×

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ મેલેરીયા શાખા
શાખાનું સરનામુ જિલ્લા પંચાયત કચેરી, બીજો માળ, સેક્ટર 17, ફાયર સ્ટેશન ની બાજુમાં ગાંધીનગર
મુખ્ય સંર્પક અધિકારી ડો .રાજેશ પટેલ (ઇ. ચા)
ફોન નંબર ૦૭૯- ૨૩૨૫૬૯૪૮
ફેકસ નંબર ---
શાખાના વહિવટી અધિકારી
અનું વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર મોબાઇલ નંબર ઈ-મેઈલ
ડો .રાજેશ પટેલ (ઇ .ચા) જિલ્લા મેલેરીયા અધિકારી ૦૭૯-૨૩૨૫૬૯૪૮ ૯૮૨૫૬૪૫૦૪૨ Dmo.health.Gandhinagar@gmail.com