×

સંપર્ક

  • સરનામું    : જીલ્લા વિકાસ અધિકારી જીલ્લા પંચાયત, સેકટર - ૧૭, ફયર સ્ટેશનની બાજુમાં, ગાંધીનગર
  • ફોન નંબ૨  : ૨૩૨-૫૬૯૮૭, ૨૩૨-૨૪૦૩૫
  • ફેકસ નંબ૨:  ૨૩૨-૨૩૨૬૬
  • મોબાઈલ નંબ૨ -
  • ઈ મેઈલ -