮ ૨૧ ૧૨
 ૧૭ આદરજ મોટી ગ્રામ્ય ૯૩૫૫ ૪૭૩૬ ૪૬૧૯ ૩૦૯ ૧૫૪ ૧૫૫
 ૧૮ નવા ધરમપુર (ભૂંડીયા) ગ્રામ્ય ૯૧૭ ૪૮૧ ૪૩૬ ૧૫૫ ૮૪ ૭૧
 ૧૯ દોલારાણા વાસણા ગ્રામ્ય ૪૩૯૪ ૨૨૩૪ ૨૧૬૦ ૧૧૭ ૬૧ ૫૬
 ૨૦ ગિયોડ ગ્રામ્ય ૨૨૯૮ ૧૧૮૫ ૧૧૧૩ ૨૧૧ ૧૦૬ ૧૦૫
 ૨૧ ધણપ ગ્રામ્ય ૩૩૧૪ ૧૬૮૯ ૧૬૨૫ ૧૬૧ ૮૩ ૭૮
 ૨૨ દશેલા ગ્રામ્ય ૩૭૩૬ ૧૮૮૮ ૧૮૪૮ ૨૯૯ ૧૪૩ ૧૫૬ ૨૨ ૧૦ ૧૨
 ૨૩ લેકાવાડા ગ્રામ્ય ૨૭૨૩ ૧૩૯૦ ૧૩૩૩ ૩૦ ૧૮ ૧૨
 ૨૪ પુન્દ્રાસણ ગ્રામ્ય ૨૬૧૫ ૧૩૨૧ ૧૨૯૪
 ૨૫ ટીંટોડા ગ્રામ્ય ૭૧૪૪ ૩૬૬૨ ૩૪૮૨ ૮૬ ૪૭ ૩૯ ૧૧
 ૨૬ ભોયણ રાઠોડ ગ્રામ્ય ૨૪૯૯ ૧૨૯૮ ૧૨૦૧ ૧૪૯ ૮૦ ૬૯
 ૨૭ આલમપુર ગ્રામ્ય ૨૮૯૯ ૧૪૯૧ ૧૪૦૮ ૭૦ ૩૪ ૩૬
 ૨૮ શિહોલીમોટી ગ્રામ્ય ૪૮૪૬ ૨૪૨૭ ૨૪૧૯ ૧૬૯ ૯૨ ૭૭ ૧૧૪ ૬૨ ૫૨
 ૨૯ મહુન્દ્રા ગ્રામ્ય ૨૫૬૫ ૧૩૧૧ ૧૨૫૪ ૧૯૬ ૯૦ ૧૦૬
 ૩૦ ઇસનપુરા મોટા ગ્રામ્ય ૩૯૮૫ ૨૦૩૯ ૧૯૪૬ ૧૬૫ ૮૮ ૭૭
 ૩૧ ચિલોડા(ડભોડા) ગ્રામ્ય ૭૩૫૫ ૪૩૫૨ ૩૦૦૩ ૩૦૯ ૧૫૬ ૧૫૩ ૧૯૪ ૯૫ ૯૯
 ૩૨ દંતાલી ગ્રામ્ય ૧૬૬૨ ૮૬૪ ૭૯૮ ૨૮ ૧૪ ૧૪
 ૩૩ પ્રાંતિયા ગ્રામ્ય ૪૨૦૦ ૨૧૫૦ ૨૦૫૦ ૩૧૩ ૧૬૪ ૧૪૯
 ૩૪ મગોડી ગ્રામ્ય ૪૮૫૪ ૨૪૮૬ ૨૩૬૮ ૧૪૦ ૭૬ ૬૪
 ૩૫ વડોદરા ગ્રામ્ય ૬૭૫૦ ૩૪૫૨ ૩૨૯૮ ૩૨૮ ૧૬૯ ૧૫૯
 ૩૬ ડભોડા ગ્રામ્ય ૧૩૮૯૧ ૭૦૧૨ ૬૮૭૯ ૫૪૦ ૨૮૬ ૨૫૪ ૩૫ ૧૮ ૧૭
 ૩૭ લવારપુર ગ્રામ્ય ૨૩૮૪ ૧૨૨૯ ૧૧૫૫ ૧૭૫ ૯૫ ૮૦ ૩૧ ૧૮ ૧૩
 ૩૮ શાહપુર ગ્રામ્ય ૩૦૫૫ ૧૫૬૬ ૧૪૮૯ ૨૩૮ ૧૩૧ ૧૦૭
 ૩૯ ખોરજ ગ્રામ્ય ૬૧૦૫ ૩૧૬૬ ૨૯૩૯ ૧૭૮ ૯૧ ૮૭
 ૪૦ રતનપુર ગ્રામ્ય ૧૫૯૮ ૮૦૪ ૭૯૪ ૨૨ ૧૪
 ૪૧ ફિરોજપુર ગ્રામ્ય ૨૪૨૯ ૧૨૧૧ ૧૨૧૮
 ૪૨ વાંકાનેરડા ગ્રામ્ય ૧૬૮૬ ૮૪૫ ૮૪૧ ૭૨ ૩૪ ૩૮
 ૪૩ ગુલદણ ગ્રામ્ય ૨૭૦૩ ૧૪૦૭ ૧૨૯૬ ૨૮૮ ૧૫૧ ૧૩૭
 ૪૪ સોનારડા ગ્રામ્ય ૩૨૦૩ ૧૬૫૪ ૧૫૪૯ ૨૪૫ ૧૪૦ ૧૦૫
