×

૧૯મી પશુધન ગણતત્રી વર્ષ (૨૦૦૭)

ક્રમ તાલુકાનું નામ ગૌધન ભેંસો ઘેટા બકરા ઉંટ ઘોડા અન્ય કુલ
ગાંધીનગર ૨૭૨૮૫ ૧૦૨૦૫૨ ૨૮૦૨ ૧૨૯૦૭ ૨૬૯ ૧૨૦ ૨૧૫ ૧૪૫૬૫૦
માણસા ૭૫૩૨૬ ૫૧૫૭૫ ૬૮૩ ૮૨૩૨ ૪૧૮ ૧૧ ૨૪ ૧૩૬૨૬૯
કલોલ ૩૪૦૨૧ ૬૭૮૪૦ ૧૧૩૧ ૮૪૨૪ ૩૬૧ ૩૩ ૭૧ ૧૧૧૮૮૧
દહેગામ ૨૪૪૫૬ ૧૦૯૯૦૦ ૯૫૯૮ ૪૪૫૬૧ ૭૭ ૭૩ ૫૦૫ ૧૮૯૧૭૦
કુલ ૧૬૧૦૮૮ ૩૩૧૩૬૭ ૧૪૨૧૪ ૭૪૧૨૪ ૧૧૨૫ ૨૩૭ ૮૧૫ ૫૮૨૯૭૦
ક્રમ પશુઓના નામ સંખ્યા
ગાય ૧૧૪૮૪૩૨
ભેંસ ૩૬૪૦૪૦
ધેટા/બકરા ૧૪૧૯૦/૪૭૧૪૯
ઉંટ ૧૮૦૧
મરધા(પોલ્ટ્રી) ૯૩૧૭
ગધેડા ૧૧૭૫
ધોડા ૧૨૮