×
અંદાજપત્ર | ગાંધીનગર જિલ્લા પંચાયત

અંદાજપત્ર

સંકલિત બાળવિકાસ

ગ્રામ કોમ્પ્યુટર સાહસિક માટેની માર્ગદર્શીકા​

શિક્ષણ શાખાનું પ્રકાશન​

વસ્તી વિષયક માહિતી પુસ્તિકા

આયુર્વેદ માહિતી પુસ્તિકા

વિકાસ ગાથા

વાર્ષિક વહિવટી અહેવાલ

કૃષિ મહોત્સવ

યોજનાકીય માહીતી

આંકડકીય રૂપરેખા

સામાજીક આથીઁક સમીક્ષાા