×

સ્‍ત્રી / પુરુષ ઓ૫રેશન

વર્ષવાર પ્રગતિ ૨૦૧૭-૧૮(જુન-૨૦૧૭)

વર્ષ ઓપરેશન
લક્ષ્‍યાંક સિદ્ધિ ટકા
૨૦૧૭ (જુન) ૧૩૯૦૦ ૨૮૮૩ ૨૦.૭૪