×

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ મહેસુલ શાખા
શાખાનું સરનામું મહેસુલ શાખા પ્રથમ માળ સેક્ટર-૧૭ જીલ્લા પંચાયત ,ગાંધીનગર
અધિકારીનું નામ એચ. કે .પ્રજાપતી સાહેબ (ઇ.ચા)
મોબાઇલ નંબર ૯૯૭૮૪૦૮૦૦૦૦
કચેરી નંબર ૦૭૯- ૨૩૨૫૬૯૭૮
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં. અધિકારીનું નામ અધિકારીનો હોદ્દો ફોન નંબર ફેકસ નંબર મોબાઇલનંબર ઇ-મેઇલ
એચ. કે .પ્રજાપતી સાહેબ (ઇ.ચા) નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી ૨૩૨૫૬૯૭૮ - ૯૯૭૮૪૦૮૦૦૦૦ dyddo-pan-gnr@gujarat.gov.in