×

તબીબી અઘિકારીઓ

ક્રમ પી.એચ.પી. નામ મેડીકલ ઓફિસરનું નામ મોબાઇલ
જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી ડો.એમ.એસ.સોલંકી ૯૯૦૯૯૪૨૨૦૦
જિલ્લા આર.સી.એચ. અધિકારી ડો.એચ.આર.નયક ૯૯૦૯૯૪૨૨૦૧
કયુ.એમ.ઓ. ડો. ડી.જે.ઠાકર ૯૯૦૯૯૮૦૮૧૦
ડી.એમ. ઓ. ડો. મમતા દત્તાણી ૯૯૦૯૯૪૨૨૦૪
ડી.આઇ.ઇ.સી.ઓ. શ્રી એ.એચ.નિનામા ૯૯૦૯૯૪૨૨૦૫
ડી.ટી.ઓ. ડો. ૯૯૦૯૯૪૨૨૦૨
ડી.એસ.ઓ. ઓફિસર ડો. ૯૯૦૯૯૪૨૨૪૨
ગાંધીનગર બ્લોક
ક્રમ પી.એચ.પી. નામ મેડીકલ ઓફિસરનું નામ મોબાઇલ
ટી.એચ.ઓ. ગાંધીનગર ડો. હરેશ ત્રિવેદી ૯૯૦૯૯૪૨૨૧૩
ડભોડા ડો.. પુષ્પાબેન કાથમેરીયા ૮૯૮૦૨૬૭૯૬૩
વડોદરા ડો. એચ.બી ભાવસાર ૭૭૭૮૯૮૨૬૦૨
ઉવારસદ ડો. એસ.એન.ચૌધરી ૯૯૦૯૯૪૨૨૧૯
સુઘડ ડો. ડી.જે.પટેલ ૯૯૦૯૯૮૦૮૧૧
આદરજ ડો. એલ.ડી.મેવડા ૯૯૦૯૯૪૨૨૧૬
ઉનાવા ડો. બીના પટેલ ૯૯૦૯૯૪૨૨૨૦
રૂપાલ ડો.એલ.એમ.એફ ૭૬૨૩૦૬૩૦૬૦
દહેગામ બ્લોક
ક્રમ પી.એચ.પી. નામ મેડીકલ ઓફિસરનું નામ મોબાઇલ
ટી.એચ. ઓ. દહેગામ ડો. આર.કે.પટેલ ૯૯૦૯૯૪૨૨૩૧
કડાદરા ડો. એ.એન.પટેલ ૭૮૭૪૮૮૩૬૮૬
બહીયલ ડો. વૈધનાથ રાવ ૯૯૦૯૯૫૨૮૩૧
દેવ મુવાડા ડો. ધર્મેશ બી.પદીયા ૯૯૦૯૯૪૨૨૪૬
કડજોદરા ડો. કે.કે.પટેલ ૮૪૬૯૩૮૮૭૦૧
સાંપા ડો. તેજસ આર.મિસ્ત્રી ૯૯૦૯૯૪૨૨૨૧
સાનોડા ડો. નિશાબેન પટેલ ૯૯૦૯૯૪૨૨૨૮
માણસા બ્લોક
ક્રમ પી.એચ.પી. નામ મેડીકલ ઓફિસરનું નામ મોબાઇલ
ટી.એચ.ઓ. માણસા ડો. યોગીનીબેન વ્યાસ (ઇ.ચા) ૯૯૦૯૯૪૨૨૩૪
મહુડી ડો. એ.ડી.શાહ ૯૯૦૯૯૪૨૨૩૬
વરસોડા ડો. એચ.પી.જહા ૯૯૦૯૯૪૨૨૩૯
પુંધરા ડો.બી.એમ.રાઠોડ ૯૯૦૯૯૪૨૨૩૮
બીલોદરા ડો.યોગીનીબેન ડી વ્યાસ ૯૯૦૯૯૪૨૨૪૦
ઇટાદરા ડો. અમીત કે રાઠોડ ૯૯૦૯૯૪૨૨૩૬
કલોલ બ્લોક
ક્રમ પી.એચ.પી. નામ મેડીકલ ઓફિસરનું નામ મોબાઇલ
ટી.એચ.ઓ. કલોલ ડો. પરેશ રાઠોડ (ઇ.ચા) ૯૯૦૯૯૮૦૮૦૪
હાજીપુર ડો. વિપુલ એમ.ત્રિવેદી ૯૯૦૯૯૪૨૨૩૧
મોખાસણ ડો. આર.કે.કડીકર ૯૯૦૯૯૩૪૮૦૧
પાનસર ડો. જોસ્ટન કે.કલાસવા ૯૯૦૯૯૪૨૨૨૮
સઇજ ડો. એમ.બી.પટેલ ૯૯૦૯૯૪૨૨૨૬
રાણચરડા ડો. એમ.એન.પટેલ ૯૯૦૯૯૪૨૨૩૦
ડિસ્પેન્સરી
ક્રમ પી.એચ.પી. નામ મેડીકલ ઓફિસરનું નામ મોબાઇલ
પેથાપુર ડિસ્પેન્સરી ડો. ધુવતી પટેલ ૯૯૨૫૧૯૦૫૯૫
વડસર ડો. પરેશ એન દેસાઇ ૯૯૦૯૯૪૨૨૪૯
સોજા ડો. પરેશ આઇ.રાઠોડ ૯૯૦૯૯૮૦૮૦૪
લાકરોડા ડો. એચ.કે.રાઠોડ ૯૯૦૯૯૬૫૯૨૩
સી.એચ.સી.
ક્રમ પી.એચ.પી. નામ મેડીકલ ઓફિસરનું નામ મોબાઇલ
ચરાડા સી.એચ.સી. ડો. ભારત ધાર ૯૯૦૯૯૪૨૨૦૩
સી.એચ.સી. દહેગામ ડો. સંધ્યા રાઠોડ ૯૯૦૯૯૪૨૨૫૧
સી.એચ.સી. માણસા ડો સોલંકી ૯૯૦૯૯૪૨૨૪૧
સી.એચ.સી. નારદીપુર ડો. ચેતન વ્યાસ ૯૯૦૯૯૪૨૨૩૩
સી.એચ.સી.ચાંદખેડા ડો. પ્રકાશ વાઘેલા ૯૯૦૯૯૪૨૨૨૪
સી.એચ.સી. સાદરા ડો. ચેતન વ્યાસ ૯૯૦૯૯૪૨૨૨૫