 ૪૫ વીરાતલાવડી ગ્રામ્ય ૧૯૨૧ ૯૯૨ ૯૨૯ ૧૮૪ ૯૫ ૮૯
 ૪૬ વલાદ ગ્રામ્ય ૯૩૯૯ ૪૮૨૭ ૪૫૭૨ ૪૮૨ ૨૫૩ ૨૨૯ ૫૦ ૨૫ ૨૫
 ૪૭ લીમ્‍બડીયા ગ્રામ્ય ૧૨૯૧ ૬૭૯ ૬૧૨ ૪૯ ૨૫ ૨૪
 ૪૮ મેદરા ગ્રામ્ય ૧૮૮૭ ૯૭૫ ૯૧૨ ૯૧ ૪૩ ૪૮
 ૪૯ પેથાપુર (મ્‍યુ.)વોર્ડ નં.૧ શહેરી ૩૭૦૬ ૧૮૮૭ ૧૮૧૯ ૮૦ ૪૮ ૩૨
 ૫૦ પેથાપુર (મ્‍યુ.)વોર્ડ નં.૨ શહેરી ૩૧૭૫ ૧૬૩૩ ૧૫૪૨ ૩૧ ૧૭ ૧૪
 ૫૧ પેથાપુર (મ્‍યુ.)વોર્ડ નં.૩ શહેરી ૨૬૭૧ ૧૩૭૧ ૧૩૦૦
 ૫૨ પેથાપુર (મ્‍યુ.)વોર્ડ નં.૪ શહેરી ૩૮૧૮ ૨૦૦૮ ૧૮૧૦
 ૫૩ પેથાપુર (મ્‍યુ.)વોર્ડ નં.૫ શહેરી ૩૬૯૨ ૧૯૪૪ ૧૭૪૮ ૪૬ ૨૬ ૨૦
 ૫૪ પેથાપુર (મ્‍યુ.)વોર્ડ નં.૬ શહેરી ૨૯૫૬ ૧૫૩૯ ૧૪૧૭ ૨૧૦ ૧૧૦ ૧૦૦ ૧૧
 ૫૫ પેથાપુર (મ્‍યુ.)વોર્ડ નં.૭ શહેરી ૩૪૭૯ ૧૭૯૪ ૧૬૮૫ ૯૩૮ ૪૯૫ ૪૪૩
 ૫૬ ગાંધીનગર(ઔ+ઓજી)વોર્ડ નં.૧ શહેરી ૬૪૩૦ ૩૪૧૧ ૩૦૧૯ ૬૬૫ ૩૪૮ ૩૧૭ ૩૨૪ ૧૭૮ ૧૪૬
 ૫૭ ગાંધીનગર(ઔ+ઓજી)વોર્ડ નં.૨ શહેરી ૭૦૮૯ ૩૭૨૦ ૩૩૬૯ ૩૮૯ ૨૧૫ ૧૭૪ ૩૪૪ ૧૮૯ ૧૫૫
 ૫૮ ગાંધીનગર(ઔ+ઓજી)વોર્ડ નં.૩ શહેરી ૫૭૮૨ ૩૦૭૨ ૨૭૧૦ ૬૦૪ ૩૨૩ ૨૮૧ ૩૭૯ ૨૦૬ ૧૭૩
 ૫૯ ગાંધીનગર(ઔ+ઓજી)વોર્ડ નં.૪ શહેરી ૭૦૪૮ ૩૬૭૪ ૩૩૭૪ ૭૪૪ ૩૭૬ ૩૬૮ ૧૯૩ ૧૦૦ ૯૩
 ૬૦ ગાંધીનગર(ઔ+ઓજી)વોર્ડ નં.૫ શહેરી ૫૪૦૮ ૨૮૮૬ ૨૫૨૨ ૧૩૧ ૬૯ ૬૨ ૧૩
 ૬૧ ગાંધીનગર(ઔ+ઓજી)વોર્ડ નં.૬ શહેરી ૭૪૬૧ ૩૯૪૫ ૩૫૧૬ ૬૮૪ ૩૫૨ ૩૩૨ ૧૧૮ ૫૯ ૫૯
 ૬૨ ગાંધીનગર(ઔ+ઓજી)વોર્ડ નં.૭ શહેરી ૧૪૬૦૪ ૭૫૮૧ ૭૦૨૩ ૩૨૧૭ ૧૬૭૦ ૧૫૪૭ ૯૮૩ ૫૦૧ ૪૮૨
 ૬૩ ગાંધીનગર(ઔ+ઓજી)વોર્ડ નં.૮ શહેરી ૬૧૪૭ ૩૨૪૧ ૨૯૦૬ ૫૨૧ ૨૭૧ ૨૫૦ ૨૦૧ ૧૦૮ ૯૩
 ૬૪ ગાંધીનગર(ઔ+ઓજી)વોર્ડ નં.૯ શહેરી ૮૦૦૫ ૪૧૭૭ ૩૮૨૮ ૭૭૮ ૪૦૦ ૩૭૮ ૩૭૩ ૨૧૧ ૧૬૨
 ૬૫ ગાંધીનગર(ઔ+ઓજી)વોર્ડ નં.૧૦ શહેરી ૫૨૩૯ ૨૭૨૬ ૨૫૧૩ ૫૨૫ ૨૭૮ ૨૪૭ ૨૯૦ ૧૫૧ ૧૩૯
