×

શાખાની કામગીરી

શાખાના વડા નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી (મહેસુલ) છે. જમીન મહેસુલ અને તેને લગતા કરોના માંગણા નકકી કરવાની કામગીરી તેમજ ગ્રામ પંચાયત વિસ્તારમાં જમીન મહેસુલ, લોકલ ફંડ, શિક્ષણ ઉપકર તેમજ અન્ય સરકારી લેણાની વસુલાતની કામગીરી વિગેરે તલાટી કમ મંત્રી, સર્કલ ઈન્સ્પેકટર અને તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી મારફત કરવામાં આવે છે.

ગ્રામ્ય કક્ષાએ તગાવી ધિરાણ અને તેની વસુલાત અન્ય ખાતાની પાછલી બાકીની રકમ જમીન મહેસુલ બાકી તરીકે વસુલાત કરવાની કામગીરી થાય છે.જમીનની બિનખેતી વિષયક ઉપયોગ, સરકારશ્રીના નિયમો મુજબની મંજુરી આપવાની કામગીરી.કુદરતી આફતો દરમ્યાન જનજીવન રાબેતા મુજબ થાય તે માટેના કાર્યો જેવા કે, અનાવૃત્તિ દરમ્યાન લોકોને રોજી રોટી માટે અછત રાહતના કામો શરૂ કરાવી રોજીરોટી પુરી પાડવી તેમજ અતિવૃષ્ટિ,વાવાઝોડાકે કુદરતી આફતો દરમ્યાન લોકોને સુરક્ષિત સ્થળે સ્થળાંતર કરાવવુ, કેશડોલ્સનુ ચુકવણું, ઘરવખરી સહાય તથા ઝુંપડા કાચા-પાકા મકાનોને થયેલ નુકશાન અંગે સહાય આપવી. ૪૩-બી હેઠળ આવતી લાગુ જમીન માગણી અરજીઓનો નિકાલ કરી પરવાનગી આપવાની કાર્યવાહી તથા મુલ્યાંકન સમિતિ મારફ્તે નક્કી થતી બજાર કિંમત મુજ્બ ૨૦૦ચો.મી.ની મર્યદામાં ગામતળ પ્લોટની માંગણી બાબતે અન્વયે જ્મીન ફાળવણી કરવાની હોય્ છે. આગ અકસ્માત સમયે સરકારશ્રી ના નિયમો મુજબ રાહત ચુકવવાની કામગીરી.

ડીઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ સાથે સંકળાયેલા તમામ કામ.