×

માતા અને બાળ સારવાર પ્રોગ્રામ

માતૃ મરણ પ્રમાણ, બાળ મરણ પ્રમાણ તથા માતા અને બાળકનું બિમારીનું પ્રમાણ ઘટાડવા સગર્ભા સંભાળ અત્‍યંત જરૂરી

સગર્ભાની વહેલી નોંધણી(Early Registration) અગત્‍યની જેથી સગર્ભાવસ્‍થાની શરૂ
આતની તકલીફો નિવારી શકાય સંપૂર્ણ સંભાળ રાખી શકાય. જેમાં નિયમિત T.T., IFA tablets નિયમિત તપાસ સમાવિષ્‍ટ થાય.

આ કાર્યક્રમ અંતર્ગત બાળકને જન્‍મ પછી શકય એટલી વહેલી બી.સી.જી. ની રસી આપવી. ત્‍યાર બાદ ડી.પી.ટી. અને પોલીયોની રસી ના ત્રણ ડોઝ આપ્‍યા પછી બાળકની નવ થી ૧ર માસની ઉંમર દરમ્‍યાન ઓરીની રસી આપવી.