 ૬૬ ગાંધીનગર(ઔ+ઓજી)વોર્ડ નં.૧૧ શહેરી ૩૧૯૬ ૧૬૭૭ ૧૫૧૯ ૪૪૨ ૨૩૧ ૨૧૧ ૩૫૨ ૧૯૪ ૧૫૮
 ૬૭ ગાંધીનગર(ઔ+ઓજી)વોર્ડ નં.૧૨ શહેરી ૧૪૨૯ ૭૩૦ ૬૯૯ ૯૯ ૫૬ ૪૩ ૭૧ ૩૪ ૩૭
 ૬૮ ગાંધીનગર(ઔ+ઓજી)વોર્ડ નં.૧૩ શહેરી ૩૫૨૩ ૧૮૯૩ ૧૬૩૦ ૭૫૪ ૩૯૬ ૩૫૮ ૪૦૨ ૨૨૧ ૧૮૧
 ૬૯ ગાંધીનગર(ઔ+ઓજી)વોર્ડ નં.૧૪ શહેરી ૩૨૫૬ ૧૭૪૦ ૧૫૧૬ ૬૦૮ ૩૧૩ ૨૯૫ ૨૧૨ ૧૧૭ ૯૫
 ૭૦ ગાંધીનગર(ઔ+ઓજી)વોર્ડ નં.૧૫ શહેરી ૨૦૩૬ ૧૦૬૨ ૯૭૪ ૧૨૪ ૬૫ ૫૯ ૧૦૮ ૫૭ ૫૧
 ૭૧ ગાંધીનગર(ઔ+ઓજી)વોર્ડ નં.૧૬ શહેરી ૭૫૫૨ ૪૦૦૭ ૩૫૪૫ ૨૪૬૨ ૧૩૧૯ ૧૧૪૩ ૨૭૨ ૧૩૬ ૧૩૬
 ૭૨ ગાંધીનગર(ઔ+ઓજી)વોર્ડ નં.૧૭ શહેરી ૮૬૫૦ ૪૪૬૮ ૪૧૮૨ ૧૭૧૩ ૮૬૮ ૮૪૫ ૩૨૮ ૧૬૯ ૧૫૯
 ૭૩ ગાંધીનગર(ઔ+ઓજી)વોર્ડ નં.૧૮ શહેરી ૩૩૯૫ ૧૭૬૧ ૧૬૩૪ ૪૪૭ ૨૩૫ ૨૧૨ ૧૭૪ ૯૬ ૭૮
 ૭૪ ગાંધીનગર(ઔ+ઓજી)વોર્ડ નં.૧૯ શહેરી ૨૦૪ ૧૧૨ ૯૨ ૧૮ ૧૧
 ૭૫ ગાંધીનગર(ઔ+ઓજી)વોર્ડ નં.૨૦ શહેરી ૨૭૯ ૧૫૦ ૧૨૯ ૩૫ ૧૭ ૧૮
 ૭૬ ગાંધીનગર(ઔ+ઓજી)વોર્ડ નં.૨૧ શહેરી ૩૦૪ ૧૬૮ ૧૩૬ ૩૨ ૧૯ ૧૩ ૧૧
 ૭૭ ગાંધીનગર(ઔ+ઓજી)વોર્ડ નં.૨૨ શહેરી ૪૩૪૨ ૨૨૦૬ ૨૧૩૬ ૫૭૩ ૨૮૮ ૨૮૫ ૧૮૫ ૧૦૧ ૮૪
 ૭૮ ગાંધીનગર(ઔ+ઓજી)વોર્ડ નં.૨૩ શહેરી ૯૩૬૪ ૪૮૦૧ ૪૫૬૩ ૧૪૭૯ ૭૫૪ ૭૨૫ ૭૦૬ ૩૭૪ ૩૩૨
 ૭૯ ગાંધીનગર(ઔ+ઓજી)વોર્ડ નં.૨૪ શહેરી ૬૫૬૧ ૩૪૧૫ ૩૧૪૬ ૮૩૧ ૪૨૭ ૪૦૪ ૪૦૦ ૨૧૨ ૧૮૮
 ૮૦ ગાંધીનગર(ઔ+ઓજી)વોર્ડ નં.૨૫ શહેરી ૮૭૩૪ ૪૫૩૪ ૪૨૦૦ ૯૨૭ ૪૮૬ ૪૪૧ ૪૦૧ ૨૦૫ ૧૯૬
 ૮૧ ગાંધીનગર(ઔ+ઓજી)વોર્ડ નં.૨૬ શહેરી ૮૩૪૧ ૪૩૨૦ ૪૦૨૧ ૧૨૬૦ ૬૩૩ ૬૨૭ ૫૨૫ ૨૭૩ ૨૫૨
 ૮૨ ગાંધીનગર(ઔ+ઓજી)વોર્ડ નં.૨૭ શહેરી ૧૩૪૩૦ ૬૯૨૩ ૬૫૦૭ ૨૭૬૮ ૧૪૧૭ ૧૩૫૧ ૭૨૯ ૩૭૦ ૩૫૯
 ૮૩ ગાંધીનગર(ઔ+ઓજી)વોર્ડ નં.૨૮ શહેરી ૧૧૧૦૮ ૫૭૪૩ ૫૩૬૫ ૧૯૯૩ ૧૦૫૦ ૯૪૩ ૩૨૯ ૧૭૩ ૧૫૬
