×

વરસાદના આંકડા

અ.નં. તાલુકાનું નામ વર્ષ – ૨૦૧૪ વર્ષ – ૨૦૧૫ કુલ
ગાંધીનગર ૫૫૯ ૫૫૮ ૧૧૧૭
દહેગામ ૬૬૧ ૬૬૯ ૧૩૩૦
કલોલ ૭૯૦ ૫૭૭ ૧૩૬૭
માણસા ૮૦૯ ૭૨૩ ૧૫૩૨
કુલ ૨૮૧૯ ૨૫૨૭ ૫૩૪૬