×

સિંચાઈ

અ.નં તાલુકાનું નામ નહેરની લંબાઇ પાતાળકુવા ફકત સિંચાઇના કુવા
સરકારી ખાનગી સરકારી ખાનગી સરકારી ખાનગી
કાચા પાકા કાચા પાકા
ગાંધીનગર - - પ૪ ૩૮૭ - - - -
દહેગામ - - ૪૯ ૩૭પ - - - -
કલોલ - - ૭૮ ર૬૯ - - - -
માણસા - - પર ર૭૯ - - - -