 ૮૪ ગાંધીનગર(ઔ+ઓજી)વોર્ડ નં.૨૯ શહેરી ૧૭૪૩ ૮૮૪ ૮૫૯ ૧૬૩ ૮૬ ૭૭ ૬૪ ૨૮ ૩૬
 ૮૫ ગાંધીનગર(ઔ+ઓજી)વોર્ડ નં.૩૦ શહેરી ૪૯૭૪ ૨૫૯૫ ૨૩૭૯ ૨૦૮૭ ૧૧૦૫ ૯૮૨ ૨૩૦ ૧૧૩ ૧૧૭
 ૮૬ ગાંધીનગર(ઔ+ઓજી)વોર્ડ નં.૩૧ શહેરી ૩૮૦૩ ૧૯૯૩ ૧૮૧૦ ૧૮૪ ૧૦૩ ૮૧ ૧૨ ૧૧
 ૮૭ ગાંધીનગર(ઔ+ઓજી)વોર્ડ નં.૩૨ શહેરી ૨૩૭૯ ૧૨૪૫ ૧૧૩૪ ૧૭૩ ૯૩ ૮૦ ૫૯ ૩૦ ૨૯
 ૮૮ ગાંધીનગર(ઔ+ઓજી)વોર્ડ નં.૩૩ શહેરી ૧૮૭૮ ૯૭૨ ૯૦૬
 ૮૯ ગાંધીનગર(ઔ+ઓજી)વોર્ડ નં.૩૪ શહેરી ૫૯૭૭ ૩૦૯૯ ૨૮૭૮ ૪૫૮ ૨૪૨ ૨૧૬ ૨૩૨ ૧૨૩ ૧૦૯
 ૯૦ ગાંધીનગર(ઔ+ઓજી)વોર્ડ નં.૩૫ શહેરી ૪૮૫૧ ૨૫૧૫ ૨૩૩૬ ૨૭૮ ૧૫૫ ૧૨૩ ૧૧૨ ૫૯ ૫૩
 ૯૧ ગાંધીનગર(ઔ+ઓજી)વોર્ડ નં.૩૬ શહેરી ૬૮૮૭ ૩૬૨૯ ૩૨૫૮ ૧૦૯૦ ૫૬૭ ૫૨૩ ૪૭૩ ૨૫૩ ૨૨૦
 ૯૨ ગાંધીનગર(ઔ+ઓજી)વોર્ડ નં.૩૭ શહેરી ૧૩૬૭ ૭૦૪ ૬૬૩ ૨૦૦ ૧૦૫ ૯૫ ૩૪ ૧૫ ૧૯
 ૯૩ કોલવડા વોર્ડ નં.૩૮ શહેરી ૧૭૮૪૬ ૯૯૧૯ ૭૯૨૭ ૧૧૩૦ ૬૧૫ ૫૧૫ ૧૮૯ ૯૭ ૯૨
 ૯૪ શેરથા વોર્ડ નં.૩૯ શહેરી ૮૭૨૮ ૪૪૬૬ ૪૨૬૨ ૫૨૩ ૨૫૦ ૨૭૩ ૨૩ ૧૪
 ૯૫ ઉવારસદ વોર્ડ નં.૪૦ શહેરી ૧૦૧૭૨ ૫૧૦૯ ૫૦૬૩ ૨૨૩ ૧૧૨ ૧૧૧
 ૯૬ વાસણા(હડમતીયા)(ઓજી.)વોર્ડ નં.૪૧ શહેરી ૫૨૫ ૨૭૫ ૨૫૦ ૧૧
 ૯૭ તારાપુર(ઓજી.) વોર્ડ નં.૪૨ શહેરી ૨૪૧૩ ૧૨૪૦ ૧૧૭૩
 ૯૮ જમીયતપુરા(ઓજી.) વોર્ડ નં.૪૩ શહેરી ૨૪૯૭ ૧૩૦૮ ૧૧૮૯ ૧૫ ૧૦ ૧૬
 ૯૯ સરગાસણ(ઓજી.) વોર્ડ નં.૪૪ શહેરી ૪૩૧૨ ૨૮૮૩ ૧૪૨૯ ૫૬૭ ૩૮૦ ૧૮૭ ૨૨૮ ૧૯૯ ૨૯
 ૧૦૦ રાંદેસણ(ઓજી.) વોર્ડ નં.૪૫ શહેરી ૧૩૩૬ ૭૦૨ ૬૩૪ ૨૫ ૧૧ ૧૪ ૨૬ ૧૬ ૧૦
 ૧૦૧ કુડાસણ (ઓજી.)વોર્ડ નં.૪૬ શહેરી ૭૦૧૯ ૩૬૭૨ ૩૩૪૭ ૨૪૩ ૧૧૨ ૧૩૧ ૫૭ ૩૦ ૨૭
 ૧૦૨ પોર(ઓજી.) વોર્ડ નં.૪૭ શહેરી ૫૦૬૯ ૨૬૦૦ ૨૪૬૯ ૩૧૪ ૧૬૪ ૧૫૦
 ૧૦૩ અંબાપુર (ઓજી.)વોર્ડ નં.૪૮ શહેરી ૩૩૮૭ ૧૭૪૧ ૧૬૪૬ ૮૦ ૪૪ ૩૬
