×

સં૫કૅની માહિતી

શાખાનું નામ

આરોગ્ય શાખા

શાખાનું સરનામું

અરોગ્ય શાખા,જિ.પં.ગાંધીનગર,સેકટર-૧૭ ગાંધીનગર

અધિકારીશ્રીનું નામ

ડો.એમ.એચ .સોલંકી

કચેરી ટેલીફોન નંબર/મોબાઈલ નંબર

૨૩૨૫૬૯૪૧/૯૯૦૯૯૪૨૨૦૨

ફેકસ નંબર

---

અ. નં. વહિવટિ અધિકારીશ્રીનું નામ હોદ્દો કચેરી ટેલીફોન નંબર ફેક્ષ નં મોબાઇલ નંબર ઇ -મેલ

ડો ,એમ.એચ.સોલંકી

મુ.જિ .આ .અધિકારી શ્રી

૦૭૯-૨૩૨૫૬૯૪૧

---

૯૯૦૯૯૪૨૨૦૨

cdho.health.gandhinagar@g.mail.com

 

ડો.એચ.આર .નાયક

જિલ્લા આર.સી .એચ ઓ

---

---

૯૯૦૯૯૪૨૨૦૧

rcho.health.gandhinagar@g.mail.com

ડો,પી.આર .પટેલ

અ.જિ.આ.અધિ શ્રી

---

---

૯૯૦૯૯૪૨૨૨૭

adho.health.gandhinagar@g.mail.com

 

ડો.ધર્મેશ પરીખ

ઇ.એમ .ઓ (ઇ.ચા) 

---

---

૯૯૦૯૯૪૨૨૪૬

dso.health.gandhinagar@g.mail.com

 

ડો.ધર્મેશ પરીખ

ક્યુ.એમ .ઓ (ઇ.ચા)

---

---

૯૯૦૯૯૪૨૨૪૬

qamo.gandhinagar@yahoo.com

શ્રી બી.એસ.ભાવસાર

વહીવટી  અધિકારી,આરોગ્ય

૨૩૨૫૬૯૪૫

---

૮૩૨૦૭૪૫૯૧૫

 

શ્રીમતી. એસ .આર.ગરાસીયા

વહીવટી અધીકારી  (કુટુંબ કલ્યાણ )

૨૩૨૫૬૯૪૫

---

૯૭૧૪૧૪૯૭૫૪

 

શ્રી.જે.આઈ.સોલંકી

વહીવટી અધીકારી (

૨૩૨૫૬૯૪૫

---

૯૪૨૯૮૩૦૦૨૪