×

દિવ્યાંગ પ્રમાણ પત્ર કેમ્પની માહિતી

આરોગ્ય શાખા દિવ્યાંગ પ્રમાણ પત્ર કેમ્પનુ આયોજન કરી વિવિધ શિબીરો યોજવામાં આવે છે.

અ.નં. તારીખ વાર સમય કેમ્‍પનું સ્‍થળ તાલુકાનું નામ
૨૨-૧૨-૨૦૧૬ ગુરૂવાર ૧૦.૦૦ AM PHC પાનસર કલોલ
૨૯-૧૨-૨૦૧૬ ગુરૂવાર ૧૦.૦૦ AM PHC સઇજ કલોલ
૦૫-૦૧-૨૦૧૭ ગુરૂવાર ૧૦.૦૦ AM PHC મોખાસણ કલોલ
૧૯-૦૧-૨૦૧૭ ગુરૂવાર ૧૦.૦૦ AM PHC ડભોડા ગાંધીનગર
૨૭-૦૧-૨૦૧૭ ગુરૂવાર ૧૦.૦૦ AM PHC ઉનાવા ગાંધીનગર
૦૨-૦૨-૨૦૧૭ ગુરૂવાર ૧૦.૦૦ AM PHC ઉવારસદ ગાંધીનગર
૦૯-૦૨-૨૦૧૭ ગુરૂવાર ૧૦.૦૦ AM PHC મોટી આદરજ ગાંધીનગર
૧૬-૦૨-૨૦૧૭ ગુરૂવાર ૧૦.૦૦ AM PHC ઇટાદરા માણસા
૨૩-૦૨-૨૦૧૭ ગુરૂવાર ૧૦.૦૦ AM PHC વરસોડા માણસા
૧૦ ૦૨-૦૩-૨૦૧૭ ગુરૂવાર ૧૦.૦૦ AM PHC બહિયલ કલોલ
૧૧ ૦૯-૦૩-૨૦૧૭ ગુરૂવાર ૧૦.૦૦ AM PHC દેવકરના મુવાડા કલોલ
૧૨ ૧૬-૦૩-૨૦૧૭ ગુરૂવાર ૧૦.૦૦ AM PHC સાંપા કલોલ
૧૩ ૨૩-૦૩-૨૦૧૭ ગુરૂવાર ૧૦.૦૦ AM PHC કડાદરા કલોલ
૧૪ ૩૦-૦૩-૨૦૧૭ ગુરૂવાર ૧૦.૦૦ AM PHC પુંધરા માણસા