 ૧૦૪ કોબા(ઓજી.) વોર્ડ નં.૪૯ શહેરી ૩૧૭૫ ૧૬૦૬ ૧૫૬૯ ૧૭૨ ૭૫ ૯૭ ૩૩ ૧૭ ૧૬
 ૧૦૫ રાયસણ(ઓજી.) વોર્ડ નં.૫૦ શહેરી ૧૭૭૯ ૯૧૦ ૮૬૯ ૯૯ ૫૯ ૪૦
 ૧૦૬ કરાઇ(ઓજી.) વોર્ડ નં.૫૧ શહેરી ૫૬૪ ૨૮૯ ૨૭૫
 ૧૦૭ નભોઇ (ઓજી.)વોર્ડ નં.૫૨ શહેરી ૭૭૫ ૩૯૨ ૩૮૩ ૧૦
 ૧૦૮ સુઘડ (ઓજી.)વોર્ડ નં.૫૩ શહેરી ૨૪૭૨ ૧૨૬૫ ૧૨૦૭ ૧૬૪ ૮૭ ૭૭ ૨૮ ૧૪ ૧૪
 ૧૦૯ અમીયાપુર(ઓજી.) વોર્ડ નં.૫૪ શહેરી ૧૭૯૯ ૯૪૧ ૮૫૮ ૧૦ ૩૭ ૨૦ ૧૭
 ૧૧૦ ઝુંડાલ (ઓજી.)વોર્ડ નં.૫૫ શહેરી ૮૮૮૪ ૪૬૩૦ ૪૨૫૪ ૧૯૮૧ ૧૦૪૫ ૯૩૬ ૧૫૪ ૮૪ ૭૦
 ૧૧૧ કોટેશ્‍વર(ઓજી.) વોર્ડ નં.૫૬ શહેરી ૨૦૭૪ ૧૦૭૧ ૧૦૦૩ ૫૨ ૨૩ ૨૯ ૨૨ ૧૩
 ૧૧૨ રણાસણ(ઓજી.) વોર્ડ નં.૫૭ શહેરી ૧૮૦૪ ૯૩૨ ૮૭૨ ૩૮ ૧૯ ૧૯ ૫૭ ૩૮ ૧૯
 ૧૧૩ ગાંધીનગર(ઔ+ઓજી.)વોર્ડ નં.૫૮ શહેરી ૩૩૯૧ ૧૭૧૩ ૧૬૭૮ ૩૩ ૧૭ ૧૬
 ૧૧૪ વાવોલ (CT)વોર્ડ નં.૧ શહેરી ૧૨૬૨૮ ૬૫૯૭ ૬૦૩૧ ૧૧૭૬ ૬૧૩ ૫૬૩ ૪૩૮ ૨૩૨ ૨૦૬
 ૧૧૫ પાલજ(CT) વોર્ડ નં.૧ શહેરી ૨૬૩૪ ૧૩૪૯ ૧૨૮૫ ૪૧૩ ૨૨૧ ૧૯૨
 ૧૧૬ અડાલજ(CT) વોર્ડ નં.૧ શહેરી ૧૧૯૫૭ ૬૧૩૭ ૫૮૨૦ ૭૦૦ ૩૬૭ ૩૩૩ ૭૬ ૩૯ ૩૭
 ૧૧૭ ભાટ (CT)વોર્ડ નં.૧ શહેરી ૬૮૨૩ ૩૬૩૪ ૩૧૮૯ ૧૦૦૭ ૫૧૫ ૪૯૨ ૯૭ ૫૧ ૪૬
 ૧૧૮ ચિલોડા(નરોડા)(CT)વોર્ડ નં.૧ શહેરી ૯૭૩૫ ૫૧૫૮ ૪૫૭૭ ૬૨૭ ૩૧૨ ૩૧૫ ૪૮૯ ૨૫૫ ૨૩૪
ગામ/શહેરનું નામ ગ્રામ્‍ય/ શહેરી કુલ વસ્‍તી કુલ પુરૂષો કુલ સ્‍ત્રીઓ કુલ અ.જા.ની વસ્‍તી કુલ અ.જા. પુરૂષો કુલ અ.જા. સ્‍ત્રીઓ કુલ અ.જ.જા.વસ્‍તી કુલ અ.જ.જા. પુરૂષો કુલ અ.જ.જા સ્‍ત્રીઓ
ઓતમપુર ગ્રામ્ય ૪૧૮ ૨૧૫ ૨૦૩
ચેખલાપગી ગ્રામ્ય ૩૮૮૪ ૨૦૦૫ ૧૮૭૯ ૨૬૫ ૧૩૫ ૧૩૦
બાબરા ગ્રામ્ય ૮૨૬ ૪૨૧ ૪૦૫ ૨૮ ૧૩ ૧૫
ઉદણ ગ્રામ્ય ૨૦૮૨ ૧૧૩૯ ૯૪૩ ૨૦૮ ૧૧૪ ૯૪
