×

ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ છાત્રાલયો

અ.નં સંસ્થાનું નામ છાત્રાલયનું નામ સરનામું માન્ય સંખ્યા રીમાર્ક
નયનદીપ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ લવારપુર યોગેશ્વર કુમાર છાત્રાલય લવારપુર લવારપુર, તા.ગાંધીનગર
જિ.ગાંધીનગર
૭૫
જયેશ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ મોટેરા ધર્મ વિજય કુમાર છાત્રાલય રાજપુર રાજપુર તા.ગાંધીનગર
જિ.ગાંધીનગર
૪૫
ઋજુલ પ્રતિષ્ઠાન ગાંધીનગર પારૂલિન કુમાર છાત્રાલય દંતાલી દંતાલી તા.ગાંધીનગર
જિ.ગાંધીનગર
૬૦
પ્રમુખશ્રી શાંતિકુંજ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ ધાનજ ચિરાગ કુમાર છાત્રાલય રાંધેજા રાંધેજા તા.ગાંધીનગર
જિ.ગાંધીનગર
૨૦
હરિસિધ્ધ સેવા સંઘ ગાંધીનગર સ્વ.શ્રી હરિભાઇ કુમાર છાત્રાલય પેથાપુર પેથાપુર તા.ગાંધીનગર
જિ.ગાંધીનગર
૨૦
સહિયર કેળવણી મંડળ ગાંધીનગર સહિયર કન્યા છાત્રાલય વાવોલ વાવોલ તા.ગાંધીનગર
જિ.ગાંધીનગર
૩૯
ગુજરાત રાજ્ય પછત વર્ગ ગ્રામવિકાસ પરિષદ બરવાળા સ્વામી વિવેકાનંદ કુમાર છાત્રાલય વાવોલ વાવોલ તા.ગાંધીનગર
જિ.ગાંધીનગર
૩૦ બંધ છે
જયરાજ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ અમદાવાદ શ્રેયસ કુમાર છાત્રાલય ઝુંડાલ ઝુંડાલ તા.ગાંધીનગર
જિ.ગાંધીનગર
૨૦
પ્રમુખશ્રી અખિલ ભારતીય લોક કલ્યાણ વિ.પરિષદ કલોલ   સ્વ.કાલીદાસ બેચરદાસ કુમાર છાત્રાલય કોલવડા   કોલવડા તા.ગાંધીનગર
જિ.ગાંધીનગર
૩૦
૧૦ ગ્રામભારતી અમરાપુર ગાંધીબાપુ વિદ્યાર્થી આશ્રમ અમરાપુર અમરાપુર તા.માણસા
જિ.ગાંધીનગર  
૧૪૫      
૧૧ પ્રમુખશ્રી મૈત્રી ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ કલાપીનગર અમદાવાદ મૈત્રી કુમાર છાત્રાલય વાવોલ વાવોલ તા.ગાંધીનગર જિ.ગાંધીનગર ૨૦
૧૨ ગ્રામભારતી અમરાપુર કસ્તુરબા કન્યા છાત્રાલય અમરાપુર અમરાપુર તા.માનસા
જિ.ગાંધીનગર
૯૩
૧૩ સંસ્કારા તીર્થ આજોલ સંસ્કાર છાત્રાલય આજોલ આજોલ તા.માણસા
જિ.ગાંધીનગર
૧૦૫
૧૪ ગુજરાત રાજ્ય દલિત સેવા સંઘ સમિતી પાલૈયા શારદા કુમાર છાત્રાલય પાલૈયા પાલૈયા તા.દહેગામ
જિ.ગાંધીનગર
૨૦
૧૫ ગ્રામ સેવા કેળવણી મંડળ મોટાના મુવાડા ગણેશ કુમાર છાત્રાલય મોટાના મુવાડા મોટાના મુવાડા તા.દહેગામ
જિ.ગાંધીનગર
૪૧
૧૬ એચ.એમ.તીર્થ ધામ કૃષ્ણનગર કોઠી જી.બી.અમીન કુમાર છાત્રાલય કૃષ્ણનગર કોઠી કૃષ્ણનગર કોઠી તા.દહેગામ જિ.ગાંધીનગર ૨૦
૧૭ એકતા ખાદી ગ્રામોદ્યોગ સંઘ દેવ.મુવાડા સરસ્વતી કુમાર છાત્રાલય દેવ.મુવાડા દેવ.મુવાડા
તા.દહેગામ
જિ.ગાંધીનગર
૨૦
૧૮ ગ્રામસેવા મંદિર નારદીપુર ભગીની કન્યા છાત્રાલય નારદીપુર નારદીપુર તા.કલોલ
જિ.ગાંધીનગર
૯૦
૧૯ પ્રમુખશ્રી ભારતીય મહિલા વિકાસ પરીષદ મહેસાણા રિધ્ધિ સિધ્ધિ કન્યા છાત્રાલય દંતાલી દંતાલી તા.ગાંધીનગર
જિ.ગાંધીનગર
૩૦
૨૦ પ્રમુખશ્રી કંકુબા એજ્યુકેશના ટ્રસ્ટ લોદરા ભાર્ગવ કુમાર છાત્રાલય છાલા છાલા તા.ગાંધીનગર
જિ.ગાંધીનગર
૨૫
૨૧ પ્રમુખશ્રી જયેશ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ મોટેરા ભાણીબા કન્યા છાત્રાલય રાજપુર રાજપુર તા.ગાંધીનગર
જિ.ગાંધીનગર
૪૦