×

શાખાની કામગીરી

 • આરોગ્ય શાખાના મહેકમના કર્મચારીઓની નિમણુંક તેમજ નિયંત્રણની કામગીરી
 • આરોગગ્ય શાખા હેઠળના વર્ગ-૨ના અધિકારીની કામગીરીનું મુલ્યાંકન તેમજ નિયંત્રણ
 • જાહેર આરોગ્ય અંગેની કામગીરી
 • રાષ્ટ્રિય કાર્યક્રમો અંગેની કામગીરી, દેખરેખ અને નિયંત્રણ
 • પ્રાથમીક આરોગ્ય કેન્દ્રોની દેખરેખ અને નિયંત્રણ
 • જીલ્લા રજીસ્ટ્રાર, જન્મ-મરણ અંગેની કામગીરી
 • પ્રજનન, બાળ આરોગ્ય અને આરોગ્યના કાર્યક્રમોનું નિયમન
 • સગર્ભા માતાઓની કાળજી તેમજ નવજાત શિશુ તથા બાળકોની કાળજી
 • આર. સી. એચ કાર્યક્રમ અંતર્ગત આઈ. ઈ. સી કામગીરીનું આયોજન અને અમલીકરણ
 • રોગચાળા નિયંત્રણ અંગેની કામગીરી
 • મેલેરીયા નિયંત્રણ અંગેની કામગીરી
 • કુટુંબ કલ્યાણ, અંધત્વ નિયંત્રણ કાર્યક્રમ
 • રસીકરણ કાર્યક્રમ
 • આરોગ્ય તંત્રનું નિયંત્રણ
 • શાળાના બાળકોની આરોગ્યની તપાસણી