પાટના કુવા ગ્રામ્ય ૩૮૬૨ ૨૦૩૬ ૧૮૨૬ ૧૫૨ ૭૮ ૭૪
કંથારપુર ગ્રામ્ય ૮૪૪ ૪૫૬ ૩૮૮
વાસણાચૌધરી ગ્રામ્ય ૨૯૭૮ ૧૫૩૬ ૧૪૪૨ ૩૨૫ ૧૬૫ ૧૬૦
હાલીસા ગ્રામ્ય ૪૭૬૮ ૨૪૩૨ ૨૩૩૬ ૧૧૬ ૬૦ ૫૬ ૨૦ ૧૦ ૧૦
બીલામણા ગ્રામ્ય ૨૨૩૨ ૧૧૫૭ ૧૦૭૫ ૧૩૫ ૬૬ ૬૯
નાના જલુન્દ્રા ગ્રામ્ય ૧૮૧૭ ૯૦૬ ૯૧૧
નવાનગર ગ્રામ્ય ૩૧૬૫ ૧૬૩૬ ૧૫૨૯ ૧૨૦ ૬૦ ૬૦
ભાદરોડા ગ્રામ્ય ૧૭૦૩ ૮૬૬ ૮૩૭ ૧૩૦ ૬૫ ૬૫
દોડ ગ્રામ્ય ૯૮૦ ૫૦૨ ૪૭૮
વડોદ ગ્રામ્ય ૭૧૦ ૩૬૧ ૩૪૯ ૨૧ ૧૩
માછંગ નાની ગ્રામ્ય ૨૪૦ ૧૧૮ ૧૨૨
માછંગ મોટી ગ્રામ્ય ૧૦૨૨ ૫૩૪ ૪૮૮ ૧૦૩ ૫૭ ૪૬
મીરજાપુર ગ્રામ્ય ૭૦૯ ૩૬૫ ૩૪૪
રખિયાલ ગ્રામ્ય ૭૩૪૨ ૩૭૯૦ ૩૫૫૨ ૩૪૨ ૧૮૧ ૧૬૧ ૧૪૩ ૮૦ ૬૩
બદપુર ગ્રામ્ય ૧૧૪૨ ૫૯૪ ૫૪૮
ધારીસણા ગ્રામ્ય ૪૩૧૧ ૨૧૭૪ ૨૧૩૭ ૧૩૮ ૬૦ ૭૮
વડવાસા ગ્રામ્ય ૨૪૭૪ ૧૨૯૫ ૧૧૭૯ ૩૪ ૧૭ ૧૭
સાણોદા ગ્રામ્ય ૫૭૬૩ ૨૯૮૦ ૨૭૮૩ ૨૨૫ ૧૨૧ ૧૦૪
સલકી ગ્રામ્ય ૨૨૬૫ ૧૧૫૮ ૧૧૦૭ ૧૪૭ ૭૬ ૭૧
વર્ધાના મુવાડા ગ્રામ્ય ૧૨૪૫ ૬૪૨ ૬૦૩ ૬૬ ૩૬ ૩૦
અંગુથલા ગ્રામ્ય ૧૧૮૯ ૫૯૯ ૫૯૦
જાલીયામઠ ગ્રામ્ય ૧૬૮૫ ૮૬૯ ૮૧૬ ૧૦૫ ૫૮ ૪૭
સગદલપુર ગ્રામ્ય ૨૫૧૯ ૧૩૦૩ ૧૨૧૬ ૧૯૫ ૧૦૦ ૯૫
સામેત્રી ગ્રામ્ય ૨૪૪૨ ૧૨૪૯ ૧૧૯૩ ૯૨ ૪૧ ૫૧ ૨૯ ૧૨ ૧૭
સાહેબજીના મુવાડા ગ્રામ્ય ૯૮૧ ૫૧૪ ૪૬૭ ૧૦
પીપલજ ગ્રામ્ય ૨૮૫૨ ૧૪૫૨ ૧૪૦૦ ૩૨૯ ૧૫૮ ૧૭૧
મેધરાજના મુવાડા ગ્રામ્ય ૪૮૫ ૨૫૭ ૨૨૮
જીંડવા ગ્રામ્ય ૪૧૦૦ ૨૧૧૪ ૧૯૮૬ ૧૫૩ ૭૨ ૮૧
કલ્યાણજીના મુવાડા ગ્રામ્ય ૧૯૬૨ ૧૦૧૬ ૯૪૬ ૬૭ ૩૪ ૩૩
ખાનપુર ગ્રામ્ય ૨૯૬૩ ૧૫૧૪ ૧૪૪૯ ૧૭૩ ૮૮ ૮૫ ૩૧ ૧૭ ૧૪
સાંપા ગ્રામ્ય ૪૧૫૫ ૨૧૪૦ ૨૦૧૫ ૧૧૨ ૬૧ ૫૧ ૨૫ ૧૪ ૧૧
એહમદપુર ગ્રામ્ય ૧૫૬૨ ૭૬૮ ૭૯૪
નાંદોલ ગ્રામ્ય ૫૩૨૯ ૨૭૨૬ ૨૬૦૩ ૧૯૭ ૧૦૧ ૯૬ ૧૩૨ ૬૩ ૬૯
પાલૈયા ગ્રામ્ય ૨૩૪૬ ૧૧૬૧ ૧૧૮૫ ૪૦ ૨૦ ૨૦
