×

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ સંકલિત બાળવિકાસ શાખા
શાખાનું સરનામું સંકલિત બાળવિકાસ શાખા પ્રથમ માળ સેક્ટર-૧૭ જીલ્લા પંચાયત ,ગાંધીનગર
અધિકારીનું નામ શ્રી મીનલબા.વી.વાળા
ફોન નં . ૦૭૯ -૨૩૨૫૬૯૬૨
ફેક્ષ નં -

શાખાના વહિવટિ અધિકારીઓ

અ.નં.

અધિકારીનું નામ

હોદ્દો

ફોન નંબર

ફેકસ નંબર

મોબાઇલ નંબર

ઇ -મેલ

શ્રી મીનલબા.વી.વાળા પ્રોગ્રામ ઓફિસર ૦૭૯૨૩૨-૫૬૯૬૨ - ૯૬૬૪૬૬૩૫૨૪ Po.icds.gandhinagar@gmail.com