×

સામાજિક જુથ હોલ્ડીંગની સંખ્યા

અ. નં. વિગત ડાઉનલોડ
માટે
સામાજિક જુથ પ્રમાણે ઓપરેશન હોલ્ડીંગની સંખ્યા (વિસ્તાર - હેકટર)
જમીનનું વર્ગીકરણ (હેકટરમાં)
જિલ્લામાં સામાન્ય પાકનાં વાવેતર વિસ્તાર મુજબ અંદાજિત ઉત્પાદન અને ઉત્પાદકતા
તુલનાત્મક વાવણી વિસ્તાર
ગાંધીનગર જિલ્લાની તાલુકાવાર વરસાદ અંગેની માહિતી (મી.મી.)
યોજનાકીય પ્રગતી :(વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫)
જિલ્લાની કૃષિલક્ષી સામાન્ય માહિતી