મૌસમપુર ગ્રામ્ય ૪૦૦ ૨૦૬ ૧૯૪
સુજાના મુવાડા ગ્રામ્ય ૯૦૫ ૪૭૪ ૪૩૧ ૬૧ ૩૫ ૨૬
વેલપુરા ગ્રામ્ય ૬૦૩ ૩૧૫ ૨૮૮ ૪૮ ૨૫ ૨૩
પહાડીયા ગ્રામ્ય ૮૨૮ ૪૩૩ ૩૯૫
લીહોડા ગ્રામ્ય ૭૨૩૩ ૩૭૦૪ ૩૫૨૯ ૨૫૦ ૧૩૨ ૧૧૮
અંતોલી ગ્રામ્ય ૧૪૯૪ ૭૭૦ ૭૨૪ ૧૩૫ ૬૭ ૬૮
ડુમેચા ગ્રામ્ય ૮૨૯ ૪૨૩ ૪૦૬
થડાકુવા ગ્રામ્ય ૨૮૯ ૧૩૯ ૧૫૦
ખાડીયા ગ્રામ્ય ૯૬૬ ૪૯૧ ૪૭૫ ૬૨ ૩૧ ૩૧
મીઠાના મુવાડા ગ્રામ્ય ૯૫૩ ૪૭૪ ૪૭૯ ૪૭ ૨૩ ૨૪
આંત્રોલી ગ્રામ્ય ૭૦૧ ૩૫૧ ૩૫૦
લવાડ ગ્રામ્ય ૫૫૦૧ ૨૭૬૯ ૨૭૩૨ ૯૦ ૪૬ ૪૪ ૧૭ ૧૦
હરખજીના મુવાડા ગ્રામ્ય ૪૯૬૨ ૨૬૦૧ ૨૩૬૧ ૧૯૧ ૧૦૯ ૮૨
શિયાવાડા ગ્રામ્ય ૩૨૪૬ ૧૬૯૧ ૧૫૫૫ ૨૫૩ ૧૩૨ ૧૨૧
કડજોદરા ગ્રામ્ય ૮૨૮૮ ૪૨૨૪ ૪૦૬૪ ૨૭૨ ૧૪૧ ૧૩૧
નજુપુરા ગ્રામ્ય ૪૮૮ ૨૩૬ ૨૫૨
મોટી પાવઠી ગ્રામ્ય ૭૩૫ ૩૮૬ ૩૪૯
સાંબેલા ગ્રામ્ય ૨૬૬ ૧૩૭ ૧૨૯
મોતીપુરા ગ્રામ્ય ૭૦૭ ૩૫૫ ૩૫૨ ૪૪ ૨૨ ૨૨
મહુડીયા ગ્રામ્ય ૫૬૮ ૨૮૮ ૨૮૦
દેવકરણના મુવાડા ગ્રામ્ય ૭૮૯૧ ૩૯૩૬ ૩૯૫૫ ૩૬૫ ૧૮૬ ૧૭૯ ૧૦
અરજણજીના મુવાડા ગ્રામ્ય ૧૫૮૪ ૭૮૯ ૭૯૫ ૧૧૯ ૬૦ ૫૯
વાસણા સોગઠી ગ્રામ્ય ૩૮૧૭ ૧૯૪૮ ૧૮૬૯ ૯૯ ૫૮ ૪૧
ચિસકારી ગ્રામ્ય ૨૧૧૫ ૧૦૮૨ ૧૦૩૩
પાલુન્દ્રા ગ્રામ્ય ૪૬૪૮ ૨૪૩૦ ૨૨૧૮ ૧૪૫ ૭૫ ૭૦
વાસણા રાઠોડ ગ્રામ્ય ૩૩૧૫ ૧૬૮૦ ૧૬૩૫ ૪૦૪ ૨૧૮ ૧૮૬
જલુન્દ્ર મોટા ગ્રામ્ય ૧૮૫૪ ૯૫૯ ૮૯૫ ૧૫૬ ૭૮ ૭૮ ૭૬ ૪૫ ૩૧
ઝાક ગ્રામ્ય ૧૯૦૯ ૯૯૩ ૯૧૬ ૨૩૮ ૧૨૦ ૧૧૮ ૨૦ ૧૧
કડાદરા ગ્રામ્ય ૪૩૨૯ ૨૨૦૩ ૨૧૨૬ ૧૨૦ ૬૪ ૫૬
હરસોલી ગ્રામ્ય ૪૩૧૩ ૨૧૬૯ ૨૧૪૪ ૯૭ ૪૭ ૫૦
જીવાજીની મુવાડી ગ્રામ્ય ૫૩૪ ૨૬૩ ૨૭૧
વટવા ગ્રામ્ય ૨૦૯૧ ૧૦૭૦ ૧૦૨૧ ૨૦૧ ૧૦૦ ૧૦૧
બારડોલી (કોઠી) ગ્રામ્ય ૨૩૦૫ ૧૨૦૧ ૧૧૦૪
અમરાજીના મુવાડા ગ્રામ્ય ૪૬૨૭ ૨૩૬૩ ૨૨૬૪ ૨૩૦ ૧૨૪ ૧૦૬
