×

સં૫કૅની માહિતી

શાખાનું નામ સિંચાઈ વિભાગ
શાખાનું સરનામુ જિલ્લા પંચાયત કચેરી, ત્રીજો  માળ, સેક્ટર 17, ફાયર સ્ટેશન ની બાજુમાં ગાંધીનગર
ફોન નંબર રપપ૦૭૪૭૦
મોબાઈલ નંબર -
ફેકસ નંબર -
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ. નં. અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર ઈ-મેલ
શ્રી જે. એસ. પટેલ નાયબ કાર્યપાલ ઈજનેર રપપ૦૭૪૭૦ - 9979922005 dee.p.i.sub.dn.2@gmail.com
શ્રી એન. જે વાઘેલા કાર્યપાલ ઈજનેર ર૩ર૪૯પ૪૮ - 9427029805 -
શ્રી. એસ. સોયધર કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી રપપ૦૭૪૭૦ રપપ૦૭૪૭૦ 9925622301 Irrigation.ahmedabad@gmail.com