×

જાહેર પ્રતિનિધિઓ

ક્રમ સદસ્યશ્રીનુ નામ બેઠકનું નામ પત્ર વ્યવહારનું સરનામું મોબઈલ નંબર ફોટોગ્રાફ
મંગુબેન શનાભાઇ પટેલ (ભા.રા.કો) છાલા મુ.પો.ગીયોડ, તા.જિ.ગાંધીનગર ૯૮૭૯૮૪૯૧૭૧
પટેલભરતકુમાર બળદેવભાઈ (ભા.રા.કો) પલિયડ મુ.પો.પલીયડ, તા.કલોલ જિ.ગાંધીનગર ૯૮૨૫૬ ૩૨૮૩૬
ઠાકોર નરેશકુમાર કાંતિજી (ભા.રા.કો) ઉવારસદ મુ.પો.આદરજ મોટી, તા.જિ.ગાંધીનગર ૮૭૩૫૮૨૩૬૯૫
ઠાકોર ભાવિનસિંહ માનસિંહજી (ભા.રા.કો) ચરાડા મુ.પો.ચરાડા, તા.માણસા, જિ.ગાંધીનગર ૭૬૯૮૮૬૭૫૪૪
પરમાર લાલભાઇ નરસિંહભાઇ (ભા.રા.કો) જુડાલ મુ.પો.અડાલજ, તા.જિ.ગાંધીનગર ૯૩૭૭૩૭૨૮૯૪
ઠાકોર અંમૃતાબેન ગણપતસિંહ (ભા.રા.કો) બોરીસણા મુ.પો.બોરીસણા, તા.કલોલ, જિ.ગાંધીનગર ૯૮૭૯૦૨૬૯૫૬
ઝાલા જગતસિંહ ભવાનસિંહ (ભા.રા.કો) રખીયાલ ઝાલાવાસ, મુ.પો. કલ્યાણજીના મુવાડા, તા.દહેગામ, જિ.ગાંધીનગર ૯૬૬૨૬૨૨૭૬૨
પટેલ કીર્તીબેન પંકજભાઇ (ભા.રા.કો) બિલોદરા મુ.પો.દેલવાડા, તા.માણસા, જિ.ગાંધીનગર ૯૮૯૮૩૮૮૯૫૬
ઠાકોરદિનુભાઇ સોમાજી (ભા.રા.કો) ડભોડા મુ.પો.વડોદરા, તા. જિ.ગાંધીનગર ૯૯૦૪૬૬૮૦૪૦
૧૦ ઠાકોર રામાજી વાઘાજી (ભા.રા.કો) સાંતેજ અંબાજીપુરા, મુ.પો.સાંતેજ તા.કલોલ, જિ.ગાંધીનગર ૯૮૨૫૩૫૯૯૭૨
૧૧ ચારેલ જવસિંહભાઇ દલાભાઇ (ભા.રા.કો) વાવોલ મુ.પો.વાવોલ, તા. જિ.ગાંધીનગર ૯૭૨૬૧૫૫૦૩૦
૧૨ પટેલ ગીતાબેન પ્રણવકુમાર (ભા.રા.કો) ઇટાદરા મુ.પો.ઇટાદરા, તા.માણસા જિ.ગાંધીનગર ૯૬૦૧૦૭૧૦૭૧
૧૩ પટેલ સોનલબેન જીતેન્દ્રકુમાર (ભા.રા.કો) કોલવડા ધોબીવાસ, મુ.પો.રૂપાલ તા. જિ.ગાંધીનગર ૯૬૨૪૪૫૫૫૫૫
૧૪ ઠાકોર બેચરજી સવધાનજી (ભા.રા.કો) કુડાસણ મુ.પો.રાયસણ, તા. જિ.ગાંધીનગર ૯૭૨૩૪૬૦૪૮૨
૧૫ મકવાણા નાથાજી ચંદુજી (ભા.રા.કો) લીંબોદરા મુ.પો.કુવાદરા, તા.માણસા જિ.ગાંધીનગર ૯૪૨૮૩૮૯૭૪૧
૧૬ અરવિંદસિંહ અમરસિંહ સોલંકી (ભા.રા.કો) ચિલોડા.ડ મુ.પો.પ્રાંતિયા, તા. જિ.ગાંધીનગર ૯૯૦૯૦૦૧૩૬૯
૧૭ સોલંકી વિક્રમભાઇ જેહાજી (ભા.રા.કો) બહીયલ મુ.પો.ડેમાલીયા, તા.દહેગામ, જિ.ગાંધીનગર ૮૧૪૧૭૧૮૮૯૮