હાથીજણ ગ્રામ્ય ૧૪૦૫ ૭૨૩ ૬૮૨
ઇસનપુર ડોડીયા ગ્રામ્ય ૩૦૦૫ ૧૫૬૦ ૧૪૪૫
બારીયા ગ્રામ્ય ૪૫૪૯ ૨૩૪૭ ૨૨૦૨ ૨૦૨ ૯૬ ૧૦૬
બારડોલી (બારીયા) ગ્રામ્ય ૩૦૨૦ ૧૫૭૬ ૧૪૪૪ ૩૧ ૧૪ ૧૭
બહીયલ ગ્રામ્ય ૧૦૫૭૫ ૫૩૩૩ ૫૨૪૨ ૯૯ ૪૮ ૫૧ ૧૪
કૃષ્ણનગર ગ્રામ્ય ૨૦૪૫ ૧૦૪૫ ૧૦૦૦ ૫૭ ૨૫ ૩૨
રામનગર ગ્રામ્ય ૭૬૫ ૪૧૩ ૩૫૨ ૫૭ ૩૦ ૨૭
કરોલી ગ્રામ્ય ૩૪૫૧ ૧૭૫૪ ૧૬૯૭ ૧૪૧ ૬૮ ૭૩
કોદરાલી ગ્રામ્ય ૧૩૪૬ ૬૮૪ ૬૬૨
ધમીજ ગ્રામ્ય ૨૯૯૬ ૧૫૫૪ ૧૪૪૨ ૧૨૦ ૬૬ ૫૪
કમાલબંધ વાસણા ગ્રામ્ય ૨૦૩૧ ૧૦૩૨ ૯૯૯ ૨૪ ૧૪ ૧૦
હિલોલ વાસણા ગ્રામ્ય ૧૪૪૩ ૭૧૫ ૭૨૮ ૨૮ ૧૪ ૧૪
કનીપુર ગ્રામ્ય ૩૪૧૯ ૧૭૩૬ ૧૬૮૩ ૧૨૯ ૬૨ ૬૭
મીરાપુર ગ્રામ્ય ૯૩૯ ૪૮૧ ૪૫૮
પલ્લાનો મઠ ગ્રામ્ય ૫૯૮ ૩૦૦ ૨૯૮
પસુનિયા ગ્રામ્ય ૮૫૨ ૪૩૬ ૪૧૬
શિયાપુર ગ્રામ્ય ૫૬૭ ૨૯૨ ૨૭૫
હિલોલ ગ્રામ્ય ૨૯૬૬ ૧૫૧૭ ૧૪૪૯ ૮૫ ૪૧ ૪૪
ડેમાલીયા ગ્રામ્ય ૧૧૮૪ ૬૨૮ ૫૫૬
ચામલા ગ્રામ્ય ૨૧૨૮ ૧૧૧૨ ૧૦૧૬ ૪૨ ૧૯ ૨૩
દહેગામ(મ્‍યુ.) વોર્ડનં.૧ શહેરી ૫૨૭૫ ૨૭૩૬ ૨૫૩૯ ૧૬૨ ૮૪ ૭૮ ૬૮૧ ૩૫૧ ૩૩૦
દહેગામ(મ્‍યુ.) વોર્ડનં.૨ શહેરી ૪૧૯૩ ૨૧૬૧ ૨૦૩૨ ૧૭૨ ૮૫ ૮૭ ૧૨૫ ૬૧ ૬૪
દહેગામ(મ્‍યુ.) વોર્ડનં.૩ શહેરી ૪૦૧૧ ૨૦૬૭ ૧૯૪૪ ૩૩ ૧૬ ૧૭ ૫૬ ૨૨ ૩૪
દહેગામ(મ્‍યુ.) વોર્ડનં.૪ શહેરી ૩૩૮૭ ૧૭૫૭ ૧૬૩૦ ૧૯ ૧૩
દહેગામ(મ્‍યુ.) વોર્ડનં.૫ શહેરી ૫૦૮૨ ૨૫૯૦ ૨૪૯૨ ૧૬૪ ૮૪ ૮૦ ૪૨૯ ૨૧૫ ૨૧૪
દહેગામ(મ્‍યુ.) વોર્ડનં.૬ શહેરી ૬૧૫૫ ૩૧૭૬ ૨૯૭૯ ૬૧૪ ૩૧૪ ૩૦૦ ૭૭ ૪૨ ૩૫
દહેગામ(મ્‍યુ.) વોર્ડનં.૭ શહેરી ૩૪૪૨ ૧૭૫૫ ૧૬૮૭ ૧૨૯ ૬૫ ૬૪ ૨૩ ૧૫
દહેગામ(મ્‍યુ.) વોર્ડનં.૮ શહેરી ૫૨૬૫ ૨૬૮૭ ૨૫૭૮ ૧૨૯૨ ૬૯૧ ૬૦૧ ૧૯ ૧૩
દહેગામ(મ્‍યુ.) વોર્ડનં.૯ શહેરી ૫૮૨૨ ૩૦૩૯ ૨૭૮૩ ૩૦૫ ૧૫૯ ૧૪૬ ૩૪૯ ૧૭૨ ૧૭૭