૧૮ રાજીબેન બળદેવજી રાઠોડ (ભા.રા.કો) ચિલોડા.ન ગાંધીવાસ, મુ.પો.ચિલોડા (ન) તા. જિ.ગાંધીનગર ૯૦૯૯૨૦૫૨૩૧
૧૯ મકવાણા શારદાબેન સુમનભાઇ (ભા.રા.કો) સઇજ વણકરવાસ, મુ.પો.સઇજ, તા.કલોલ, જિ.ગાંધીનગર ૯૯૭૪૯૪૦૮૫૩
૨૦ ચૌધરી શંકરભાઇ વેલાભાઇ (ભા.રા.કો) સમૈા મુ.પો.અમરપુરા, (ખરણા) તા.માણસા, જિ.ગાંધીનગર ૯૮૨૪૧૩૦૩૪૪
૨૧ ઠાકોર સમુબેન સોમાજી (ભા.રા.કો) નારદિપુર મુ.પો.ભોયણમોટી તા.કલોલ, જિ.ગાંધીનગર ૯૮૭૯૫૫૫૬૦૦
૨૨ રાઠોડ આશાબા કાળુસિંહ (ભા.રા.કો) લોદરા મુ.પો.લોદરા, તા.માણસા, જિ.ગાંધીનગર ૯૯૦૪૧૦૪૦૧૫
૨૩ ઝાલા કાંતાબેન બાબુસિંહ (ભા.રા.કો) કડજોદરા મુ.પો.જીંડવા, તા.દહેગામ જિ.ગાંધીનગર ૯૮૨૫૮૮૨૩૩૮
૨૪ પટેલ રમીલાબેન કનુભાઇ (ભા.રા.કો) હાલીસા મુ.પો.વાસણાચૌધરી, તા.દહેગામ, જિ.ગાંધીનગર ૮૪૬૯૯૬૩૦૩૧
૨૫ ઠાકોર ગીતાબેન ફુલસિંહ (ભા.જ.પ) અમરાભાઇ ના મુવાડા મુ.પો.કડાદરા, તા.દહેગામ, જિ.ગાંધીનગર ૯૮૨૫૯૪૧૬૬૪
૨૬ ચૌહાણ અમરસિંહ પુંજસિંહ (ભા.જ.પ) હરખજીના મુવાડા મુ.પો.વાસણા સોગઠી, તા.દહેગામ, જિ.ગાંધીનગર ૯૮૭૯૨૬૧૬૨૬
૨૭ વાઘેલા સુશિલાબેન અરવિંદસિંહ (ભા.જ.પ) રાધેજા વેરાઇવાસ, મુ.પો.વાસન તા. જિ.ગાંધીનગર ૯૯૧૩૫૩૫૨૩૫
૨૮ ચાવડા જયોત્સનાબેન ગુણવતસિહ (ભા.જ.પ) સાણોદા મુ.પો.નાંદોલ, તા.દહેગામ જિ.ગાંધીનગર ૯૮૭૯૨૬૭૬૬૭
૨૯ ચૌધરી જયેશકુમાર વેલજીભાઇ (ભા.જ.પ) સોજા ટાંકીવાળો ચૌધરીવાસ, મુ.પો.આમજા, તા.કલોલ જિ.ગાંધીનગર ૯૮૯૮૩૪૫૮૩૨
30 પટેલ રેખાબેન હિતેન્દ્રકુમાર (ભા.જ.પ) પાનસર મુ.પો.નારદીપુર, પાટોવાસ, તા. જિ.ગાંધીનગર ૯૮૨૫૧૧૬૪૫૮
31 પરમાર રામાભાઇ શંકરભાઇ ( કો. ઓપ્ટ) મુ.પો.રામપુરા, રોહિતવાસ, તા.માણસા જિ.ગાંધીનગર ૭૬૯૮૭૬૩૦૧૩
32 મનસુરી યાકુબભાઇ ( કો. ઓપ્ટ) મનસુરીવાસ, મુ.પો. મોટા ચિલોડા, તા. જિ.ગાંધીનગર ૯૮૨૪૬ ૯૮૪૫૧
33 પટેલ વિષ્ણુભાઇ રાવજીભાઇ ( કો. ઓપ્ટ) મુ.પો.પોર, મુખીનો ભાગ, તા.જિ.ગાંધીનગર ૯૮૯૮૬ ૫૧૩૪૬
34 સોંલકી આત્મારામ ( કો. ઓપ્ટ) મુ.પો.નાનાચિલોડા, વાલ્મીકીવાસ, તા. જિ.ગાંધીનગર ૯૮૭૯૧ ૪૦૯૫૧